Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Vzájomná pomoc a duchovná podpora

1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný.
2 Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. 3 Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, a nie je ničím, sám seba klame. 4 Nech každý skúma svoje konanie, a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným. 5 Lebo každý bude niesť svoje bremeno. 6 Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má, s tým, kto ho vyučuje. 7 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. 8 Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život. 9 Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať. 10 A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Záverečné napomenutia a požehnania

11 Pozrite, akými veľkými písmenami som vám napísal vlastnou rukou.
12 Tí, čo sa chcú páčiť podľa tela, vás nútia, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. 13 Veď ani sami obrezaní nezachovávajú Zákon, ale chcú, aby ste sa dali obrezať, a aby sa oni mohli vychvaľovať vaším telom. 14 No ja sa v žiadnom prípade nechcem chváliť ničím, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet. 15 Lebo nezáleží ani na obriezke, ani na neobriezke, ale na novom stvorení. 16 A nad všetkými, čo budú podľa toho konať, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom. 17 A odteraz nech ma už nik ničím neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia. Amen.