12. kapitola

Povolanie Abráma

1 Hospodin povedal Abrámovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem!12,1 Joz 24,2-3; Iz 51,2; Múd 10,5; Heb 11,8
2 Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním!12,2 Gn 17,6; Ex 17,6; Sir 44,19; Rim 4,11; Ga 3,14 3 Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.“12,3 Gn 22,18; 27,29; Jer 4,2; Sir 44,21; Sk 3,25-26; Ga 3,16 4 Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Šiel s ním aj Lót. Abrám mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Charánu.12,4 Lk 5,5 5 Abrám vzal svoju ženu Saraj, svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Charáne. Pohli sa a šli do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu,12,5 Sk 7,4 6 Abrám prešiel krajinou až k posvätnému miestu v Sícheme, k Moreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania.12,6 Gn 33,18; 34,2; Dt 11,30; Sdc 7,1; Jn 4,5; Heb 11,9 7 Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: „Túto krajinu dám tvojmu potomstvu.“ Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil.12,7 Gn 17,1-3; 18,1; Ex 33,1; Nm 32,11; Múd 12,21; Ga 3,16; 4,28 8 Odtiaľ odišiel do pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval Hospodinovo meno.12,8 Gn 28,19; Joz 7,2; Ž 116,4 9 Potom Abrám pokračoval v ceste k Negevu.12,9 Heb 11,13-14

Abrám v Egypte

10 Keď v krajine nastal hlad, Abrám odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad.12,10 Gn 41,57; Rút 1,1; Ž 34,20
11 Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Saraj: „Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu.12,11 Gn 26,7; 29,17 12 Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: ‚Toto je jeho žena.‘ Mňa zabijú a teba nechajú nažive.12,12 Gn 20,11; 1Sam 27,1 13 Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou nažive.“12,13 Gn 20,2; Ga 2,12-13 14 Keď Abrám prišiel do Egypta, Egypťania videli, že je to žena veľmi krásna. 15 Uvideli ju aj faraónovi dvorania, vychválili ju pred faraónom a odviedli ju do jeho paláca.12,15 Est 2,8-9; Heb 13,4 16 Ten pre ňu s Abrámom dobre zaobchádzal, takže mal ovce, dobytok, osly, sluhov, slúžky, oslice a ťavy.12,16 Gn 13,2; 20,14; Ž 144,12-14 17 Hospodin však postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi pre Saraj, Abrámovu ženu.12,17 1Krn 16,21; Ž 105,14-15 18 Faraón zavolal Abráma a povedal mu: „Čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že je to tvoja žena? 19 Prečo si povedal, že je to tvoja sestra? Ja som si ju preto vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď!“ 20 Faraón ho potom zveril mužom, aby ho poslali preč aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal.12,20 Prís 21,1