Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

46. kapitola

Jákobov príchod do Egypta

1 Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beér-Šeby priniesol obety Bohu svojho otca Izáka.46,1 Gn 21,14.31.33; 26,22-25; Jób 1,5
2 Boh oslovil Izraela v nočnom videní: „Jákob! Jákob!“ On odpovedal: „Tu som!“ 46,2 Gn 15,1.13; 22,11; Sk 9,10 3 Povedal mu: „Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ.46,3 Gn 26,2-3; 28,13; Dt 26,5 4 Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privediem aj späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči.“46,4 Gn 15,14-16; 50,1.5.13.24-25 5 Jákob sa teda pohol z Beér-Šeby. Izraelovi synovia naložili svojho otca Jákoba, svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli.46,5 Gn 45,19-27; Sk 7,15 6 Vzali so sebou stáda a majetok, ktorý nadobudli v Kanaáne a prišli do Egypta — Jákob i všetko jeho potomstvo.46,6 Gn 12,5 7 Do Egypta priviedol celé svoje potomstvo — svojich synov a vnukov, svoje dcéry a vnučky.46,7 Gn 45,10; Joz 24,4; Ž 105,23; Iz 52,4 8 Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta — teda Jákoba a jeho synov: Jákobov prvorodený syn bol Rúben.46,8 Ex 1,1-5; 6,14-18; Nm 26,12-13; 1Krn 2,1-10 9 Rúbenovi synovia: Chanóch, Pallu, Checrón a Karmi. 10 Šimeónovi synovia: Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaúl, syn Kanaánčanky. 11 Léviho synovia: Geršón, Kohát a Merari.46,11 Ex 6,16; Dt 33,8 12 Júdovi synovia: Ér, Onán, Šela, Perec a Zerach. Ér a Onán však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chamúl.46,12 Gn 38,1-3.24-30; 1Krn 2,3-5; Heb 7,14 13 Jissachárovi synovia: Tola, Puvva, Jób a Šimrón. 14 Zebulúnovi synovia: Sered, Elón a Jachleel. 15 Toto sú Leini synovia, ktorých porodila Jákobovi v Paddán-Arame. Tam mu porodila aj dcéru Dinu. Všetkých jeho synov a dcér bolo tridsaťtri.46,15 Gn 29,32-35; 30,21 16 Gádovi synovia: Cifjón, Chaggi, Šuni, Ecbón, Eri, Aródi a Aréli. 17 Ašérovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Bería a ich sestra Serach. Beríovi synovia: Cheber a Malkíel. 18 Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Labán svojej dcére Lei a ona ich porodila Jákobovi. Spolu ich bolo šestnásť.46,18 Gn 29,24; 30,9-13; Ex 1,4 19 Synovia Jákobovej manželky Ráchel: Jozef a Benjamín. 20 Jozefovi sa v Egypte narodil Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila Asenat, dcéra ónskeho kňaza Póti-Feru.46,20 Gn 41,50-52; Dt 33,13-17 21 Benjamínovi synovia: Bela, Becher, Ašbél, Gera, Naamán, Echi, Róš, Muppím, Chuppím a Ard.46,21 1Krn 7,6-12 22 Toto sú Ráchelini synovia, ktorých porodila Jákobovi, spolu ich bolo štrnásť. 23 Dánovi synovia: Chuším. 24 Naftaliho synovia: Jachceel, Guni, Jecer a Šillém. 25 Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Labán svojej dcére Ráchel a ona ich porodila Jákobovi, spolu ich bolo sedem.46,25 Gn 29,29; 30,3-8; Ex 1,2 26 Celkový počet tých, čo prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho bedier, bol šesťdesiatšesť okrem žien Jákobových synov. 27 Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat.46,27 Gn 41,45; Ex 1,5; Dt 10,22; Sk 7,14 28 Jákob poslal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby vopred oznámil otcov príchod do Gošenu. Tak prišli do kraja Gošen.46,28 Gn 43,3.8; Tob 11,3 29 Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Gošenu. Keď sa stretli, padol mu okolo krku a rozplakal sa.46,29 Gn 45,14; Lk 15,20 30 Izrael povedal Jozefovi: „Teraz už môžem zomrieť, keď som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ.“46,30 Gn 45,28; Tob 11,9; Lk 2,29 31 Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho otca: „Pôjdem to oznámiť faraónovi. Poviem mu: ‚Prišli ku mne z Kanaánu moji bratia a rodina môjho otca.46,31 Gn 47,1-3 32 Sú to pastieri oviec, chovatelia stád, a prišli so svojimi stádami, dobytkom a s celým majetkom.‘46,32 Ž 78,70-72 33 Keď vás faraón zavolá a spýta sa: ‚Čím sa zamestnávate?‘,46,33 Gn 43,32; 47,3 34 odpovedzte mu: ‚Tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až dodnes, ako boli naši otcovia.‘ Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Gošen, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec.“