Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

46. kapitola

Deň sobotného odpočinku a novmesiaca

1 Tak hovorí Pán, Hospodin: ‚Brána do vnútorného nádvoria, obrátená na východ, bude šesť pracovných dní zatvorená, ale v sobotný deň i v deň novmesiaca sa otvorí.
2 Vtedy nech knieža vstúpi cez predsieň brány zvonku a nech sa zastaví pri verajach brány. Kňazi prinesú jeho spaľovanú obetu i jeho obetu spoločenstva. Knieža nech sa klania na prahu brány, a potom odíde. Ale brána sa nezatvorí až do večera.46,2 Ez 44,3 3 Ľud krajiny nech sa klania pred Hospodinom pri vchode do onej brány cez soboty i cez novmesiace. 4 Spaľovaná obeta, ktorú prinesie knieža Hospodinovi v sobotný deň, bude šesť bezchybných baránkov a jeden bezchybný baran;46,4-5 Nm 28,9n; Ez 45,24 5 pokrmová obeta bude efa na barana a pokrmová obeta na baránka toľko, koľko má naporúdzi, spolu s hínom oleja na efu. 6 V deň novmesiaca bezchybný býček, šesť baránkov a jeden baran; musia byť bezchybné. 7 Efu na býčka a efu na barana nech pripraví ako pokrmovú obetu a na baránka, koľko má naporúdzi, spolu s hínom oleja na efu.

Rozličné pokyny pri obetách

8 Keď príde knieža, nech vstúpi cez predsieň brány a tou istou cestou nech vyjde von.
9 Keď vo výročné slávnosti ľud krajiny príde pred Hospodina, keď vojde severnou bránou klaňať sa, nech vyjde južnou bránou, a ten, kto vojde južnou bránou, nech vyjde severnou bránou. Nech sa nevracia tou istou bránou. 10 Knieža nech vojde medzi nich, keď prídu, a keď vyjdú, nech vyjde aj on. 11 Na sviatky a slávnosti má byť táto pokrmová obeta: efa na býčka a efa na barana, avšak na baránky, koľko má naporúdzi, a k tomu hín oleja na efu. 12 Keď knieža bude pripravovať dobrovoľnú spaľovanú obetu alebo obetu spoločenstva ako dobrovoľnú obetu pre Hospodina, vtedy mu otvoria bránu obrátenú na východ a prinesie svoju spaľovanú obetu i svoju obetu spoločenstva, ako sa prináša v sobotný deň. Potom vyjde; po jeho odchode bránu zatvoria. 13 Jednoročného bezchybného baránka priprav pre Hospodina každodenne ako spaľovanú obetu; každé ráno ho obetuj!46,13-15 Ex 29,38-42; Nm 28,3-8 14 K tomu priprav každé ráno ako pokrmovú obetu šestinu efy a k tomu tretinu hína oleja na pokropenie jemnej múky ako pokrmovú obetu pre Hospodina. To sú večne platné ustanovenia o ustavičnej spaľovanej obete. 15 Teda pripravujte baránka, pokrmovú obetu a olej každé ráno ako ustavičnú spaľovanú obetu.‘

Dedičné vlastníctvo kniežaťa

16 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Keď knieža dá dar niektorému zo svojich synov zo svojho dedičného vlastníctva, bude to patriť jeho synom; bude to ich dedičným vlastníctvom.
17 Keď dá dar zo svojho vlastníctva niektorému zo svojich služobníkov, bude mu to patriť až do roku prepustenia na slobodu a potom sa to navráti kniežaťu. Len dedičstvo jeho synov bude im patriť.46,17 Lv 25,10; Jer 34,8 18 Knieža nesmie vziať z vlastníctva ľudu, aby ho vytlačil z vlastníctva. Zo svojho vlastníctva pridelí dedičstvo svojim synom, aby nik z môjho ľudu nebol vyhnaný zo svojho vlastníctva.‘“46,18 1Krľ 21,3; Ez 45,8n

Obetná kuchyňa

19 Potom ma doviedol vchodom, ktorý je na boku brány, ku svätým komorám určeným pre kňazov, obráteným na sever; vzadu bol priestor v kúte na západ.
20 Povedal mi: „To je priestor, v ktorom budú kňazi variť obetu za vinu a obetu za hriech a kde budú piecť pokrmovú obetu, aby to nemuseli vynášať do vonkajšieho nádvoria, a tak nepreniesli svätosť na ľud.“ 21 Potom ma vyviedol do vonkajšieho nádvoria a previedol ma po štyroch rohoch nádvoria. V každom rohu nádvoria bolo malé nádvorie. 22 Vo všetkých štyroch rohoch boli malé nádvoria štyridsať lakťov dlhé a tridsať lakťov široké. Mali rovnaké rozmery. 23 Kamenná ohrada bola na nich pri všetkých štyroch dookola a miesta na varenie boli urobené na spodku kamennej ohrady. 24 Povedal mi: „To sú kuchyne na varenie, kde majú chrámoví služobníci variť obetu na hostinu pre ľud.“