Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Izák a Abimelech

1 V krajine nastal hlad, no iný ako ten predošlý za Abrahámových čias. Izák sa odsťahoval do Geráru k filištínskemu kráľovi Abimelechovi.
2 Zjavil sa mu Hospodin a povedal: „Nechoď do Egypta, zostaň v krajine, o ktorej ti poviem! 3 Pobudni v tej krajine ako cudzinec. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahámovi: 4 ‚Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.‘ 5 To preto, že Abrahám poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, príkazy, ustanovenia a zákony.“ 6 Izák teda zostal v Geráre. 7 Keď sa tamojší muži pýtali na jeho ženu, povedal: „To je moja sestra.“ Bál sa totiž priznať, že je to jeho manželka. Uvažoval takto: „Tunajší muži ma môžu pre Rebeku zabiť, lebo je veľmi pekná.“ 8 Keď tam už dlhší čas žil, raz sa filištínsky kráľ Abimelech díval z obloka a videl, ako sa Izák láska so svojou ženou Rebekou. 9 Abimelech si predvolal Izáka a povedal mu: „To je určite tvoja manželka! Prečo si mi teda povedal, že je to tvoja sestra?“ Izák odvetil: „Povedal som to preto, aby som pre ňu neprišiel o život.“ 10 Abimelech však povedal: „Čo si nám to urobil? Ľahko sa mohlo stať, že by niektorý muž s tvojou ženou spal a bol by si na nás uvalil veľkú vinu!“ 11 Preto Abimelech prikázal všetkému ľudu: „Kto sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, toho stihne trest smrti!“

Spory o studne

12 Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal.
13 Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný. 14 Vlastnil stáda oviec, dobytka a početné služobníctvo. Preto mu Filištínci závideli. 15 Filištínci zasypali a prachom zahádzali všetky studne, ktoré vykopali sluhovia za čias Izákovho otca Abraháma. 16 Vtedy Abimelech povedal Izákovi: „Odíď od nás, lebo si oveľa mocnejší než my!“ 17 Nato Izák odtiaľ odišiel, utáboril sa v Gerárskom údolí a tam sa usídlil. 18 Izák znova vykopal studne vyhĺbené ešte za čias jeho otca Abraháma, ktoré po Abrahámovej smrti Filištínci zasypali. Pomenoval ich rovnako ako jeho otec. 19 Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou. 20 Gerárski pastieri sa však preli s Izákovými pastiermi a hovorili: „To je naša voda!“ Preto sa tá studňa volá Ések, lebo sa s ním vadili. 21 Potom vykopali druhú studňu, ale aj pre tú sa hádali a pomenovali ju Sitna. 22 Odtiaľ odišiel a vykopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už nehádali. Pomenoval ju Rechobót a povedal: „Teraz nám Hospodin dožičil šíry priestor, aby sme sa v kraji mohli rozmnožiť.“ 23 Odtiaľ sa odsťahoval Izák do Beér-Šeby. 24 Tam sa mu v noci zjavil Hospodin a povedal: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo som s tebou! Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo pre Abraháma, svojho služobníka.“ 25 Izák tam postavil oltár a vzýval Hospodinovo meno. Tam si rozložil aj stan a Izákovi sluhovia tam vykopali studňu. 26 Prišiel k nemu Abimelech z Geráru, ako aj jeho priateľ Achuzzat a veliteľ jeho vojska Pichól. 27 Izák im vtedy povedal: „Prečo ste prišli ku mne, veď ma nenávidíte a odohnali ste ma od seba!“ 28 Oni na to odpovedali: „Presvedčili sme sa, že Hospodin je s tebou. Preto sme si povedali: Mali by sme uzavrieť prísažnú zmluvu — medzi nami a tebou —, 29 že nám neublížiš, ako sme ti ani my neublížili. Veď sme ti preukazovali len dobro a prepustili sme ťa v pokoji. Ty si teraz Hospodinov požehnaný.“ 30 Potom im pripravil hostinu a oni sa najedli a napili. 31 Včasráno vstali a prísažne uzavreli zmluvu. Izák ich potom prepustil a oni odišli od neho v pokoji. 32 V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a povedali mu o studni, ktorú vykopali: „Našli sme vodu!“ 33 On ju nazval Šibea, preto sa to mesto dodnes volá Beér-Šeba. 34 Keď mal Ezáv štyridsať rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetitu Beeriho, a Basemat, dcéru Chetitu Elóna. 35 Tie strpčovali život Izákovi a Rebeke.