Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

46. kapitola

Jákobov príchod do Egypta

1 Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beér-Šeby priniesol obety Bohu svojho otca Izáka.46,1 Gn 21,14.31.33; 26,22-25; Jób 1,5
2 Boh oslovil Izraela v nočnom videní: „Jákob! Jákob!“ On odpovedal: „Tu som!“ 46,2 Gn 15,1.13; 22,11; Sk 9,10 3 Povedal mu: „Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ.46,3 Gn 26,2-3; 28,13; Dt 26,5 4 Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privediem aj späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči.“46,4 Gn 15,14-16; 50,1.5.13.24-25 5 Jákob sa teda pohol z Beér-Šeby. Izraelovi synovia naložili svojho otca Jákoba, svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli.46,5 Gn 45,19-27; Sk 7,15 6 Vzali so sebou stáda a majetok, ktorý nadobudli v Kanaáne a prišli do Egypta — Jákob i všetko jeho potomstvo.46,6 Gn 12,5 7 Do Egypta priviedol celé svoje potomstvo — svojich synov a vnukov, svoje dcéry a vnučky.46,7 Gn 45,10; Joz 24,4; Ž 105,23; Iz 52,4 8 Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta — teda Jákoba a jeho synov: Jákobov prvorodený syn bol Rúben.46,8 Ex 1,1-5; 6,14-18; Nm 26,12-13; 1Krn 2,1-10 9 Rúbenovi synovia: Chanóch, Pallu, Checrón a Karmi. 10 Šimeónovi synovia: Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaúl, syn Kanaánčanky. 11 Léviho synovia: Geršón, Kohát a Merari.46,11 Ex 6,16; Dt 33,8 12 Júdovi synovia: Ér, Onán, Šela, Perec a Zerach. Ér a Onán však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chamúl.46,12 Gn 38,1-3.24-30; 1Krn 2,3-5; Heb 7,14 13 Jissachárovi synovia: Tola, Puvva, Jób a Šimrón. 14 Zebulúnovi synovia: Sered, Elón a Jachleel. 15 Toto sú Leini synovia, ktorých porodila Jákobovi v Paddán-Arame. Tam mu porodila aj dcéru Dinu. Všetkých jeho synov a dcér bolo tridsaťtri.46,15 Gn 29,32-35; 30,21 16 Gádovi synovia: Cifjón, Chaggi, Šuni, Ecbón, Eri, Aródi a Aréli. 17 Ašérovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Bería a ich sestra Serach. Beríovi synovia: Cheber a Malkíel. 18 Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Labán svojej dcére Lei a ona ich porodila Jákobovi. Spolu ich bolo šestnásť.46,18 Gn 29,24; 30,9-13; Ex 1,4 19 Synovia Jákobovej manželky Ráchel: Jozef a Benjamín. 20 Jozefovi sa v Egypte narodil Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila Asenat, dcéra ónskeho kňaza Póti-Feru.46,20 Gn 41,50-52; Dt 33,13-17 21 Benjamínovi synovia: Bela, Becher, Ašbél, Gera, Naamán, Echi, Róš, Muppím, Chuppím a Ard.46,21 1Krn 7,6-12 22 Toto sú Ráchelini synovia, ktorých porodila Jákobovi, spolu ich bolo štrnásť. 23 Dánovi synovia: Chuším. 24 Naftaliho synovia: Jachceel, Guni, Jecer a Šillém. 25 Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Labán svojej dcére Ráchel a ona ich porodila Jákobovi, spolu ich bolo sedem.46,25 Gn 29,29; 30,3-8; Ex 1,2 26 Celkový počet tých, čo prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho bedier, bol šesťdesiatšesť okrem žien Jákobových synov. 27 Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat.46,27 Gn 41,45; Ex 1,5; Dt 10,22; Sk 7,14 28 Jákob poslal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby vopred oznámil otcov príchod do Gošenu. Tak prišli do kraja Gošen.46,28 Gn 43,3.8; Tob 11,3 29 Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Gošenu. Keď sa stretli, padol mu okolo krku a rozplakal sa.46,29 Gn 45,14; Lk 15,20 30 Izrael povedal Jozefovi: „Teraz už môžem zomrieť, keď som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ.“46,30 Gn 45,28; Tob 11,9; Lk 2,29 31 Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho otca: „Pôjdem to oznámiť faraónovi. Poviem mu: ‚Prišli ku mne z Kanaánu moji bratia a rodina môjho otca.46,31 Gn 47,1-3 32 Sú to pastieri oviec, chovatelia stád, a prišli so svojimi stádami, dobytkom a s celým majetkom.‘46,32 Ž 78,70-72 33 Keď vás faraón zavolá a spýta sa: ‚Čím sa zamestnávate?‘,46,33 Gn 43,32; 47,3 34 odpovedzte mu: ‚Tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až dodnes, ako boli naši otcovia.‘ Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Gošen, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec.“