30. kapitola

Žiarlivosť Jákobových žien

1 Keď Ráchel videla, že je neplodná, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi: „Daj mi synov; ak nie, zomriem!“30,1 Gn 37,11; 1Kor 3,3; Jk 4,5
2 Jákob sa rozhneval na Ráchel a vykríkol: „Či som ja Boh, ktorý ti odopiera plod života?“ 3 Ona odpovedala: „Tu je moja slúžka Bilha; choď k nej, nech porodí na moje kolená a tak z nej budem mať aj ja synov.“30,3 Gn 16,2-3 4 Dala mu svoju slúžku Bilhu za ženu a Jákob vošiel k nej. 5 Bilha počala a Jákobovi porodila syna. 6 Vtedy Ráchel povedala: „Boh rozsúdil, vypočul môj hlas a dal mi syna.“ Preto mu dala meno Dán30,6 Hebr. Rozsúdil, obhájil..30,6 Gn 29,32-35; 49,16-17; Dt 33,22 7 Ráchelina slúžka Bilha znova počala a Jákobovi porodila druhého syna. 8 Vtedy Ráchel povedala: „Boží boj som bojovala so svojou sestrou a zvíťazila som!“ Preto mu dala meno Naftali30,8 Hebr. Môj boj..30,8 Gn 49,21; Dt 33,23 9 Keď však Lea videla, že prestala rodiť, vzala svoju slúžku Zilpu a dala ju Jákobovi za ženu. 10 Aj Leina slúžka Zilpa porodila Jákobovi syna.30,10 Gn 46,18 11 Vtedy Lea povedala: „Aké šťastie!“ Preto mu dala meno Gád30,11 Hebr. Šťastie..30,11 Gn 35,26; 49,19 12 Potom Leina slúžka Zilpa porodila Jákobovi aj druhého syna. 13 Lea na to povedala: „Moje blaho! Ženy ma budú blahoslaviť.“ Preto mu dala meno Ašér30,13 Hebr. Blažený..30,13 Prís 31,28; Vľp 6,9; Lk 1,48 14 Raz vyšiel Rúben na pole, keď sa žala pšenica. Našiel tam plody mandragory a priniesol ich svojej matke Lei. Ráchel povedala Lei: „Daj mi z tých mandragorových plodov svojho syna!“30,14 Gn 25,30; Vľp 7,14 15 Ona jej však odpovedala: „Je ti to azda málo, že si mi vzala muža? Chceš vziať aj plody mandragory od môjho syna?“ Ráchel jej navrhla: „Nech teda za plody mandragory tvojho syna spí Jákob tejto noci s tebou.“ 16 Keď sa večer Jákob vracal z poľa, vyšla mu v ústrety Lea a povedala: „Príď ku mne, lebo som si ťa najala za plody mandragory svojho syna!“ Spal teda tej noci s ňou. 17 Boh vypočul Leu; počala a Jákobovi porodila piateho syna.30,17 Ex 3,7; 1Sam 1,20.26-27 18 Vtedy Lea povedala: „Boh ma odmenil za to, že som svojmu mužovi dala svoju slúžku.“ Preto dala synovi meno Jissachár30,18 Hebr. Najatý za mzdu..30,18 Gn 49,14-15; Dt 33,18; Sir 41,4 19 Lea znova počala a porodila Jákobovi šiesteho syna. 20 Vtedy Lea povedala: „Boh ma obdaril vzácnym darom. Teraz už môj muž zostane pri mne.“ Porodila som mu šesť synov. Preto mu dala meno Zebulún30,20 Hebr. Zostal..30,20 Gn 49,13; Ž 68,27 21 Potom porodila dcéru a dala jej meno Dina.30,21 Gn 34,1-3; 46,15 22 Vtedy sa Boh rozpamätal na Ráchel, vypočul ju a otvoril jej lono.30,22 Gn 8,1; 21,1; 29,31; 1Sam 1,19-20; Ž 113,9; 127,3 23 Počala, porodila syna a povedala: „Boh ma zbavil potupy.“30,23 1Sam 1,5-6; Iz 4,1; Lk 1,21-27 24 Dala mu meno Jozef30,24 Hebr. Joséf od slovesa jasaf = pridal. a povedala: „Kiež by mi Hospodin pridal aj druhého syna!“30,24 Gn 35,24; 49,22-26; Sir 49,15; Heb 11,21-22

