Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

1 Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého, 2 ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. 3 A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta.4,3 Ga 3,23; Kol 2,20 4 Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom,4,4 Mk 1,15; Rim 1,3; Ef 1,10 5 aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, a aby sme dostali synovstvo.4,5 Rim 8,15; Ga 3,13 6 A keď ste synmi, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: „Abba, Otče.“4,6 Mk 14,36; Rim 8,15-16 7 A tak už nie si otrok, ale syn; a ak syn, tak skrze Boha aj dedič.4,7 Ga 3,29

Pavlov záujem o Galaťanov

8 Ale vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohmi.4,8 2Krn 13,9; Iz 37,19; Jer 2,11; Sk 17,23; 1Kor 8,4-6; 1Tes 4,5
9 No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť?!4,9 Jn 10,14; 1Kor 12,2; 13,12 10 Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia a roky.4,10 Rim 14,5; Kol 2,16 11 Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadarmo nenamáhal.4,11 2Jn 8 12 Bratia, prosím vás: Buďte ako ja, veď ja som ako vy. Ničím ste mi neukrivdili.4,12 2Kor 2,5 13 Veď viete, že som vám prvý raz zvestoval evanjelium telesne slabý,4,13 Sk 16,16; 2Kor 12,7 14 ale napriek pokušeniu, ktorým vám bolo moje telo, ste mnou nepohrdli a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako Božieho anjela, ako Krista Ježiša.4,14 Mt 10,40; Jn 13,20 15 Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám vydávam svedectvo, že keby to bolo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a dali ich mne. 16 Stal som sa vám nepriateľom, keď vám hovorím pravdu?4,16 Am 5,10; Jn 8,45 17 Horlivo sa usilujú získať vás nie dobrým spôsobom; chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili.4,17 Ga 1,7; 6,12 18 Dobré je dať sa získavať dobrom; a to vždy, nielen vtedy, keď som medzi vami. 19 Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.4,19 1Kor 4,14-15 20 Chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Alegória o Hagar a Sáre

21 Povedzte mi vy, čo chcete byť pod Zákonom: Nepočujete Zákon?4,21 Ga 3,23
22 Lebo je napísané: Abrahám mal dvoch synov: jedného od otrokyne a druhého od slobodnej.4,22 Gn 16,15; 21,2 23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia.4,23 Gn 17,16; Rim 9,7-9 24 To je obrazná reč. Tie ženy znamenajú dve zmluvy: Tá prvá z vrchu Sinaj rodí pre otroctvo, a to je Hagar.4,24 Rim 8,15 25 Hagar znamená vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je so svojimi deťmi v otroctve. 26 Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou.4,26 Ga 5,1; Heb 12,22; Zj 21,2 27 Veď je napísané: Raduj sa, neplodná, ktorá nerodíš, jasaj a výskaj, ty, ktorá netrpíš pôrodnými bolesťami, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, čo má muža.4,27 Iz 54,1 28 Vy však, bratia, ste deti prisľúbenia ako Izák.4,28 Rim 9,7; Ga 3,29; 4,23 29 Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa Ducha, tak aj teraz.4,29 Gn 21,9 30 Čo však hovorí Písmo? Vyžeň otrokyňu a jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej.4,30 Gn 21,10 31 Preto, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej.4,31 Ga 3,29
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk