28. kapitola

Ženy pre Izákových synov

1 Izák si zavolal Jákoba a požehnal ho. Prikázal mu: „Neber si ženu spomedzi Kanaánčaniek!28,1 Gn 24,3; 27,46; 2Kor 6,14-16
2 Vyber sa do Paddán-Aramu, do domu Betuela, otca tvojej matky, a tam si vyber ženu z dcér Labána, brata tvojej matky.28,2 Gn 22,20-23; 24,29.50 3 Kiež ťa Boh Všemohúci požehná, urobí plodným a rozmnoží, aby si sa stal spoločenstvom národov!28,3 Gn 17,1-6; 24,60; Ž 128,1-6 4 Nech dá Abrahámovo požehnanie tebe i tvojmu potomstvu, aby si sa stal vlastníkom krajiny, v ktorej si cudzincom, a ktorú Boh dal Abrahámovi.“28,4 Gn 12,2.7; 17,8; 26,3; Ga 3,8.14 5 Izák prepustil Jákoba a ten sa odobral do Paddán-Aramu k Labánovi, synovi Aramejčana Betuela, brata Rebeky, Jákobovej a Ezávovej matky. 6 Ezáv videl, že Izák Jákoba požehnal a poslal do Paddán-Aramu, aby si odtiaľ vzal ženu, a že mu pri požehnaní prikázal: Neber si ženu spomedzi Kanaánčaniek! 7 Ezáv videl, že Jákob poslúchol otca i matku a odišiel do Paddán-Aramu. 8 Keď Ezáv postrehol, že sa jeho otcovi Izákovi Kanaánčanky nepáčia,28,8 Gn 26,34-35 9 odišiel k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám ešte Machalat, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, sestru Nebajóta.28,9 Gn 25,13-17; 36,3

Jákobov sen

10 Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Charánu.28,10 Gn 21,14; Múd 10,10
11 Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. 12 Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anjeli po ňom vystupovali a zostupovali.28,12 Gn 15,1; Jób 33,15-16; Heb 1,1 13 Nad ním stál Hospodin a hovoril: „Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu.28,13 Gn 28,4; 48,3; Ex 3,6.15-16; Sir 44,23; Mt 22,32; Heb 11,16 14 Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme.28,14 Gn 13,16; Nm 23,10; Mt 8,11 15 Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil.“28,15 Gn 26,24; Dt 31,6-8; Joz 1,5; Ž 46,8; Heb 13,5-6; Júd 1 16 Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: „Naozaj, Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel!“28,16 Ex 3,5; Joz 5,15; Ž 68,35; Iz 8,13 17 Bál sa a povedal: „Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto! Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebeská brána.“28,17 Mt 17,6; Lk 2,9; Zj 1,17 18 Jákob včasráno vstal, vzal kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvätný stĺp a zvrchu ho polial olejom.28,18 Gn 31,45; Joz 24,26-27; 1Sam 7,12 19 Tomu miestu dal meno Bétel28,19 Hebr. Boží dom.. Pôvodne sa to mesto volalo Lúz.28,19 Gn 12,8; 35,1; Sdc 1,22-26 20 Vtedy Jákob sľúbil: „Ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie28,20 Gn 28,15; 31,13; 1Tim 6,8 21 a šťastne sa vrátim do domu svojho otca, Hospodin bude mojím Bohom.28,21 Ex 15,2; Ž 91,2 22 Tento kameň, ktorý som postavil ako posvätný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky.“28,22 Gn 35,1-3; Lv 27,30-33; Dt 14,22-23