Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

1 Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého, 2 ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. 3 A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta.4,3 Ga 3,23; Kol 2,20 4 Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom,4,4 Mk 1,15; Rim 1,3; Ef 1,10 5 aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, a aby sme dostali synovstvo.4,5 Rim 8,15; Ga 3,13 6 A keď ste synmi, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: „Abba, Otče.“4,6 Mk 14,36; Rim 8,15-16 7 A tak už nie si otrok, ale syn; a ak syn, tak skrze Boha aj dedič.4,7 Ga 3,29

Pavlov záujem o Galaťanov

8 Ale vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohmi.4,8 2Krn 13,9; Iz 37,19; Jer 2,11; Sk 17,23; 1Kor 8,4-6; 1Tes 4,5
9 No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť?!4,9 Jn 10,14; 1Kor 12,2; 13,12 10 Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia a roky.4,10 Rim 14,5; Kol 2,16 11 Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadarmo nenamáhal.4,11 2Jn 8 12 Bratia, prosím vás: Buďte ako ja, veď ja som ako vy. Ničím ste mi neukrivdili.4,12 2Kor 2,5 13 Veď viete, že som vám prvý raz zvestoval evanjelium telesne slabý,4,13 Sk 16,16; 2Kor 12,7 14 ale napriek pokušeniu, ktorým vám bolo moje telo, ste mnou nepohrdli a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako Božieho anjela, ako Krista Ježiša.4,14 Mt 10,40; Jn 13,20 15 Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám vydávam svedectvo, že keby to bolo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a dali ich mne. 16 Stal som sa vám nepriateľom, keď vám hovorím pravdu?4,16 Am 5,10; Jn 8,45 17 Horlivo sa usilujú získať vás nie dobrým spôsobom; chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili.4,17 Ga 1,7; 6,12 18 Dobré je dať sa získavať dobrom; a to vždy, nielen vtedy, keď som medzi vami. 19 Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.4,19 1Kor 4,14-15 20 Chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Alegória o Hagar a Sáre

21 Povedzte mi vy, čo chcete byť pod Zákonom: Nepočujete Zákon?4,21 Ga 3,23
22 Lebo je napísané: Abrahám mal dvoch synov: jedného od otrokyne a druhého od slobodnej.4,22 Gn 16,15; 21,2 23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia.4,23 Gn 17,16; Rim 9,7-9 24 To je obrazná reč. Tie ženy znamenajú dve zmluvy: Tá prvá z vrchu Sinaj rodí pre otroctvo, a to je Hagar.4,24 Rim 8,15 25 Hagar znamená vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je so svojimi deťmi v otroctve. 26 Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou.4,26 Ga 5,1; Heb 12,22; Zj 21,2 27 Veď je napísané: Raduj sa, neplodná, ktorá nerodíš, jasaj a výskaj, ty, ktorá netrpíš pôrodnými bolesťami, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, čo má muža.4,27 Iz 54,1 28 Vy však, bratia, ste deti prisľúbenia ako Izák.4,28 Rim 9,7; Ga 3,29; 4,23 29 Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa Ducha, tak aj teraz.4,29 Gn 21,9 30 Čo však hovorí Písmo? Vyžeň otrokyňu a jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej.4,30 Gn 21,10 31 Preto, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej.4,31 Ga 3,29