Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Jákob opäť v Bételi

1 Boh povedal Jákobovi: „Vstaň, vystúp do Bételu a usaď sa tam! Postav tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezávom.“
2 Potom Jákob vyzval celú svoju rodinu: „Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a preoblečte sa. 3 Vstaňme, vystúpme do Bételu! Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste.“ 4 Nato mu odovzdali všetkých cudzích bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo im viseli na ušiach. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste Síchem. 5 Potom sa pohli. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jákobových synov. 6 Jákob a všetok ľud, čo bol s ním, prišli do Lúzu, teda do Bételu v Kanaáne. 7 Tam postavil oltár a nazval to miesto El-Bét-El, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. 8 V tom čase zomrela Debora, Rebekina dojka. Pochovali ju pod dub poniže Bételu. Dal mu meno Dub náreku. 9 Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Paddán-Aramu a požehnal ho. 10 Povedal mu: „Dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz sa už nebudeš volať Jákob, budeš sa volať Izrael.“ Boh mu teda dal meno Izrael 11 a dodal: „Som Boh Všemohúci. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier. 12 Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe; dám ju aj tvojmu potomstvu.“ 13 Potom Boh odišiel od neho z miesta, kde sa s ním zhováral. 14 Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Priniesol na ňom nápojovú obetu a nalial naň olej. 15 Miesto, kde sa s ním zhováral Boh, Jákob pomenoval Bétel.

Benjamínovo narodenie a Ráchelina smrť

16 Z Bételu potom šli ďalej. Zostával im ešte kúsok cesty do Efraty, keď Ráchel začala rodiť. Mala veľmi ťažký pôrod.
17 Keď ťažko rodila, pôrodná babica ju utešovala: „Neboj sa, aj teraz budeš mať syna.“ 18 Keď jej život vyhasínal a smrť sa približovala, dala svojmu synovi meno Ben-Oni; otec ho však nazval Benjamín. 19 Ráchel zomrela a pochovali ju pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. 20 Nad jej hrob postavil Jákob stĺp. Bol to náhrobný stĺp pre Ráchel, ktorý stojí dodnes. 21 Izrael potom odtiaľ odišiel a rozložil stan za Migdal-Éderom. 22 Keď už býval v tejto krajine, Rúben odišiel a spal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa to však dozvedel. Jákob mal dvanásť synov. 23 Leini synovia boli: Rúben, Jákobov prvorodený, Šimeón, Lévi, Júda, Jissachár a Zebulún. 24 Ráchelini synovia boli: Jozef a Benjamín. 25 Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy: Dán a Naftali. 26 Synovia Leinej slúžky Zilpy: Gád a Ašér. Toto sú Jákobovi synovia, ktorí sa mu narodili v Paddán-Arame. 27 Potom Jákob prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, do Kirjat-Arby, čo je Hebron, kde býval Abrahám a Izák. 28 Izák sa dožil stoosemdesiat rokov. 29 Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku. Pochovali ho jeho synovia Ezáv a Jákob.