49. kapitola

Jákobovo požehnanie

1 Potom si Jákob zavolal svojich synov a povedal: „Zíďte sa a oznámim vám, čo vás čaká i v ďalekej budúcnosti:49,1 Nm 24,14; Dt 4,30; 31,12-29; 33,6-25; Sir 44,23
2 zhromaždite sa a počúvajte, Jákobovi synovia, vypočujte svojho otca Izraela!49,2 Prís 1,8-9 3 Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou.49,3 Gn 9,25; 35,22; Sir 3,9 4 Prekypel si ako voda, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneuctil si ho. Ľahol si si do mojej postele.49,4 Iz 57,20; Jk 1,6-8 5 Šimeón a Lévi sú bratia, ich zbrane sú nástroje násilia.49,5 Gn 29,33-34; 34,25-29; Prís 18,9 6 Nech moja duša nevkročí do ich kruhu, nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a vo svojej roztopašnosti ochromili býky.49,6 Gn 34,25-26.30; Ž 1,1.5; Prís 1,11 7 Nech je prekliaty ich hnev, lebo bol prudký, a ich zúrivosť, lebo bola krutá. Rozdelím ich v Jákobovi a rozptýlim v Izraeli.49,7 Am 1,11 8 Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude na šiji tvojich nepriateľov. Budú sa ti klaňať synovia tvojho otca.49,8 Gn 29,35; Ž 76,2; Heb 7,14 9 Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica; kto ho donúti, aby vstal?49,9 Nm 23,24 10 Nevzdiali sa žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy.49,10 Nm 24,17; Ž 60,9; Zj 11,15 11 Svoje oslíča si priviaže na vinič, oslie mláďa k viničnému kmeňu, vo víne si operie rúcho a v hroznovej krvi svoj plášť.49,11 Iz 63,1-3; Zach 9,9; Mt 21,5; Zj 7,14 12 Jeho oči budú tmavšie než víno, zuby belšie než mlieko.49,12 Ex 3,8; Prís 23,29; Iz 7,21-23 13 Zebulún bude bývať pri morskom pobreží, tam, kde pristávajú lode; hraničiť bude so Sidonom.49,13 Gn 30,20; Dt 33,18-19; Joz 19,10-11; Sdc 5,18 14 Jissachár je kostnatý osol, odpočíva medzi dvoma ohradami.49,14 Gn 30,18; Sdc 5,15; Ž 68,13 15 Videl, že odpočinok je dobrý, že krajina je rozkošná, zohol chrbát, nosil bremená a bol nútený konať otrocké práce.49,15 Joz 19,17-23 16 Dán bude obhajovať právo svojho ľudu ako jeden z kmeňov Izraela.49,16 Gn 30,6; Dt 33,22; Sdc 18,1-2 17 Dán nech je hadom na ceste, rohatou zmijou na chodníku, ktorá uštipne koňa do päty, že jazdec padne dozadu. 18 Na tvoju spásu čakám, Hospodin!49,18 Ž 14,7; 25,5-6; Iz 25,9; Lk 2,30 19 Gád, hordy sa vrhajú naňho, on im však doráža na päty.49,19 Gn 30,11; 46,16; Dt 33,20-21; Joz 13,8 20 Ašér bude mať hojnosť potravy, poskytne kráľovské lahôdky.49,20 Gn 30,13; Dt 33,24-25 21 Naftali, vypustená jelenica, vydáva úchvatné zvuky.49,21 Gn 30,8; Dt 33,23; Mt 4,15-16 22 Jozef je plodná ratolesť, plodná ratolesť pri prameni; ratolesti prerastajú múr.49,22 Gn 30,22-24; Dt 33,17; Ž 1,3 23 Horkosťou ho napĺňali, šípy ho ohrozovali, lukostrelci ho napádali.49,23 Gn 37,4.18.24.28; Jer 9,3; Ž 64,4 24 Jeho luk si zachová svoju pružnosť, jeho ruky svoju sviežosť. Z rúk Jákobovho Mocného vzíde Pastier, Skala Izraela.49,24 Ž 80,2; 118,22; 132,2-5; 1Pt 2,4-8 25 Kiež ti pomáha Boh tvojho otca! Kiež ťa žehná Všemohúci požehnaním nebies zhora, požehnaním priepastnej hlbiny zdola a požehnaním pŕs a lona!49,25 Gn 28,13; Ef 1,3 26 Požehnania tvojho otca prevýšia požehnania odvekých vrchov a večných pahorkov. Nech spočinú na Jozefovej hlave, na temene zasvätenca medzi bratmi!49,26 Gn 27,27-29; Dt 33,15-16; Sk 7,9 27 Benjamín je dravý vlk, ráno požiera korisť a večer rozdeľuje úlovok.“49,27 Gn 35,18; Ez 22,27; Flp 3,5 28 Všetkých týchto izraelských kmeňov je dvanásť. Toto im povedal otec, keď ich požehnával. Každého z nich požehnal osobitným požehnaním.49,28 Nm 23,24

Jákobova smrť

29 Potom im prikázal: „Keď budem pripojený k svojmu ľudu, pochovajte ma k mojim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetitu Efróna,49,29 Gn 46,4; 47,29-31; 50,13; 2Mak 5,10
30 do jaskyne, ktorá je na poli Machpela, naproti Mamre v Kanaáne. To pole kúpil Abrahám od Chetitu Efróna, aby mal vlastnú hrobku.49,30 Gn 23,8.16-20 31 Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval Leu.49,31 Gn 25,9; 35,29; Sk 7,16 32 To pole aj s jaskyňou bolo kúpené od Chetitov.“ 33 Keď Jákob dokončil príkaz svojim synom, položil si nohy na lôžko, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.49,33 Gn 25,8; Sk 7,15