Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

32. kapitola

Pred stretnutím s Ézavom

1 Labán včasráno vstal, pobozkal svojich vnukov a svoje dcéry, požehnal ich a vrátil sa domov.32,1 Prís 16,7
2 Keď potom Jákob pokračoval v ceste, na ktorú sa vybral, stretli ho Boží anjeli.32,2 Ž 91,11; Heb 1,4.14 3 Len čo ich zbadal, povedal: „Toto je Boží tábor.“ To miesto nazval Machanajim32,3 Hebr. Dva tábory..32,3 Joz 21,38; 2Sam 2,8; Ž 34,8 4 Jákob vyslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezávovi do krajiny Seír, na edómske územie. 5 Prikázal im: „Takto poviete môjmu pánovi Ezávovi: ‚Toto ti odkazuje tvoj sluha Jákob: Môj dočasný pobyt u Labána sa predĺžil až doteraz.32,5 Gn 32,5; Lk 14,11.31 6 Mám voly, osly, ovce, sluhov a slúžky. Posielam posolstvo môjmu pánovi, aby som získal tvoju priazeň.‘“32,6 Gn 30,43; 33,11-15 7 Poslovia sa vrátili k Jákobovi a povedali mu: „Došli sme k tvojmu bratovi Ezávovi, ktorý ti už ide v ústrety so štyristo mužmi.“ 8 Jákoba prepadol veľký strach a úzkosť. Preto svojich ľudí, ako aj ovce, dobytok a ťavy rozdelil na dva tábory.32,8 Ex 14,10; Ž 107,6; 2Kor 1,4 9 Povedal: „Keď Ezáv príde k jednému táboru a porazí ho, druhý tábor zostane a zachráni sa.“ 10 Jákob povedal: „Boh môjho otca Abraháma, Boh môjho otca Izáka, Hospodin, ty si mi sľúbil: ‚Vráť sa do svojej krajiny, do svojho rodiska a postarám sa, aby ti bolo dobre.‘ 11 Nie som hoden všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu služobníkovi. Len s palicou som tu prešiel cez Jordán a teraz mám dva tábory.32,11 Gn 18,27; Jób 42,5-6; Lk 5,8 12 Vysloboď ma, prosím, z ruky môjho brata, z ruky Ezáva, lebo sa bojím, že príde a zahubí mňa i matky s deťmi.32,12 1Sam 12,10; Mt 6,13 13 Ty si mi sľúbil: ‚Postarám sa, aby sa ti dobre vodilo, a tvoje potomstvo rozmnožím ako morský piesok, čo sa pre množstvo nedá spočítať.‘“ 14 Ešte v tú noc tam prenocoval, potom oddelil zo stáda dary pre svojho brata Ezáva:32,14 Prís 21,14 15 dvesto kôz, dvadsať capov, dvesto oviec, dvadsať baranov,32,15 Gn 31,9; Jób 1,3; 42,12 16 tridsať pridájajúcich tiav s ich mláďatami, štyridsať kráv, desať býčkov, dvadsať oslíc a desať osliat. 17 Po čriedach ich odovzdal svojim sluhom a povedal: „Choďte dopredu a udržujte odstup medzi čriedami!“ 18 Prvému rozkázal: „Keď sa stretneš s mojím bratom Ezávom a spýta sa ťa, čí si a kam ideš a čie je to, čo ženieš, 19 odpovedz: ‚Je to dar tvojho služobníka Jákoba, ktorý posiela svojmu pánovi Ezávovi, a aj on ide za nami.‘“ 20 Takéto príkazy dal druhému, tretiemu i všetkým, čo mali čriedy. „Podobne povedzte Ezávovi, keď sa s ním stretnete: 21 ‚Aj on sám, tvoj služobník Jákob, ide za nami. Povedal si: Udobrím ho darom, ktorý ma predchádza, a len potom sa mu ukážem. Azda ma prijme priateľsky.‘“ 22 Dar ho predchádzal, no on zostal cez noc v tábore.32,22 Gn 33,10

Jákobov boj

23 Jákob ešte za noci vstal, vzal so sebou svoje dve ženy, obe slúžky i jedenásť svojich synov a prebrodil sa cez Jabbók.32,23 Múd 10,12
24 Vzal ich a previedol cez potok so všetkým, čo mal.32,24 Gn 26,14; Joz 12,2 25 Jákob zostal sám a tu s ním ktosi zápasil, kým nevyšli zore. 26 Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový kĺb. Vtedy sa pri zápase Jákobovi vykĺbil bedrový kĺb.32,26 Oz 12,4-5; Lk 11,5-8; 2Kor 12,7-9 27 Povedal: „Pusti ma, lebo už vychádzajú zore!“ Jákob odpovedal: „Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš.“32,27 Mt 7,7; Lk 18,1; Rim 8,37 28 Ten sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ Odpovedal: „Jákob.“32,28 Gn 25,26; Heb 7,7 29 Ten povedal: „Už sa nebudeš volať Jákob32,29 Hebr. Jaakób = Držiaci pätu; obrazne: úskočný., ale Izrael32,29 Hebr. Jisrael = Boh bojuje, alebo: Zápasiaci s Bohom., lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si.“32,29 Gn 35,10 30 Jákob sa ho potom spýtal: „Prezraď mi svoje meno!“ Ten mu odpovedal: „Prečo chceš vedieť moje meno?“ Tam ho požehnal.32,30 Oz 6,1; Zj 2,17 31 Jákob nazval to miesto Peníel32,31 Hebr. Peníel, Penuel = Božia tvár., lebo povedal: „Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive.“32,31 Ex 20,7; 24,1-10; Sdc 13,17-22 32 Keď zašiel za Penuel, vyšlo slnko a on kríval na bedrový kĺb.32,32 Ex 33,20; Jn 1,18; 2Kor 12,7-10 33 Preto Izraeliti dodnes nejedia šľachy bedrového kĺbu, lebo šľacha Jákobovho bedrového kĺbu bola poranená.32,33 1Sam 5,5; Sof 3,19