10. kapitola

Rodokmeň národov

1 Toto je rodokmeň Noachových synov, Šéma, Cháma a Jefeta. Po potope sa im narodili synovia.
2 Jefetovi synovia sú: Gomer, Magóg, Madaj, Javán, Tubal, Mešech a Tirás.10,2 1Krn 1,5-7; Ez 38,1-6; Zj 20,8 3 Gomerovi synovia sú: Aškenaz, Rifat a Togarma. 4 Javánovi synovia sú: Eliša, Taršíš, Kittím a Rodaním.10,4 Nm 24,24; Iz 23,1; Dan 11,30 5 Z nich sa rozvetvili ostrovné národy vo svojich krajinách, každý podľa svojho jazyka, podľa svojich rodov vo svojich národoch.10,5 Ž 72,10; Iz 42,4; Sof 2,11 6 Chámovi synovia sú: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán.10,6 1Krn 1,8-10; Ž 78,51; 105,27; Jer 46,9 7 Kúšovi synovia sú: Sába, Chavila, Sabta, Raema a Sabtecha. Raemovi synovia sú: Šeba a Dedán.10,7 1Krľ 10,1; Ž 72,10; Ez 27,15 8 Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na zemi.10,8 Mich 5,5 9 Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto vzniklo úslovie: Udatný lovec pred Hospodinom ako Nimród. 10 Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erech, Akkad a Kalne v krajine Šinár.10,10 Gn 11,9; Mich 4,10; Zach 5,11 11 Z tejto krajiny vytiahol do Aššúru a vystaval Ninive, Rechobót-Ír, Kelach,10,11 2Krľ 19,36; Jon 1,2; Nah 1,1 12 ako aj Resen medzi mestami Ninive a Kelach. To je to veľké mesto. 13 Micrajim splodil: Lúdov, Anámov, Lehábov, Naftuchov,10,13 1Krn 1,11-12; Jer 46,9 14 Patrusanov, Kasluchov, z ktorých pochádzajú Filištínci a Kaftóri.10,14 Dt 2,23; Iz 11,11; Jer 47,4; Am 9,7 15 Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Chéta,10,15 Joz 11,8; Iz 23,4; Mk 3,8 16 ďalej Jebúsejov, Amorejčanov, Girgašejov,10,16 Dt 7,1; Joz 15,8; Sdc 1,21 17 Chivvijov, Arkijov, Sínejov, 18 Arvádov, Cemarov a Chamátov. Potom sa rozšírili rody Kanaánčanov.10,18 Iz 10,9; Ez 27,8; 47,16-17 19 Územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu ku Geráru až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebojímu až po Lešu.10,19 Gn 13,10; 14,2; Nm 34,2-15; Joz 14,1–21,45 20 To sú Chámovi synovia podľa rodov, jazykov, krajín a národov. 21 Aj Šémovi, praotcovi všetkých Eberových synov, Jefetovmu staršiemu bratovi, sa narodili synovia. 22 Šémovi synovia sú: Elám, Aššúr, Arpachšad, Lúd a Aram.10,22 Gn 9,26; 1Krn 1,17-27; Iz 11,11 23 Aramovi synovia sú: Úc, Chúl, Geter a Maš. 24 Arpachšadovi sa narodil Šelach. Šelachovi sa narodil Eber. 25 Eberovi sa narodili dvaja synovia: jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem, a jeho brat sa volal Joktán.10,25 Gn 10,21; 11,16; 1Krn 1,19; Lk 3,35-36 26 Joktánovi sa narodili: Almodád, Šelef, Chacarmávet, Jarach, 27 Hadorám, Uzál, Dikla, 28 Obál, Abimael, Šeba, 29 Ofír, Chavila a Jobáb. Títo všetci sú Joktánovi synovia. 30 Ich sídla siahali od Méše až po Sefar k východnému pohoriu. 31 Toto sú Šémovi synovia podľa ich rodov, jazykov a národov, bývajúci vo svojich krajinách. 32 Toto sú rody Noachových synov podľa rodokmeňov a národov. Po potope sa z nich rozvetvili národy na zemi.