Predchádzajúca kapitola

45. kapitola

Posvätný obvod

1 ‚Potom rozdelíte krajinu lósom do dedičného vlastníctva; ako dávku na počesť Hospodina musíte oddeliť posvätný obvod z krajiny, dlhý dvadsaťpäťtisíc lakťov a široký dvadsaťtisíc lakťov. Ten je posvätný na celom svojom území zôkol-vôkol.
2 Z tohto územia je pre svätyňu určený štvorec dĺžky päťsto lakťov a šírky päťsto lakťov; dookola bude päťdesiat lakťov voľného priestoru. 3 Z vymeranej plochy odmeraj kus v dĺžke dvadsaťpäťtisíc lakťov a v šírke desaťtisíc lakťov, a tam má byť svätyňa, najsvätejšie miesto. 4 To je svätá časť krajiny; má patriť kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pristupujú k Hospodinovej službe; bude im to miestom pre domy a posvätným miestom pre svätyňu. 5 Pás dlhý dvadsaťtisíc lakťov a široký desaťtisíc lakťov bude patriť levitom, ktorí konajú službu v chráme. Bude ich vlastníctvom na obytné mestá. 6 Mestu do vlastníctva dajte plochu širokú päťtisíc lakťov a dlhú dvadsaťpäťtisíc lakťov primerane posvätnej dávke. Bude to patriť celému domu Izraela. 7 Kniežaťu dajte územie po oboch stranách posvätnej dávky a pri vlastníctve mesta, na západnej strane na západ a na východnej strane na východ; dĺžka nech je primeraná podielu jedného kmeňa od západnej hranice po východnú hranicu 8 krajiny. To bude jeho vlastníctvo v Izraeli; potom moje kniežatá nebudú nikdy viac utláčať môj ľud, ale krajinu dajú domu Izraela pre jeho kmene.‘

Miery a dávky na obety

9 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Už dosť, kniežatá Izraela! Odstráňte násilie a útlak a uskutočňujte právo a spravodlivosť! Prestaňte vydierať môj ľud,‘ znie výrok Pána, Hospodina.
10 ‚Majte spravodlivú váhu, spravodlivú efu a spravodlivý bat. 11 Efa a bat majú mať jednotnú mieru. Bat tvorí desatinu chómeru a efa desatinu chómeru. Miera sa má určiť podľa chómeru. 12 Šekel má dvadsať gér. Päť šeklov má byť päť šeklov a desať šeklov má byť desať šeklov; päťdesiat šeklov má byť vašou minou. 13 Toto je podávaná obeta, ktorú máte odovzdávať: šestina efy z chómeru pšenice a šestina efy z chómeru jačmeňa. 14 Toto je predpis o oleji — olej sa meria batom: desatina batu z kóru; lebo desať batov je chómer i kór. 15 Jedna ovca z dvesto kusov drobného stáda, zo stád Izraela na pokrmovú, spaľovanú obetu a na obety spoločenstva na získanie zmierenia pre nich,‘ znie výrok Pána, Hospodina. 16 ‚Všetok ľud krajiny je povinný túto dávku odvádzať kniežaťu v Izraeli. 17 Knieža bude mať povinnosť prinášať spaľované obety, pokrmové obety, nápojové obety, vo sviatky a novmesiace a v soboty, vo všetky výročné slávnosti domu Izraela. On bude prinášať obetu za hriech i pokrmovú obetu, i spaľovanú obetu, i obety spoločenstva na získanie zmierenia pre dom Izraela.‘

Pascha a slávnosť Stánkov

18 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚V prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vezmi bezchybného býčka a očisti svätyňu od hriechu.
19 Kňaz nech naberie z krvi obety za hriech a vyleje na veraje chrámu, na štyri uhly oltárnej obruby a na veraje brány do vnútorného nádvoria. 20 Podobne urob siedmeho dňa toho mesiaca kvôli tým, čo sa omylom alebo z nevedomosti previnili; tak získate zmierenie pre chrám. 21 V prvom mesiaci, štrnásteho dňa mesiaca budete sláviť Paschu; sedem dní budete jesť nekvasené chleby. 22 V ten deň má knieža obetovať za seba i za všetok ľud krajiny býčka ako obetu za hriech. 23 Počas siedmich dní slávnosti sa bude každodenne obetovať Hospodinovi spaľovaná obeta zo siedmich býčkov a siedmich baranov bez chyby a denne jeden cap na obetu za hriech. 24 A na pokrmovú obetu nech obetuje efu na býčka a efu na barana a hín oleja na efu. 25 V siedmom mesiaci, pätnásteho dňa mesiaca vo sviatok nech podobne ako za oných sedem dní pripraví obetu za hriech, spaľovanú obetu i pokrmovú obetu a olej.‘