Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.5,1 Jn 8,36; Sk 15,10; Ga 2,4; 5,13

Kresťanská sloboda

2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje.
3 A znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý Zákon.5,3 Rim 2,25; Jk 2,10 4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo Zákona, ste úplne odlúčení od Krista; vypadli ste z milosti.5,4 1Pt 1,13 5 Lebo my Duchom z viery s nádejou očakávame spravodlivosť.5,5 Rim 8,23 6 Veď v Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky.5,6 1Kor 7,19; Ga 6,15; 1Tim 1,5 7 Dobre ste bežali. Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu? 8 Toto prehováranie nie je od toho, ktorý vás povoláva.5,8 Ga 1,6 9 Trocha kvasu prekvasí celé cesto.5,9 Mt 16,16; 1Kor 5,6 10 Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete inak zmýšľať. Ten však, kto vás znepokojuje, musí znášať trest, nech je to ktokoľvek.5,10 2Kor 7,16; 11,15 11 Ale bratia, ak ja ešte hlásam obriezku5,11 To tvrdili apoštolovi protivníci., prečo ma ešte prenasledujú? Veď tak je odstránené pohoršenie kríža.5,11 1Kor 1,23; Ga 6,12; Flp 3,18; 1Tes 2,15 12 Nech sa dajú hoci i kastrovať tí, čo vás poburujú. 13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske.5,13 1Kor 8,9; 1Pt 2,16 14 Lebo celý Zákon sa napĺňa v jednom príkaze, a to: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!5,14 Lv 19,18; Mt 7,12; 22,39-40; Rim 13,8-10; Jk 2,8 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neskántrili.

Skutky tela a ovocie Ducha

16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela.5,16 Rim 8,4; Ga 5,25
17 Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.5,17 Rim 7,15.23; Jk 4,1.5; 1Pt 2,11 18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod Zákonom.5,18 Rim 6,14; 7,4; 8,14 19 A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,5,19-21 1Kor 6,9-10; Ef 5,5; Zj 22,15 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. 22 No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,5,22 Ef 5,9; 1Tim 4,12; 6,11 23 miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon.5,23 1Tim 1,9; 2Pt 1,6 24 Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami.5,24 Rim 6,6; 8,13; Kol 3,5 25 Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme!5,25 Rim 8,4; Ga 5,16 26 Nehľadajme márnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému!5,26 Flp 2,3