13. kapitola

Rozchod Lóta s Abrámom

1 Odišiel teda Abrám z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót.13,1 Gn 12,9; 20,1; 21,33
2 Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato.13,2 Gn 24,35; Ž 112,1-3; Prís 3,9-10; Mt 6,33 3 Potom Abrám pokračoval v ceste z miesta na miesto od Negevu až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan,13,3 Gn 12,6-9; Joz 7,2 4 kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. 5 Aj Lót, ktorý žil s Abrámom, mal ovce, dobytok a stany. 6 Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu; majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe.13,6 Gn 36,7; Lk 12,17-18; 1Tim 6,9 7 Medzi pastiermi Abrámových stád a pastiermi Lótových stád vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanaánčania a Perizzejci.13,7 Gn 26,20; 1Kor 3,3; Jk 4,1 8 Preto Abrám povedal Lótovi: „Nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia!13,8 Ž 133,1; 1Kor 6,6-7; Flp 2,14-15 9 Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddeľ sa odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú.“13,9 Gn 20,15; 34,10; Jk 3,13-18 10 Lót sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až po Coar je zavlažované ako Hospodinova záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru.13,10 Gn 19,21-24; Joel 2,3; 1Jn 2,15-16 11 Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého.13,11 Prís 27,10; 1Tim 6,9n 12 Abrám býval v krajine Kanaán, Lót sa zdržiaval v mestách Okolia13,12 Zo všeobecného označenia územia sa stalo vlastné meno. a prenášal svoje stany až po Sodomu.13,12 Gn 14,12; Ž 26,5; 1Kor 15,33 13 Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi.13,13 Gn 18,20; Ez 16,46-50; Júd 7 14 Keď sa Lót od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi: „Rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ. 15 Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.13,15 Gn 12,7; 17,8; Ex 33,1; Dt 34,4; Ž 37,29; Mt 4,4 16 Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo.13,16 Gn 12,2-3; Ex 32,13; Rim 4,16-18 17 Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam!“ 18 Abrám vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Hospodinovi.13,18 Gn 14,13; 18,1; Nm 13,22; Joz 14,13; Ž 16,8