Dve percentá (2 %)

14. kapitola

Abrámovo víťazstvo

1 V tom čase šinársky kráľ Amrafel, ellasársky kráľ Arjóch, elámsky kráľ Kedorlaómer a kráľ Gojímu Tideál14,1 Gn 10,10; 19,22; Ez 32,24
2 šli bojovať proti Berovi, sodomskému kráľovi, Biršovi, gomorskému kráľovi, Šinábovi, ademskému kráľovi, Šeméberovi, cebojímskemu kráľovi a kráľovi z Bely, čo je Coar. 3 Títo všetci sa ako spojenci zhromaždili v údolí Siddím, kde je teraz Soľné more.14,3 Nm 34,12; Dt 3,17; Joz 3,16; Ž 107,34 4 Dvanásť rokov boli poddaní Kedorlaómerovi a v trinástom roku sa proti nemu vzbúrili. 5 V štrnástom roku šiel bojovať Kedorlaómer a spojeneckí králi a porazili Refajov v Aštarót-Karnajime a Zúzov v Háme, Emov na kirjatajimskej rovine14,5 Gn 15,20; Dt 2,10-11; 3,11.20-22; Joz 9,10 6 a Chorijcov na seírskom pohorí až k Él-Paránu, na okraji púšte.14,6 Gn 36,8.20-30; Dt 2,22; Hab 3,3 7 Potom sa obrátili a došli k Én-Mišpátu, teda do Kadéša, a na poli Amalékov a Amorejčanov pobili všetko, čo bývalo v Chacecón-Tamáre.14,7 Gn 16,14; 36,12; 1Sam 30,1-31 8 Nato vytiahli sodomský kráľ, gomorský kráľ, ademský kráľ, cebojímsky kráľ a belský, teda coarský kráľ, a zoradili sa do boja proti nim v údolí Siddím, 9 totiž proti elámskemu kráľovi Kedorlaómerovi, kráľovi Gojímu Tideálovi, šinárskemu kráľovi Amrafelovi a ellasárskemu kráľovi Arjóchovi; štyria králi proti piatim. 10 V údolí Siddím bolo však mnoho asfaltových studní. Keď sodomský kráľ a gomorský kráľ utekali, spadli do nich. Ostatní ušli na pohorie.14,10 Gn 11,3; 19,17.30 11 Víťazi odvliekli zo Sodomy a Gomory všetok majetok, všetky potraviny a odtiahli. 12 Vzali aj Abrámovho synovca Lóta s jeho majetkom, lebo býval v Sodome, a odtiahli. 13 Jeden z tých, čo utiekli, prišiel a oznámil to Hebrejovi Abrámovi, ktorý býval pri duboch Amorejčana Mamreho, Eškólovho a Anérovho brata. Týchto spájala s Abrámom zmluva o priateľstve.14,13 Gn 39,14; Ex 2,6; Jób 1,15; Jon 1,9 14 Keď sa Abrám dopočul, že jeho synovca odviedli do zajatia, zvolal svojich tristoosemnástich vycvičených mužov, narodených v jeho dome, a prenasledoval útočníkov až po Dán.14,14 Dt 34,1; Sdc 18,29 15 V noci rozostavil proti nim svojich služobníkov, porážal ich a prenasledoval až po Chobu, ktorá leží na sever od Damasku. 16 Priniesol späť všetok majetok, priviedol aj svojho synovca Lóta s jeho majetkom, ako aj ženy a ostatný ľud.

Abrám a Melchisedek

17 Keď sa po víťazstve nad Kedorlaómerom a kráľmi, ktorí boli s ním, vracal, sodomský kráľ mu vyšiel v ústrety do údolia Šave, teda do Kráľovho údolia.14,17 1Sam 18,6; 2Sam 18,18
18 Šalémsky kráľ Melchisedek14,18 Hebr. Malkí-Cedek = Môj kráľ je Cedek (božstvo/spravodlivosť). priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom Najvyššieho Boha.14,18 Ž 76,3; 110,4; Heb 5,5-10; 7,1.11.15 19 Požehnal ho a povedal: „Nech Abráma požehná Najvyšší Boh, Tvorca neba i zeme.14,19 Ž 24,1; Heb 7,6-7 20 Nech je zvelebený Najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov.“ Vtedy mu Abrám dal desiatok zo všetkého.14,20 Gn 28,22; Lv 27,30.32; Heb 7,4-9 21 Sodomský kráľ povedal Abrámovi: „Daj mi ľudí, majetok si nechaj!“ 22 Abrám však sodomskému kráľovi odpovedal: „Prísažne dvíham ruku k Hospodinovi, Najvyššiemu Bohu, Tvorcovi neba a zeme,14,22 Ex 6,8; Dan 12,7; Ag 2,8; Zj 10,5-6 23 že nevezmem ani len nitku, ani remienok z obuvi, vôbec nič z čohokoľvek, čo je tvoje, aby si nepovedal: ‚Obohatil som Abráma.‘14,23 1Krľ 13,8; 2Krľ 5,16.20; Neh 5,15; 2Kor 12,14 24 Nechcem nič, iba to, čo zjedlo služobníctvo, a podiel pre mužov Anéra, Eškóla a Mamreho, ktorí šli so mnou. Oni nech dostanú svoj podiel.“14,24 Prís 3,27; Rim 13,7-8; 1Kor 9,7