35. kapitola

Jákob opäť v Bételi

1 Boh povedal Jákobovi: „Vstaň, vystúp do Bételu a usaď sa tam! Postav tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezávom.“ 35,1 Gn 22,14; 28,10-22; 31,3.13
2 Potom Jákob vyzval celú svoju rodinu: „Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a preoblečte sa.35,2 Joz 24,23-26; 1Sam 7,3; Iz 30,22 3 Vstaňme, vystúpme do Bételu! Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste.“35,3 Gn 28,12-15; 28,20; 31,3.42; Ž 50,15; 107,6; Prís 3,6 4 Nato mu odovzdali všetkých cudzích bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo im viseli na ušiach. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste Síchem.35,4 Ex 32,2-4; Sdc 8,24-27; 9,6 5 Potom sa pohli. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jákobových synov.35,5 Ex 15,15-16; 23,27; Dt 11,25; Joz 2,9; Ž 14,5 6 Jákob a všetok ľud, čo bol s ním, prišli do Lúzu, teda do Bételu v Kanaáne.35,6 Gn 12,8; 28,19; 48,3; Sdc 1,22-26 7 Tam postavil oltár a nazval to miesto El-Bét-El35,7 Hebr. Boh Bételu (Božieho domu)., lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.35,7 Gn 31,13; Koh 5,3-4 8 V tom čase zomrela Debora, Rebekina dojka. Pochovali ju pod dub poniže Bételu. Dal mu meno Dub náreku.35,8 Gn 24,59 9 Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Paddán-Aramu a požehnal ho.35,9 Gn 28,13; Jer 31,3 10 Povedal mu: „Dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz sa už nebudeš volať Jákob, budeš sa volať Izrael.“ Boh mu teda dal meno Izrael35,10 1Krľ 18,31; 2Krľ 17,34 11 a dodal: „Som Boh Všemohúci. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier.35,11 Gn 17,1; 28,3; 2Kor 6,18 12 Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe; dám ju aj tvojmu potomstvu.“35,12 Gn 12,7; 13,14-17; Ex 3,8 13 Potom Boh odišiel od neho z miesta, kde sa s ním zhováral. 14 Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Priniesol na ňom nápojovú obetu a nalial naň olej.35,14 Gn 28,18-19 15 Miesto, kde sa s ním zhováral Boh, Jákob pomenoval Bétel.

Benjamínovo narodenie a Ráchelina smrť

16 Z Bételu potom šli ďalej. Zostával im ešte kúsok cesty do Efraty, keď Ráchel začala rodiť. Mala veľmi ťažký pôrod.
17 Keď ťažko rodila, pôrodná babica ju utešovala: „Neboj sa, aj teraz budeš mať syna.“ 18 Keď jej život vyhasínal a smrť sa približovala, dala svojmu synovi meno Ben-Oni35,18 Hebr. Syn mojej bolesti.; otec ho však nazval Benjamín35,18 Hebr. Ben-Jamín = Syn pravice, šťastia..35,18 Gn 49,27; 1Sam 4,20-21 19 Ráchel zomrela a pochovali ju pri ceste do Efraty, teda do Betlehema.35,19 Mich 5,1; Mt 2,6 20 Nad jej hrob postavil Jákob stĺp. Bol to náhrobný stĺp pre Ráchel, ktorý stojí dodnes. 21 Izrael potom odtiaľ odišiel a rozložil stan za Migdal-Éderom.35,21 Joz 15,21; Mich 4,8 22 Keď už býval v tejto krajine, Rúben odišiel a spal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa to však dozvedel.35,22 Gn 49,4; 2Sam 16,21-22; 1Krn 5,1; Sk 7,8 Jákob mal dvanásť synov. 23 Leini synovia boli: Rúben, Jákobov prvorodený, Šimeón, Lévi, Júda, Jissachár a Zebulún.35,23-26 Gn 29,35; 43,33; 46,8-27; Ex 1,1-5 24 Ráchelini synovia boli: Jozef a Benjamín. 25 Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy: Dán a Naftali. 26 Synovia Leinej slúžky Zilpy: Gád a Ašér. Toto sú Jákobovi synovia, ktorí sa mu narodili v Paddán-Arame. 27 Potom Jákob prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, do Kirjat-Arby, čo je Hebron, kde býval Abrahám a Izák. 35,27 Gn 13,18; 23,2.9.19; 2Sam 2,1 28 Izák sa dožil stoosemdesiat rokov. 29 Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku. Pochovali ho jeho synovia Ezáv a Jákob.35,29 Gn 25,7-8; 49,31.33; Jób 5,26