Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

Zoznam navrátencov s Ezdrášom

1 Toto sú predáci rodín, zapísaní do rodového zoznamu, ktorí vyšli so mnou za kraľovania kráľa Artaxerxa z Babylonu:8,1 Ezd 7,1.7
2 Z Pinchásových synov Geršóm, z Itamárových synov Daniel, z Dávidových synov Chattúš,8,2 Ex 6,23.25; 1Krn 3,22 3 Šechanjov syn. Z Paróšových synov Zecharja a s ním zapísaných v rodovom zozname stopäťdesiat mužov.8,3 Ezd 2,3 4 Z Pachat-Moábových synov: Zerachjov syn Eljehoenaj a s ním dvesto mužov.8,4 Ezd 2,6 5 Zo Zattúových synov: Jachazíelov syn Šechanja a s ním tristo mužov. 6 Z Adínových synov: Jonatánov syn Ebed a s ním päťdesiat mužov. 7 Z Elámových synov: Ataljov syn Ješaja a s ním sedemdesiat mužov. 8 Zo Šefatjových synov: Michaelov syn Zebadja a s ním osemdesiat mužov. 9 Z Joábových synov: Jechíelov syn Obadja a s ním dvestoosemnásť mužov. 10 Z Baniových synov: Josifjov syn Šelomót a s ním stošesťdesiat mužov. 11 Z Bebajových synov: Bebajov syn Zecharja a s ním dvadsaťosem mužov. 12 Z Azgádových synov: Hakkatánov syn Jochanán a s ním stodesať mužov. 13 Z Adonikámových synov poslední a volajú sa Elifelet, Jeíel a Šemaja a s nimi šesťdesiat mužov. 14 Z Bigvajových synov Utaj a Zabúd8,14 Var. Zakkúr. a s nimi sedemdesiat mužov.

Zhromaždenie pri rieke

15 Zhromaždil som ich k rieke, čo tečie do Ahavy, a pobudli sme tam tri dni. Keď som sa rozhliadol po ľude a kňazoch, nenašiel som medzi nimi ani jediného levitu.
16 Vtedy som poslal po predákov, po Eliezera, Aríela, Šemaju, Elnatána, Jaríba, Elnatána, Nátana, Zecharju a Mešulláma a po učiteľov Jojaríba a Elnatána. 17 Rozkázal som im, aby šli k Iddovi, predstavenému v obci Kasifja, a vložil som im do úst slová, ktorými sa bolo treba prihovoriť Iddovi a jeho bratom, nevoľníkom chrámu v obci Kasifja, aby k nám priviedli služobníkov pre dom nášho Boha. 18 Keďže nad nami bola dobrotivá ruka nášho Boha, priviedli nám veľmi učeného muža zo synov Machliho, Léviho syna, Izraelovho syna, totiž Šerebju, a jeho synov s jeho bratmi, spolu osemnástich,8,18 Ezd 7,6 19 ďalej Chašabju a s ním Ješaju z Merariho synov, jeho bratov a ich synov, spolu dvadsiatich,8,19 Ezd 2,43 20 a z nevoľníkov chrámu, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levitom, dvestodvadsať nevoľníkov chrámu. Títo všetci boli zaznačení podľa mena.

Posledné prípravy na cestu do vlasti

21 Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred svojím Bohom a vyprosili si od neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok.8,21 2Krn 20,3; Prís 3,6; Iz 42,16
22 Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu pred nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi: „Ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, čo ho vyhľadávajú na svoje dobro, ale jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú.“8,22 1Krn 28,9; 2Krn 15,2; Ezd 7,6; Neh 2,9; Ž 20,8 23 Postili sme sa teda a prosili sme o to svojho Boha a dal sa nám uprosiť. 24 Potom som vybral dvanástich z popredných kňazov, Šerebju a Chašabju a s nimi desiatich spomedzi ich bratov. 25 Potom som im odvážil striebro, zlato a nádoby, posvätný dar pre dom nášho Boha, ktorý obetoval kráľ, jeho radcovia, jeho kniežatá a všetci Izraeliti, koľko ich tam bolo. 26 Odvážil som im teda do rúk šesťstopäťdesiat hrivien striebra, sto hrivien strieborného náčinia, zlata tiež sto hrivien, 27 ďalej dvadsať zlatých džbánov po tisíc dareikov a dve nádoby z lesklého bronzu, vzácne ako zlato. 28 Pritom som im povedal: „Vy ste zasvätení Hospodinovi, i tieto nádoby sú posvätné, aj striebro so zlatom je obetný dar Hospodinovi, Bohu vašich otcov.8,28 Lv 21,6-8 29 Opatrujte ich a strážte, kým ich neodvážite pred predstavenými kňazov, levitov a pred predstavenými izraelských rodov v Jeruzaleme, v komorách Hospodinovho domu!“8,29 1Krn 26,20 30 Kňazi a leviti prevzali odvážené striebro, zlato a nádoby, aby ich dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

Príchod do Jeruzalema

31 Dvanásteho dňa prvého mesiaca sme sa pohli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad nami. On nás na ceste chránil pred nepriateľmi a zbojníkmi.8,31 Ž 18,18; 91,14; Iz 41,14
32 Tak sme prišli do Jeruzalema a ostali sme tam tri dni. 33 Na štvrtý deň potom Meremótovi, synovi kňaza Uriju, odvážili striebro, zlato a nádoby v dome nášho Boha. Ďalej tam bol Pinchásov syn Eleazár a okrem týchto boli prítomní aj leviti, Ješúov syn Jozabád a Binnújov syn Noadja. 34 Aj podľa počtu aj podľa váhy všetko súhlasilo. Celkovú váhu hneď aj zapísali. 35 Vyhnanci, čo prišli zo zajatia, priniesli spaľované obety Bohu Izraela, dvanásť býčkov za celý Izrael, deväťdesiatšesť baranov, sedemdesiatsedem baránkov, dvanásť capov na obetu za hriech; toto všetko priniesli Hospodinovi ako spaľovanú obetu.8,35 Ezd 6,17 36 Potom odovzdali kráľove nariadenia kráľovským miestodržiteľom a povereným správcom za Riekou, ktorí podporovali ľud i Boží dom.8,36 Ezd 5,17; 7,12-26