Predchádzajúca kapitola

47. kapitola

Prameň v chráme

1 Potom ma zaviedol späť ku chrámovému vchodu, a tu, hľa, voda vyvierala na východ spod prahu chrámu, lebo priečelie chrámu bolo obrátené na východ. Voda vytekala spod pravej strany chrámu, južne od oltára.
2 Potom ma vyviedol cez severnú bránu von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne, obrátenej na východ; voda vyvierala z južnej strany. 3 Keď muž vyšiel na východ s meracou šnúrou v ruke, nameral tisíc lakťov a previedol ma po vode. Vody bolo po členky. 4 Potom nameral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu. Vody bolo po kolená. A zas nameral tisíc lakťov a previedol ma. Vody bolo po pás. 5 Potom zas nameral tisíc lakťov. Bol to potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká; voda, cez ktorú sa muselo plávať, potok, ktorý nemožno prebrodiť. 6 Opýtal sa ma: „Videl si, človeče?“ Potom ma viedol späť pozdĺž brehu rieky. 7 Keď som sa vrátil, na brehu rieky bolo veľmi mnoho stromov, a to na oboch stranách. 8 Povedal mi: „Táto voda tečie do východnej oblasti a steká k Arabe. Keď sa vleje do mora so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. 9 Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť. Potom bude mnoho rýb, lebo kamkoľvek sa tieto vody dostanú, iné vody sa uzdravia, a bude žiť všetko, k čomu rieka príde. 10 Potom zastanú pri mori rybári od Én-Gedi až po Én-Eglajim. Bude to miesto na sušenie sietí. Bude tu veľmi veľa druhov rýb práve tak ako vo Veľkom mori. 11 Jeho močiare a mláky však nebudú uzdravené; budú ponechané na soľ. 12 Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné stromy; ich lístie nezvädne ani ich ovocie sa nepominie. Každý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vyteká zo svätyne. Ovocie stromov bude slúžiť na pokrm a ich lístie na lieky.“

Hranice krajiny

13 Takto hovorí Pán, Hospodin: „Toto sú hranice, v ktorých rozdelíte do vlastníctva krajinu dvanástim kmeňom Izraela. Jozef dostane dva podiely.
14 Dostanete ju do dedičného vlastníctva jeden ako druhý. Zdvihol som totiž ruku k prísahe, že ju dám vašim otcom, a tak vám pripadne táto krajina do vlastníctva. 15 Toto sú hranice krajiny na severnej strane: Od Veľkého mora smerom k Chetlónu až po Cedád, 16 Chamát, Berota, Sibrajim, ktorý je medzi územím Damasku a Chamátu, po Chacér-Tikón, ktorý je na hranici Chavránu. 17 Toto je hranica od mora po Chacar-Enón; pritom územia Damasku a Chamátu majú ležať na sever. To je severná strana. 18 Východná strana: Od Chacar-Enónu, ktorý leží medzi Chavránom a Damaskom, medzi Gileádom a Izraelom, hranicu bude tvoriť Jordán až po Východné more a po Tamár. To je východná strana. 19 Južná strana: od Tamáru až po vody Meribat-Kadéš, po potok pri Veľkom mori. To je južná strana. 20 Západná strana: Veľké more vytvorí hranicu až naproti Chamátu. To je západná strana.

Nové rozdelenie krajiny

21 Túto krajinu si rozdeľte podľa izraelských kmeňov.
22 Lósom si ju rozdeľte ako dedičné vlastníctvo pre seba i pre cudzincov, ktorí sa zdržujú u vás a ktorí splodia synov medzi vami. Pokladajte ich za domáce obyvateľstvo medzi Izraelitmi. Spolu s vami majú lósom dostať dedičné vlastníctvo medzi izraelskými kmeňmi. 23 Cudzincovi dajte dedičné vlastníctvo v kmeni, v ktorom sa zdržuje,“ znie výrok Pána, Hospodina.