Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Rodokmeň od Adama po Noacha

1 Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu.5,1 1Krn 1,1
2 Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril.5,2 Gn 1,28 3 Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna na svoj obraz a podobu a dal mu meno Šét.5,3 Gn 1,26-27; 1Kor 15,49 4 Po Šétovom narodení žil Adam osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 5 Celý vek Adamovho života bol deväťstotridsať rokov, potom zomrel.5,5 Rim 5,12 6 Keď mal Šét stopäť rokov, narodil sa mu Enóš.5,6 Gn 4,26 7 Po Enóšovom narodení žil Šét osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 8 Celý vek Šétovho života bol deväťstodvanásť rokov, potom zomrel. 9 Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kenán.5,9 Lk 3,37 10 Po Kenánovom narodení žil Enóš osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 11 Celý vek Enóšovho života bol deväťstopäť rokov, potom zomrel. 12 Keď mal Kenán sedemdesiat rokov, narodil sa mu Mahalalel. 13 Po Mahalalelovom narodení žil Kenán osemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 14 Celý vek Kenánovho života bol deväťstodesať rokov, potom zomrel. 15 Keď mal Mahalalel šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Jered. 16 Po Jeredovom narodení žil Mahalalel osemstotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 17 Celý vek Mahalalelovho života bol osemstodeväťdesiatpäť rokov, potom zomrel. 18 Keď mal Jered stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch.5,18 Júd 14 19 Po Henochovom narodení žil Jered osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 20 Celý vek Jeredovho života bol deväťstošesťdesiatdva rokov, potom zomrel. 21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem5,21 Hebr. Metušelach..5,21 1Krn 1,3; Sir 44,16; 49,14 22 Po Matuzalemovom narodení žil Henoch tristo rokov, chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a dcéry.5,22 Ž 116,9; Mich 6,8; Mal 2,6 23 Celý vek Henochovho života bol tristošesťdesiatpäť rokov. 24 Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal.5,24 Gn 6,9; 2Krľ 2,1; Múd 4,10-11; Sir 44,16; 49,14; Heb 11,5 25 Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lemech. 26 Po Lemechovom narodení žil Matuzalem sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 27 Celý vek Matuzalemovho života bol deväťstošesťdesiatdeväť rokov, potom zomrel. 28 Keď mal Lemech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn, 29 ktorému dal meno Noach a povedal: „Tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú Hospodin preklial.“5,29 Gn 3,17; 1Krn 1,3; Rim 8,20; 1Pt 3,20 30 Po Noachovom narodení žil Lemech päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 31 Celý vek Lemechovho života bol sedemstosedemdesiatsedem rokov, potom zomrel. 32 Keď mal Noach päťsto rokov, narodil sa mu Šém, Chám a Jefet.5,32 Gn 7,6; Iz 65,20