Jákob a Labán

25 Keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jákob Labánovi: „Prepusť ma, chcem sa vrátiť domov, do svojej krajiny! 30,25 Gn 28,13.15; 31,13; Sk 7,4-5
26 Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, aj moje deti, aby som mohol odísť! Sám dobre vieš, ako som ti slúžil.“30,26 Gn 29,19-20; 31,31.38-41 27 Labán mu však povedal: „Kiežby som získal tvoju priazeň! Zo znamení som poznal, že Hospodin ma pre teba požehnáva.30,27 Gn 18,3; 33,15; 34,11; 39,2-5.21-23; Ž 1,3 28 Urči si, akú odmenu ti mám dať.“30,28 Gn 29,15; 31,7.41 29 Jákob mu odpovedal: „Sám dobre vieš, ako som ti slúžil a ako sa darilo tvojmu stádu, keď som bol pri ňom.30,29 Gn 31,38-40 30 To málo, čo si mal pred mojím príchodom, veľmi sa zveľadilo. Pri každom mojom kroku ťa Hospodin požehnával. Kedy sa však ja postarám o svoju rodinu?“30,30 2Kor 12,14; 1Tim 5,8 31 Labán sa ho spýtal: „Čo ti mám dať?“ Jákob odvetil: „Nič mi nedávaj. Ak pristaneš na môj návrh, potom ti aj ďalej budem pásť a strážiť ovce. 32 Dnes prejdem pomedzi všetky tvoje stáda. Dovoľ oddeliť z nich všetko škvrnité a strakaté. Všetko, čo bude tmavé spomedzi oviec a strakaté a škvrnité spomedzi kôz, bude moja odmena. 30,32 Gn 30,35; 31,8.10 33 Od zajtra bude za mňa hovoriť moja spravodlivosť: Keď prídeš pozrieť na moju odmenu, potom všetko, čo nebude škvrnité alebo strakaté medzi kozami a tmavé medzi ovcami, usvedčí ma z krádeže.“30,33 Gn 31,39 34 Labán povedal: „Dobre, nech je, ako chceš!“ 35 V ten deň Labán oddelil pruhovaných a strakatých capov a všetky škvrnité a strakaté kozy. Všetko, čo malo niečo biele a všetko, čo bolo čierne medzi ovcami, zveril do opatery svojim synom. 36 Potom určil vzdialenosť trojdňovej cesty medzi sebou a Jákobom, ktorý pásol ostatné Labánove stáda. 37 Tu si Jákob nabral čerstvé topoľové, mandľovníkové a platanové prúty, čiastočne ich odkôrnil a prúžky sa zaskveli belosťou.30,37 Gn 31,9-13 38 Takto odkôrnené prúty potom vložil do napájadiel, kam sa vlievala voda, aby ich stáda mali pred sebou, keď prichádzali piť. Vtedy sa totiž párili. 39 Tak sa stávalo, že keď sa ovce a kozy párili pred tými prútmi, donášali pruhované, škvrnité a strakaté jahňatá. 40 Jákob odlúčil jahňatá, ale ovce nadháňal k pruhovaným a k všetkým tmavým v Labánovom stáde. Tak si vytvoril svoje samostatné stáda, ktoré nepripájal k Labánovým stádam. 41 Keď sa párili silnejšie ovce, Jákob kládol prúty do vodných válovov, aby sa párili pred nimi. 42 Keď boli ovce slabé, vtedy ich nekládol. Slabšie potom pripadli Labánovi a silnejšie Jákobovi. 43 Tento muž nesmierne zbohatol, mal mnoho oviec, kôz, slúžok a sluhov, tiav a oslov.30,43 Gn 24,35; 26,13-14; Koh 2,7