Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Dáriovo nariadenie

1 Vtedy kráľ Dárius vydal rozkaz hľadať v klenotnici písomnosti, uložené tam v Babylone.
2 Aj sa našiel v panovníckom sídle Ekbatana, ktoré leží v médskej provincii, jeden zvitok, kde bolo napísané: „Pamätný záznam: 3 V prvom roku svojho kraľovania rozkázal kráľ Kýros vo veci Božieho domu v Jeruzaleme: ‚Nech sa stavia tento chrám ako miesto, na ktoré sa prinášajú obety spoločenstva a ohňové obety na základoch, ktoré znesú jeho výšku šesťdesiat lakťov a jeho šírku šesťdesiat lakťov. 4 Tri vrstvy sú z kamenných kvádrov a potom jedna vrstva z dreva. Náklady nech uhradí kráľovský dvor. 5 Aj zlaté a strieborné nádoby, ktoré patrili Božiemu domu a ktoré Nebukadnesar zobral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech prídu späť do jeruzalemského chrámu! Zlož ich v Božom dome!‘“

Povolenie k stavbe chrámu

6 „Teraz teda Tattenaj, miestodržiteľ na Záriečí, a Šetar-Bozenaj so svojimi spolupracovníkmi i správcovia spoza Rieky, choďte odtiaľ preč!
7 Nechajte, nech sa pracuje na tom Božom dome! Nech židovský miestodržiteľ a ich starší stavajú ten Boží dom tam, kde stál predtým. 8 Týmto vydávam rozkaz o tom, ako sa máte zachovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží dom: Nech sa z kráľovských príjmov, z toho, čo vynáša daň Záriečia, bez okolkov vyplácajú náklady tým mužom, aby dielo neviazlo. 9 A čo treba, býčky, barany a jahňatá na spaľované obety Bohu nebies, zrno, soľ, víno a či olej nech sa im každodenne dáva bez akéhokoľvek klamstva, o čo požiadajú jeruzalemskí kňazi, 10 aby prinášali Bohu nebies milé obety a modlili sa za blažený život kráľa a jeho rodiny. 11 Ďalej sa vydáva z mojej strany rozkaz: Ktokoľvek by nedodržal toto nariadenie, nech vytrhnú z jeho domu trám, nech ho vztýčia a nech ho naň pribijú a jeho dom nech je z trestu obrátený na rumovisko! 12 Boh, ktorý tam dáva prebývať svojmu menu, nech zvrhne každého kráľa a ľudí, ktorí by sa odvážili toto nedodržiavať a zbúrať ten Boží dom v Jeruzaleme! Ja, Dárius, som vydal tento rozkaz. Nech sa prísne dodržiava!“

Dokončenie stavby chrámu

13 Tattenaj, miestodržiteľ na Záriečí, Šetar-Bozenaj a ich spolupracovníci urobili presne podľa toho, ako im odpovedal kráľ Dárius.
14 Židovskí starší teda mohli ďalej stavať a práca im išla od ruky, ako predpovedal prorok Aggeus a Iddov syn Zachariáš. Podľa nariadenia Boha Izraela a podľa nariadenia perzských kráľov Kýra, Dária a Artaxerxa pokračovali v stavbe až do dokončenia. 15 Tak dokončili Boží dom do tretieho dňa mesiaca adár v šiestom roku kraľovania kráľa Dária.

Posvätenie chrámu

16 Potom Izraeliti, kňazi, leviti a ostatní, čo prišli zo zajatia, oslávili natešení posvätenie Božieho domu.
17 Pri posviacke Božieho domu obetovali sto býkov, dvesto baranov, štyristo baránkov a dvanásť capov na obetu za hriech, za celý Izrael podľa počtu izraelských kmeňov. 18 Potom zadelili kňazov po ich triedach, takisto levitov po ich oddeleniach na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe.

Slávenie sviatkov

19 Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slávili Paschu štrnásteho dňa prvého mesiaca.
20 Keďže kňazi a leviti sa do jedného očistili, všetci boli čistí, a tak mohli zabíjať veľkonočného baránka všetkým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom, aj sebe. 21 Izraeliti teda jedli veľkonočného baránka, a to nielen tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všetci, čo sa oddelili od poškvrny pohanov tej krajiny a pridali sa k nim, aby hľadali Hospodina, Boha Izraela. 22 Slávili aj slávnosť Nekvasených chlebov sedem dní v radosti, lebo Hospodin ich obdaroval radosťou. Naklonil k nim srdce asýrskeho kráľa, aby posilňoval ich ruky na stavbe domu Boha, Boha Izraela.