Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Ezdrášov rodokmeň

1 Po týchto udalostiach počas vlády perzského kráľa Artaxerxa prišiel Ezdráš, syn Seraju, syna Azarju, syna Chilkiju,7,1-5 1Krn 5,29-39
2 syna Šallúma, syna Cadóka, syna Achitúba, 3 syna Amarju, syna Azarju, syna Merajóta, 4 syna Zerachju, syna Uzziho, syna Bukkiho, 5 syna Abišúu, syna Pinchása, syna Eleazára, syna najvyššieho kňaza Árona.

Ezdrášova cesta domov

6 Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu. Bol zákonníkom, skúseným v Mojžišovom zákone, ktorý dal Hospodin, Boh Izraela. Keďže bola nad ním ruka Hospodina, jeho Boha, kráľ mu dával všetko, o čo žiadal.7,6 Ezd 7,9.28; 8,18.22.31; Neh 2,8.18
7 Zároveň putoval do Jeruzalema húf Izraelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov a nevoľníkov chrámu v siedmom roku kráľa Artaxerxa. 8 Do Jeruzalema došiel v piatom mesiaci, v siedmom roku tohto kráľa. 9 Na prvý deň prvého mesiaca bol totiž určený odchod z Babylonu a v prvý deň piateho mesiaca sa dostal do Jeruzalema, lebo na ňom spočívala dobrotivá ruka jeho Boha. 10 Ezdráš si totiž zaumienil skúmať Hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy.7,10 Dt 33,10; Neh 8,1-8; Ž 1,2; 119,112

Kráľovo splnomocnenie pre Ezdráša

11 Toto je odpis listiny, ktorú dal kráľ Artaxerxes kňazovi Ezdrášovi, zákonníkovi, znalcovi Hospodinových príkazov a nariadení pre Izrael:
12 „Artaxerxes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone nebeského Boha, pozdrav a tak ďalej. 13 Ja vydávam rozkaz, že každý, kto by v mojom kráľovstve mal vôľu — či z izraelského ľudu, či z jeho kňazov, či z levitov — ísť do Jeruzalema, môže sa vybrať s tebou. 14 Kráľ a jeho siedmi radcovia ťa posielajú preskúmať stav vecí v Judsku a v Jeruzaleme, ako žiada zákon tvojho Boha, čo máš v ruke,7,14 Neh 8,1 15 a dopraviť striebro so zlatom, ktoré kráľ a jeho radcovia dobrovoľne venovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme,7,15 Ž 68,30; 135,21; Zj 21,24 16 aj všetko striebro a zlato, ktoré nájdeš v celej babylonskej provincii popri dobrovoľnom dare ľudu a kňazov, venovanom domu ich Boha v Jeruzaleme. 17 Preto za toto striebro bezodkladne nakúp býky, barany a baránky s príslušnými pokrmovými a nápojovými obetami a obetuj ich na oltári domu vášho Boha v Jeruzaleme! 18 To, čo ty a tvoji bratia usúdite, že by bolo dobré spraviť so striebrom a zlatom, ktoré bude nazvyš, spravte podľa vôle svojho Boha. 19 Nádoby, ktoré dostávaš pre službu v dome tvojho Boha, odovzdaj pred Bohom v Jeruzaleme! 20 Ostatné, čo ešte treba pre dom tvojho Boha, čo ti bude ešte treba vynaložiť, uhraď z kráľovskej pokladnice! 21 Ja, kráľ Artaxerxes, týmto nariaďujem všetkým pokladníkom na Záriečí: Všetko, o čo by vás požiadal kňaz Ezdráš, znalec zákona nebeského Boha, treba bez okolkov splniť 22 do sto talentov striebra, do sto kórov pšenice, do sto batov vína, do sto batov oleja a soli bez vyúčtovania! 23 Všetko, čo sa žiada podľa rozhodnutia nebeského Boha, treba presne splniť pre dom nebeského Boha, aby azda nevzbĺkol hnevom proti kráľovej ríši a proti jeho synom. 24 Ďalej vám oznamujeme, že nik nemá právo uvaliť daň, dávku či clo ani na kňazov, ani na levitov, spevákov, vrátnikov, chrámových nevoľníkov, ani na nijakých služobníkov tohto Božieho domu. 25 Ty, Ezdráš, podľa toho, ako prikazuje múdrosť tvojho Boha, ktorú máš v rukách, vymenuj sudcov vedno s obhajcami, aby vysluhovali právo všetkému ľudu na Záriečí, totiž tým, čo poznajú zákon tvojho Boha; a kto by ho nepoznal, toho učte!7,25 Gn 41,39; Dt 16,18; 1Krľ 3,28; Ž 119,98 26 Každý, kto by neposlúchol zákon tvojho Boha a zákon kráľa, nech je bez okolkov odsúdený alebo na smrť, alebo do vyhnanstva, alebo na peňažnú pokutu, alebo do žalára!“

Ezdrášova ďakovná modlitba

27 „Nech je zvelebený Hospodin, Boh našich otcov, ktorý vnukol kráľovi do srdca, aby okrášlil Hospodinov dom v Jeruzaleme
28 a naklonil ku mne milosť kráľa, jeho radcov a všetkých mocných kniežat kráľa. Ja teda, posilnený rukou Hospodina, svojho Boha, ktorá bola nado mnou, zhromaždil som popredných z Izraela, aby išli so mnou.“7,28 Ezd 7,6