Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

17. kapitola

Zmluva a obriezka

1 Keď mal Abrám deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal: „Ja som El-Šaddaj17,1 Hebr. Boh Všemohúci., choď stále predo mnou, buď bezúhonný.17,1 Gn 5,24; 6,9; 28,3; 35,11; Ex 6,3; Jób 1,1; Mt 5,48
2 Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím.“17,2 Gn 9,9; 15,18; 17,4-6; Ž 105,8-11; Ga 3,17-18 3 Abrám padol na tvár a Boh mu povedal: 4 „Toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých národov. 5 Už sa nebudeš volať Abrám, tvoje meno bude Abrahám, lebo som ťa určil za otca mnohých národov.17,5 Neh 9,7; Iz 41,8; 62,2-4; Jn 1,42 6 Preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a vyjdú z teba aj králi.17,6 Gn 17,4; 35,11; Ezd 4,20 7 Zmluvu medzi mnou a tebou a tvojím potomstvom vo všetkých pokoleniach robím večnou zmluvou, že budem tvojím Bohom i Bohom tvojho potomstva.17,7 Ž 105,8-11; Sir 17,12; Lk 1,54-55; Ga 3,16-17; Heb 8,10 8 Tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec; celú krajinu Kanaán im dám do večného vlastníctva a budem im Bohom.“17,8 Gn 12,7; 13,15; Ez 37,27; Heb 11,9 9 Boh potom povedal Abrahámovi: „Ty však zachovávaj moju zmluvu: ty, tvoje budúce potomstvo a všetky pokolenia! 10 Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojím budúcim potomstvom, ktorú budete zachovávať: Každá osoba mužského rodu spomedzi vás bude obrezaná.17,10 Sir 44,20 11 Dáte si obrezať mäso svojej neobrezanej predkožky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami.17,11 Ex 4,25; Sk 7,8; Rim 4,11; Kol 2,11 12 Z pokolenia na pokolenie budete na ôsmy deň po narodení obrezávať každého chlapca, či sa narodil v dome, alebo je kúpený za peniaze od cudzinca, teda nepochádza z tvojho potomstva.17,12 Gn 21,4; Lk 1,59; Flp 3,5 13 Obrezaný musí byť každý, čo sa narodil v tvojom dome, alebo bol kúpený za peniaze. Takto bude moja zmluva znamením večnej zmluvy na vašom tele. 14 Neobrezaný muž, ktorému by nebolo obrezané mäso predkožky, nech je vyobcovaný spomedzi svojho ľudu. Porušil moju zmluvu.“17,14 Ex 4,24-26; 1Kor 11,27-29 15 Potom Boh povedal Abrahámovi: „Svoju manželku Saraj už nebudeš volať Saraj, lebo jej meno bude Sára17,15 Hebr. Kňažná.. 16 Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov; vyjdú z nej králi národov.“17,16 Gn 1,28; 12,2; 18,10-14 17 Abrahám padol na tvár, zasmial sa a v duchu si povedal: „Môže sa storočnému narodiť syn a môže deväťdesiatročná Sára porodiť?“17,17 Gn 21,6; Jn 8,56; Rim 4,19-20 18 Abrahám povedal Bohu: „Keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou!“ 19 Boh však opakoval: „Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák17,19 Hebr. Jicchák = bude sa smiať, zasmeje sa, Smejko.. Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu s ním i s jeho potomstvom.17,19 Gn 21,2-3; Sir 17,12; 44,22; Rim 9,6-9; Ga 4,28-31 20 Vypočul som ťa, aj pokiaľ ide o Izmaela. Požehnám ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Narodí sa z neho dvanásť kniežat a urobím z neho veľký národ.17,20 Gn 16,10-12; 21,13.18; 25,12-18 21 Svoju zmluvu však uzavriem s Izákom, ktorého ti o takomto čase na budúci rok porodí Sára.“17,21 Gn 26,2-5; Rim 9,5-6; Ga 3,29 22 Keď Boh skončil rozhovor s Abrahámom, odišiel od neho.17,22 Gn 18,33; 35,13 23 Abrahám potom vzal svojho syna Izmaela, ako aj všetkých narodených v jeho dome a všetkých kúpených za peniaze, teda všetkých mužov v dome, a obrezal im mäso predkožky ešte v ten deň, keď sa s ním zhováral Boh. 24 Abrahám mal deväťdesiatdeväť rokov, keď mu bolo obrezané mäso predkožky. 25 Jeho syn Izmael mal trinásť rokov, keď mu bolo obrezané mäso predkožky. 26 V ten deň bol obrezaný Abrahám i jeho syn Izmael 27 a s ním boli obrezaní všetci muži z jeho domu: tí, čo sa narodili v jeho dome, aj tí, čo boli od cudzinca kúpení za peniaze.