25. kapitola

Abrahámova smrť

1 Abrahám si vzal druhú ženu, volala sa Ketura.25,1 1Krn 1,32-33
2 Tá mu porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha.25,2 Gn 37,28.36; Sdc 6,1 3 Jokšánovi sa narodil Šeba a Dedán. Dedánovi synovia boli Aššurim, Letuším a Leummím.25,3 Jób 6,19; Ž 72,10; Ez 27,20 4 Midjánovi synovia boli: Efa, Éfer, Chanóch, Abida a Eldaa. Všetci títo boli Keturini synovia.25,4 Iz 60,6 5 Abrahám dal všetok svoj majetok Izákovi,25,5 Gn 21,10-12; Jn 3,35 6 ale synom svojich vedľajších žien, ktoré mal, dal dary a ešte za svojho života ich poslal do východnej krajiny, preč od svojho syna Izáka.25,6 Gn 21,14; Sdc 6,3; Jób 1,1 7 Abrahám sa dožil stosedemdesiatpäť rokov; 8 potom skonal. Abrahám zomrel v úctyhodnej starobe, v pokročilom veku, sýty života a bol pripojený k svojmu ľudu.25,8 Gn 15,15; Jób 42,17; Ž 91,16; 1Mak 2,69 9 Jeho synovia, Izák a Izmael, ho pochovali naproti Mamre do machpelskej jaskyne na pozemku Efróna, syna Chetitu Cóchara. 10 Ten pozemok kúpil Abrahám od Chetitov. Tam bol pochovaný Abrahám i jeho žena Sára.25,10 Gn 23,16 11 Po Abrahámovej smrti Boh požehnal jeho syna Izáka. Izák býval pri Beér-Lachaj-Roi.25,11 Gn 16,14; 24,62

Izmaelovo potomstvo

12 Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izmaela, ktorého mu porodila Sárina slúžka, Egypťanka Hagar.25,12 Gn 16,15
13 Toto sú mená Izmaelových synov, podľa mien a rodov: Izmaelov prvorodený bol Nebajót, potom Kedár, Adbeel, Mibsám,25,13 Ž 120,5; Iz 21,16; 42,17 14 Mišma, Duma, Massa, 25,14 Iz 21,11.16 15 Chadad, Tema, Jetúr, Nafíš a Kédema.25,15 Jób 2,11 16 To sú Izmaelovi synovia a to sú ich mená podľa ich osád a táborov. Dvanásť kmeňových kniežat.25,16 Gn 17,20.23 17 Izmael sa dožil stotridsaťsedem rokov a skonal. Zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu. 18 Jeho potomkovia bývali od Chavily až po Šúr, na východ od Egypta, smerom k Asýrii. Bývali východne od všetkých svojich bratov.25,18 Gn 2,11; 16,7; 20,1

Ezáv a Jákob

19 Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka: Abrahámovi sa narodil Izák.25,19 Mt 1,2; Lk 3,34; Sk 7,8
20 Keď mal štyridsať rokov, vzal si za ženu Rebeku, dcéru Aramejčana Betuela z Paddán-Aramu25,20 Hebr. Aramejské roviny., sestru Aramejčana Labána.25,20 Gn 22,23; 24,24.50.67 21 Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala.25,21 Gn 11,30; Sdc 13,2; 1Sam 1,11; Lk 1,13 22 Keď sa však synovia v živote matky strkali, povedala: „Ak je to tak, prečo sa mi to deje?“ Hľadala teda vysvetlenie u Hospodina.25,22 1Sam 9,9; 10,22 23 Hospodin jej povedal: „V tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu.“25,23 Gn 24,60; Nm 20,14-21; Mal 1,2-5; Rim 9,10-13 24 Keď nadišiel čas pôrodu, v jej živote boli dvojčatá. 25 Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a chlpatý ako kožuštek. Ten dostal meno Ezáv. 26 Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezávovej päty. Preto dostal meno Jákob25,26 Hebr. Jaakób = Držiaci pätu, obrazne: úskočný.. Keď sa narodili, Izák mal šesťdesiat rokov.25,26 Gn 27,36; 38,28-30; Oz 12,4

Ezáv predáva prvorodenstvo

27 Chlapci vyrástli a Ezáv sa stal zdatným lovcom, stále sa zdržiaval vonku. Jákob bol muž pokojný a býval v stanoch.25,27 Gn 27,3-5; Heb 11,9
28 Izák mal radšej Ezáva, lebo jedával z jeho úlovku, no Rebeka mala radšej Jákoba. 29 Keď raz Jákob pripravoval jedlo, prišiel k nemu z poľa unavený Ezáv 30 a povedal Jákobovi: „Daj sa mi najesť z červeného, z tohto červeného jedla, lebo som unavený!“ Preto dostal meno Edóm25,30 Hebr. Červený, ryšavý..25,30 Gn 36,1.9; 2Krľ 8,20 31 Jákob však povedal: „Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo!“ 32 Ezáv na to odvetil: „Aj tak čoskoro zomriem, načo mi je prvorodenstvo?“ 33 Jákob mu povedal: „Odprisahaj mi to ešte dnes!“ Aj mu odprisahal a tak svoje prvorodenstvo predal Jákobovi.25,33 Gn 27,36; Heb 12,16 34 Jákob dal potom Ezávovi chlieb a varenú šošovicu. Ten sa najedol a napil, potom vstal a odišiel. Takto pohrdol Ezáv prvorodenstvom.25,34 Iz 22,13; Flp 3,18