6. kapitola

Boží synovia a ľudské dcéry

1 Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im dcéry,6,1 Gn 1,28; Múd 14,6; Bar 3,26
2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali.6,2 Jób 1,6; 38,7; Ž 89,7; 2Pt 2,14 3 Hospodin povedal: „Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo; jeho vek bude stodvadsať rokov.“6,3 Ž 78,39; Iz 57,16; Sir 16,7; 17,2; 41,4; Ga 5,16-17 4 V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri, tí slávni muži dávnych čias.6,4 Nm 13,33; 1Pt 3,19

Predpoveď o potope

5 Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.6,5 Gn 8,21; Jób 34,26; Ž 14,1-3; Jer 17,9; Múd 14,6-7; Sir 16,7; Bar 3,26-27; Mt 15,19
6 Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť.6,6 1Sam 15,11; Ž 78,40; Iz 63,10; Ef 4,30; Heb 3,10 7 Hospodin povedal: „Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril.“6,7 Sir 7,2 8 Ale Noach našiel u Hospodina milosť.6,8 Ex 33,12-17; Ez 14,14; Lk 1,30 9 Toto je Noachov príbeh: Noach bol spravodlivý a bezúhonný muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom.6,9 Jób 1,1; Sir 44,17; Lk 1,6; Heb 11,7; 2Pt 2,5 10 Narodili sa mu traja synovia: Šém, Chám a Jefet.6,10 Sir 49,16 11 Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. 12 Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene.6,12 Gn 18,21; Ž 53,3; Prís 15,3; 1Pt 3,20 13 Boh povedal Noachovi: „Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj so zemou.6,13 Jób 22,15-17; Am 8,2 14 Urob si koráb z góferového dreva; v korábe urob priehrady a vymaž ho zvnútra i zvonka smolou.6,14 Mt 24,38 15 Urobíš ho takto: dĺžka korábu bude tristo lakťov, šírka päťdesiat lakťov a jeho výška tridsať lakťov. 16 Koráb dokonči tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere; urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. 17 Ja privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dych života. Všetko, čo je na zemi, zahynie.6,17 Ž 29,10; Am 9,6; Lk 17,27 18 S tebou uzavriem zmluvu; do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty.6,18 Gn 9,9; Iz 26,20 19 Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive; bude to samec a samica. 20 Vojdú ta s tebou po páre z vtáctva, dobytka i zo všetkých zemských plazov podľa svojich druhov, aby zostali nažive. 21 Ty si vezmi z každej potravy, čo sa môže jesť, a zhromaždi ju k sebe; tebe aj im to bude za pokrm.“ 22 Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal.6,22 Ex 40,16; Jn 15,14