Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

Prepustenie pohanských žien

1 Kým sa Ezdráš modlil a kým sa vyznával s plačom, ležiac dolu tvárou pred Božím domom, poschádzal sa k nemu veľký zástup Izraelitov, mužov, žien a detí a ľud usedavo plakal.10,1 Ž 51,19
2 Vtedy sa ozval Šechanja, syn Jechíela z Elámovcov, a povedal Ezdrášovi: „Spreneverili sme sa proti svojmu Bohu tým, že sme si vzali za ženy cudzinky z národov krajiny, ale ešte je nádej pre Izrael.10,2 Neh 13,23; Iz 55,6n; Jer 29,11; Rim 15,13 3 Zaviažme sa teraz zmluvou svojmu Bohu, že zapudíme všetky ženy, aj deti, ktoré sa im narodili, keď ty, pane, a tí, čo sa boja prikázania nášho Boha, odporúčate tak urobiť. Nech sa teda postupuje podľa zákona!10,3 Neh 10,30 4 Vstaň, lebo ty to musíš nariadiť, a my ti pomôžeme! Pusti sa mužne do toho!“ 5 Ezdráš teda vstal a vyzval popredných kňazov, levitov a celú izraelskú pospolitosť, aby prisahali, že sa zaväzujú konať podľa tohto slova. Tak aj prisahali. 6 Ezdráš sa zdvihol spred Božieho domu, išiel do izby Eljašíbovho syna Jochanána a tam prenocoval. Nejedol však chlieb a nepil vodu, lebo žialil pre hriech tých, čo prišli zo zajatia.10,6 Dt 9,18 7 Potom vyhlásili po Judsku a po Jeruzaleme, aby sa všetci navrátenci zišli do Jeruzalema. 8 Každému, kto sa nedostaví do troch dní podľa uznesenia vrchnosti a starších, nech kliatba stihne celý jeho majetok a on sám nech je vylúčený z obce tých, čo prišli zo zajatia!10,8 Ezd 7,26; Neh 13,28

Súhlas zídeného ľudu

9 Do troch dní sa zišli do Jeruzalema všetci judskí a benjamínski muži. Bolo to v deviatom mesiaci, dvadsiateho dňa toho mesiaca. Celý národ sedel na priestranstve pred Božím domom a triasol sa pre samotnú vec i pre lejaky.
10 Vtedy vstal kňaz Ezdráš a povedal im: „Spreneverili ste sa tým, že ste sa poženili s cudzinkami a tak ste rozmnožili previnenie izraelského ľudu.10,10 Ezd 9,1n 11 Preto sa teraz vyznajte Hospodinovi, Bohu svojich otcov, urobte mu po vôli a oddeľte sa od národov tejto krajiny a od cudziniek!“ 12 Celé zhromaždenie odpovedalo veľkým hlasom: „Sme povinní urobiť tak, ako nám hovoríš. 13 No ľud je početný, je čas dažďov a nevydržíme stáť vonku. Okrem toho to nie je práca na jeden deň ani na dva, lebo sme sa veľmi mnohí previnili v tejto veci. 14 Preto prosíme, nech naši predstavení zastupujú celú obec a všetci, čo sa v našich mestách poženili s cudzinkami, prídu v určenom čase so staršími a so sudcami jednotlivých miest, kým sa od nás neodvráti páľava hnevu nášho Boha pre túto vec.“10,14 2Krn 30,8; Ž 78,38 15 Iba Asaelov syn Jonatán a Tikvov syn Jachzeja sa vzopreli proti tomu; Mešullám a levita Šabbetaj ich podporovali. 16 No navrátenci tak urobili. Kňaz Ezdráš si vybral mužov, predstavených rodov podľa jednotlivých rodín. Všetci boli zaznačení podľa mena. Zasadli v prvý deň desiateho mesiaca a skúmali tú vec. 17 Do prvého dňa prvého mesiaca skončili prípady všetkých, čo sa poženili s cudzinkami.

Menoslov previnilcov

18 Vyšlo najavo, že z kňazských synov si pobrali cudzie ženy títo: zo synov Jocadákovho syna Ješúu a z jeho bratov: Maaseja, Eliezer, Jaríb a Gedalja.10,18 Ezd 3,2
19 Zaručili sa, že svoje ženy prepustia a že za svoju vinu obetujú barana zo stáda.10,19 2Krľ 10,15 20 Z Immérových synov: Chanani a Zebadja. 21 Z Charímových synov: Maaseja, Elija, Šemaja, Jechíel a Uzzija. 22 Z Pašchúrových synov: Eljoenaj, Maaseja, Jišmael, Netaneel, Jozabád a Elasa. 23 Z levitov Jozabád, Šimei, Kelaja zvaný Kelita, Petachja, Jehuda a Eliezer.10,23 Neh 8,7; 10,11 24 Zo spevákov Eljašíb a z vrátnikov Šallúm, Telem a Uri. 25 Ďalej z izraelského ľudu: z Paróšových synov: Ramja, Jizzija, Malkija, Mijjamín, Eleazár, Malkija a Benaja. 26 Z Elámových synov: Mattanja, Zecharja, Jechíel, Abdi, Jeremót a Elija. 27 Zo Zattuových synov: Eljoenaj, Eljašíb, Mattanja, Jeremót, Zabád a Aziza. 28 Z Bebajových synov: Jochanán, Chananja, Zabbaj, Atlaj. 29 Z Baniho synov: Mešullám, Mallúch, Adaja, Jašúb, Šeál, Jeremót. 30 Z Pachat-Moábových synov: Adna, Kelál, Benaja, Maaseja, Mattanja, Becaleel, Binnúj a Menašše. 31 Z Charímových synov: Eliezer, Jiššija, Malkija, Šemaja, Šimeón, 32 Benjamín, Mallúch, Šemarja. 33 Z Chašumových synov: Mattenaj, Mattatta, Zabád, Elifelet, Jeremaj, Menašše, Šimei. 34 Z Baniho synov: Maadaj, Amrám, Uel, 35 Benaja, Bedja, Kelúhi, 36 Vanja, Meremót, Eljašíb, 37 Mattanja, Mattenaj, Jaasáv, 38 Bani, Binnúj, Šimei, 39 Šelemja, Nátan, Adaja, 40 Machnadbaj, Šašaj, Šaraj, 41 Azarel, Šelemja, Šemarja, 42 Šallúm, Amarja a Jozef. 43 Z Nebóových synov: Jeíel, Mattitja, Zabád, Zebina, Jaddaj, Joel a Benaja. 44 Títo všetci si vzali cudzinky. Boli medzi nimi už aj také, ktoré mali deti.