Predchádzajúca kapitola

48. kapitola

1 „Toto sú mená kmeňov: V severných končinách od mora chetlónskou cestou až po prístup do Chamátu, po Chacar-Enán — pričom územie Damasku zostáva na severe, popri Chamáte a pozdĺž tejto hranice od východnej strany až po západnú stranu: Dán dostane jeden diel. 2 Pri území Dána od východnej strany až po západnú stranu: Ašér dostane jeden diel. 3 Pri území Ašéra od východnej strany po západnú stranu: Naftali dostane jeden diel. 4 Pri území Naftaliho od východnej strany až po západnú stranu: Menašše dostane jeden diel. 5 Pri území Menaššeho od východnej strany po západnú stranu: Efrajim dostane jeden diel. 6 Pri území Efrajima od východnej strany po západnú stranu: Rúben dostane jeden diel. 7 Pri území Rúbena od východnej strany po západnú stranu: Júda dostane jeden diel. 8 Pri území Júdu od východnej strany až po západnú stranu bude dávka územia ako dávka, ktorú máte venovať: dvadsaťpäťtisíc lakťov šírky i dĺžky ako jeden z dielov od východnej strany po západnú stranu. Svätyňa bude v jeho strede. 9 Územie dávky, ktoré máte venovať Hospodinovi, bude dlhé dvadsaťpäťtisíc lakťov a široké desaťtisíc lakťov. 10 Toto územie posvätnej dávky, ktoré máte venovať, má patriť týmto: Kňazom na severe dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky, na západe desaťtisíc lakťov šírky, na východe desaťtisíc lakťov šírky a na juhu dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky a uprostred bude svätyňa Hospodina. 11 Vysväteným kňazom z potomstva Cadóka, ktorí konali moju službu a ktorí neblúdili vtedy, keď blúdili Izraeliti, ako zblúdili leviti, 12 im má patriť územie dávky darované z území krajiny ako najsvätejšie pri území levitov. 13 Levitom má patriť podobné územie, ako je územie kňazov: dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky a desaťtisíc lakťov šírky. Spolu dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky a dvadsaťtisíc lakťov šírky. 14 Nesmú predať z toho ani zameniť nesmú, aby neprešla táto najlepšia časť krajiny na iného, lebo je svätá pre Hospodina. 15 No zvyšok, široký päťtisíc lakťov pozdĺž dvadsaťpäťtisíc lakťov, nebude posvätný, ale bude patriť mestu na bývanie a na pastviny. Mesto bude uprostred neho. 16 Toto budú jeho rozmery: severná strana štyritisícpäťsto lakťov, južná strana štyritisícpäťsto lakťov, východná strana štyritisícpäťsto lakťov a západná strana štyritisícpäťsto lakťov. 17 Mestské pastvisko má mať dvestopäťdesiat lakťov na sever, na juh dvestopäťdesiat, na východ dvestopäťdesiat a na západ dvestopäťdesiat lakťov. 18 Zvyšok dĺžky pozdĺž územia posvätnej dávky pre svätyňu, na východe desaťtisíc lakťov a desaťtisíc lakťov na západe, bude pozdĺž územia dávky pre svätyňu. Jeho výnos má poslúžiť na obživu tým, ktorí slúžia v meste. 19 Tí, ktorí pracujú v meste, majú byť zo všetkých kmeňov Izraela. 20 Celé územie dávky bude dlhé dvadsaťpäťtisíc lakťov a široké dvadsaťpäťtisíc lakťov; štvorcové územie máte venovať ako posvätné dávkové územie spolu s vlastníctvom mesta. 21 Čo zostalo, má patriť kniežaťu: po oboch stranách územia posvätnej dávky a mestského vlastníctva pozdĺž oných dvadsaťpäťtisíc lakťov posvätnej dávky až po východnú hranicu a na západ pozdĺž oných dvadsaťpäťtisíc lakťov po západnú hranicu; podobne ako kmeňové diely, má to patriť kniežaťu. Územie posvätnej dávky a chrámová svätyňa majú ležať uprostred toho. 22 Vlastníctvo levitov a vlastníctvo mesta majú byť v strede medzi tým, čo patrí kniežaťu. To, čo patrí kniežaťu, má byť medzi územím Júdu a Benjamína. 23 Ostatné kmene: od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Benjamín. 24 Pri území Benjamína od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Šimeón. 25 Pri území Šimeóna od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Jissachár. 26 Pri území Jissachára od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Zebulún. 27 Pri území Zebulúna od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Gád. 28 Pri území Gáda na južnej strane na juh bude hranica od Tamáru až po vody Meribat-Kadéš, po potok pri Veľkom mori. 29 Toto je krajina, ktorú lósom podelíte kmeňom Izraela ako dedičné vlastníctvo, a toto sú ich diely,“ znie výrok Pána, Hospodina.

Jeruzalemské brány

30 „Toto sú východy z mesta: Zo severnej strany, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov,
31 mestské brány sú pomenované podľa izraelských kmeňov. Na severe tri brány: jedna brána Rúbenova, jedna brána Júdova a jedna brána Léviho. 32 Na východnej strane, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, budú tri brány: Jozefova, Benjamínova a Dánova. 33 Na južnej strane, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, budú tri brány: Šimeónova, Jissachárova a Zebulúnova. 34 Na západnej strane, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, budú tri brány: Gádova, Ašérova a Naftaliho. 35 Obvod bude osemnásťtisíc lakťov. Meno mesta odteraz bude: Hospodin je tam.“