Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

49. kapitola

Jákobovo požehnanie

1 Potom si Jákob zavolal svojich synov a povedal: „Zíďte sa a oznámim vám, čo vás čaká i v ďalekej budúcnosti:49,1 Nm 24,14; Dt 4,30; 31,12-29; 33,6-25; Sir 44,23
2 zhromaždite sa a počúvajte, Jákobovi synovia, vypočujte svojho otca Izraela!49,2 Prís 1,8-9 3 Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou.49,3 Gn 9,25; 35,22; Sir 3,9 4 Prekypel si ako voda, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneuctil si ho. Ľahol si si do mojej postele.49,4 Iz 57,20; Jk 1,6-8 5 Šimeón a Lévi sú bratia, ich zbrane sú nástroje násilia.49,5 Gn 29,33-34; 34,25-29; Prís 18,9 6 Nech moja duša nevkročí do ich kruhu, nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a vo svojej roztopašnosti ochromili býky.49,6 Gn 34,25-26.30; Ž 1,1.5; Prís 1,11 7 Nech je prekliaty ich hnev, lebo bol prudký, a ich zúrivosť, lebo bola krutá. Rozdelím ich v Jákobovi a rozptýlim v Izraeli.49,7 Am 1,11 8 Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude na šiji tvojich nepriateľov. Budú sa ti klaňať synovia tvojho otca.49,8 Gn 29,35; Ž 76,2; Heb 7,14 9 Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica; kto ho donúti, aby vstal?49,9 Nm 23,24 10 Nevzdiali sa žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy.49,10 Nm 24,17; Ž 60,9; Zj 11,15 11 Svoje oslíča si priviaže na vinič, oslie mláďa k viničnému kmeňu, vo víne si operie rúcho a v hroznovej krvi svoj plášť.49,11 Iz 63,1-3; Zach 9,9; Mt 21,5; Zj 7,14 12 Jeho oči budú tmavšie než víno, zuby belšie než mlieko.49,12 Ex 3,8; Prís 23,29; Iz 7,21-23 13 Zebulún bude bývať pri morskom pobreží, tam, kde pristávajú lode; hraničiť bude so Sidonom.49,13 Gn 30,20; Dt 33,18-19; Joz 19,10-11; Sdc 5,18 14 Jissachár je kostnatý osol, odpočíva medzi dvoma ohradami.49,14 Gn 30,18; Sdc 5,15; Ž 68,13 15 Videl, že odpočinok je dobrý, že krajina je rozkošná, zohol chrbát, nosil bremená a bol nútený konať otrocké práce.49,15 Joz 19,17-23 16 Dán bude obhajovať právo svojho ľudu ako jeden z kmeňov Izraela.49,16 Gn 30,6; Dt 33,22; Sdc 18,1-2 17 Dán nech je hadom na ceste, rohatou zmijou na chodníku, ktorá uštipne koňa do päty, že jazdec padne dozadu. 18 Na tvoju spásu čakám, Hospodin!49,18 Ž 14,7; 25,5-6; Iz 25,9; Lk 2,30 19 Gád, hordy sa vrhajú naňho, on im však doráža na päty.49,19 Gn 30,11; 46,16; Dt 33,20-21; Joz 13,8 20 Ašér bude mať hojnosť potravy, poskytne kráľovské lahôdky.49,20 Gn 30,13; Dt 33,24-25 21 Naftali, vypustená jelenica, vydáva úchvatné zvuky.49,21 Gn 30,8; Dt 33,23; Mt 4,15-16 22 Jozef je plodná ratolesť, plodná ratolesť pri prameni; ratolesti prerastajú múr.49,22 Gn 30,22-24; Dt 33,17; Ž 1,3 23 Horkosťou ho napĺňali, šípy ho ohrozovali, lukostrelci ho napádali.49,23 Gn 37,4.18.24.28; Jer 9,3; Ž 64,4 24 Jeho luk si zachová svoju pružnosť, jeho ruky svoju sviežosť. Z rúk Jákobovho Mocného vzíde Pastier, Skala Izraela.49,24 Ž 80,2; 118,22; 132,2-5; 1Pt 2,4-8 25 Kiež ti pomáha Boh tvojho otca! Kiež ťa žehná Všemohúci požehnaním nebies zhora, požehnaním priepastnej hlbiny zdola a požehnaním pŕs a lona!49,25 Gn 28,13; Ef 1,3 26 Požehnania tvojho otca prevýšia požehnania odvekých vrchov a večných pahorkov. Nech spočinú na Jozefovej hlave, na temene zasvätenca medzi bratmi!49,26 Gn 27,27-29; Dt 33,15-16; Sk 7,9 27 Benjamín je dravý vlk, ráno požiera korisť a večer rozdeľuje úlovok.“49,27 Gn 35,18; Ez 22,27; Flp 3,5 28 Všetkých týchto izraelských kmeňov je dvanásť. Toto im povedal otec, keď ich požehnával. Každého z nich požehnal osobitným požehnaním.49,28 Nm 23,24

Jákobova smrť

29 Potom im prikázal: „Keď budem pripojený k svojmu ľudu, pochovajte ma k mojim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetitu Efróna,49,29 Gn 46,4; 47,29-31; 50,13; 2Mak 5,10
30 do jaskyne, ktorá je na poli Machpela, naproti Mamre v Kanaáne. To pole kúpil Abrahám od Chetitu Efróna, aby mal vlastnú hrobku.49,30 Gn 23,8.16-20 31 Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval Leu.49,31 Gn 25,9; 35,29; Sk 7,16 32 To pole aj s jaskyňou bolo kúpené od Chetitov.“ 33 Keď Jákob dokončil príkaz svojim synom, položil si nohy na lôžko, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.49,33 Gn 25,8; Sk 7,15