Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

1 Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a vencom slávy, preto stojte pevne v Pánovi, milovaní!4,1 2Kor 1,14; 1Tes 2,19

Napomenutia

2 Napomínam Evodiu, napomínam aj Syntychu, aby rovnako v Pánovi zmýšľali.
3 Áno, prosím aj teba, ozajstný Syzygos4,3 Gr. spolupracovník., ujmi sa ich, veď ony sa spolu so mnou borili za evanjelium aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.4,3 Dan 12,1; Rim 16,12; 1Tes 5,12; 1Tim 5,17; Zj 3,5 4 Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa!4,4 Múd 2,19; Flp 2,18; 3,1 5 Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko!4,5 Heb 10,37; Jk 5,8n 6 Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.4,7 Iz 26,3; Jn 14,27; Kol 3,15 8 Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné.4,8 Rim 12,17 9 Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.4,9 Rim 15,33; 16,20; Flp 3,17; 1Tes 5,23

Vďaka za prijaté dary

10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zasa raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť.
11 Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám.4,11 1Tim 6,6-9; Heb 13,5 12 Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu.4,12 2Kor 6,10; 11,27 13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.4,13 Múd 7,23; 2Kor 12,9n 14 Ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v mojom súžení.4,14 Mk 9,41; Flp 1,7; 2Tim 1,8; Heb 10,33 15 Veď aj vy, Filipania, viete, že odkedy som začal ohlasovať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, jedine vy.4,15 2Kor 11,8n 16 Aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som potreboval.4,16 Sk 17,1; 1Tes 2,9 17 Nie že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech.4,17 1Kor 9,11n 18 Dostal som všetko, ba mám hojnosť; som zaopatrený tým, čo som od vás prijal prostredníctvom Epafrodita. Je to príjemná obeta ľúbeznej vône, milá Bohu.4,18 Ex 29,18; Ez 20,41; 2Kor 9,12; Ef 5,2; Heb 13,16 19 Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.4,19 Sir 35,9; 2Kor 9,8-11 20 A Bohu, nášmu Otcovi, sláva na veky vekov. Amen.

Záverečné pozdravy

21 Pozdravujte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou.4,21 1Kor 16,20; 2Kor 13,12
22 Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho domu4,22 Môže sa tým myslieť Rím alebo zoskupenie personálu, ktorý slúži cisárovi v mestách, kde má svojich zástupcov..4,22 Flp 1,13 23 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.