Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

44. kapitola

Zatvorená východná brána

1 Potom ma priviedol naspäť k vonkajšej bráne svätyne, obrátenej na východ. Tá však bola zatvorená.44,1-2 Ž 24,7-10; Ez 43,1.4
2 Hospodin mi povedal: „Táto brána bude zatvorená. Nesmie sa otvárať a nikto ňou nesmie vchádzať, lebo Hospodin, Boh Izraela, ňou vošiel; teda bude zatvorená. 3 Iba knieža, pretože je kniežaťom, sa smie usadiť v nej, aby jedol pokrm pred Hospodinom; predsieňou pri bráne smie vojsť a po tej istej ceste smie vyjsť.“44,3 Ez 46,2

Poučenie o službe v chráme

4 Potom ma viedol severnou bránou k priečeliu chrámu. A videl som, že Hospodinova sláva napĺňala Hospodinov dom. Vtedy som padol na tvár.
5 I povedal mi Hospodin: „Človeče, dávaj pozor, očami hľaď a ušami počúvaj všetko, čo ti hovorím o všetkých ustanoveniach o Hospodinovom dome, o všetkých jeho zákonoch. Dávaj pozor na vchody do domu a na všetky východy zo svätyne. 6 Povedz vzdorovitému domu Izraela: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Dosť bolo už všetkých vašich ohavností, dom Izraela! 7 Voviedli ste cudzincov, ľudí neobrezaného srdca i tela do mojej svätyne, aby znesvätili môj dom, keď ste mi obetovali chlieb, tuk i krv a všetkými svojimi ohavnosťami ste zrušili moju zmluvu.44,7 Iz 52,1; Jer 9,25 8 Nekonali ste službu v mojej svätyni, ale iným ste zverili službu v mojej svätyni.‘ 9 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Nijaký cudzinec neobrezaného srdca a tela nesmie vstúpiť do mojej svätyne; nijaký cudzinec, ktorý žije medzi Izraelitmi. 10 Ale leviti, ktorí sa vzdialili odo mňa, keď blúdil Izrael, a aj oni zablúdili odo mňa za svojimi modlami, budú znášať trest za svoje previnenie: 11 budú konať službu v mojej svätyni ako strážnici pri bránach chrámu a ako chrámoví služobníci. Oni budú pre ľud zabíjať spaľovanú obetu i obetu s hostinou a budú mu stáť k službe. 12 Pretože im slúžili pred ich modlami a domu Izraela dali popud k vine, zdvihol som svoju ruku k prísahe proti nim,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚budú znášať trest za svoju vinu. 13 Nesmú sa priblížiť ku mne, aby mi konali kňazskú službu, nesmú sa priblížiť ani k tomu, čo mi je sväté, ani k najsvätejším darom; ponesú svoju potupu za svoje ohavnosti, ktoré páchali.44,13 1Krn 23,13 14 Určím ich na to, aby vykonávali službu v chráme pri všetkej práci a pri všetkom, čo sa v ňom koná. 15 Avšak levitskí kňazi z potomstva Cadóka, ktorí konali službu v mojej svätyni, keď Izraeliti zablúdili odo mňa, tí smú ku mne pristúpiť, aby mi slúžili, a budú stáť v službe predo mnou, obetovať mi tuk i krv,‘ znie výrok Pána, Hospodina.44,15 Ez 40,46 16 ‚Oni môžu vstúpiť do mojej svätyne a priblížiť sa k môjmu stolu, aby mi slúžili, a tak konali moju službu. 17 Keď však vstúpia do brány na vnútornom nádvorí, musia si obliecť ľanové rúcho; nesmú mať na sebe nič vlnené pri konaní služby v bránach na vnútornom nádvorí v chráme.44,17 Lv 16,4 18 Ľanové turbany budú mať na hlavách a ľanové spodky budú mať na bedrách. Nesmú sa opásať ničím, čo vyvoláva potenie. 19 Keď budú vychádzať do vonkajšieho nádvoria k ľudu, musia si vyzliecť rúcha, v ktorých konajú službu, a uložiť ich do komôr pri svätyni. Musia sa preobliecť do iných šiat, aby svojimi rúchami nepreniesli svätosť na ľud.44,19 Ez 42,14

Nariadenie pre kňazov

20 Hlavu si nesmú oholiť ani nesmú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pristrihnú.44,20 Lv 19,27
21 Nijaký kňaz nesmie piť víno pri vstupe do vnútorného nádvoria.44,21 Lv 10,9 22 Ani vdovu, ani zahnanú si nesmú vziať za ženu, ale len panny z potomstva domu Izraela; ale vdovu, ktorá je vdovou po kňazovi, si smú vziať.44,22 Lv 21,13n 23 Budú učiť ľud rozlišovať medzi svätým a obyčajným a rozoznávať medzi nečistým a čistým.44,23 Lv 10,10; Ez 22,26 24 V sporných prípadoch majú súdiť; podľa mojich právnych nariadení majú súdiť. Musia zachovávať moje zákony i moje nariadenia na všetky moje sviatky, moje soboty majú pokladať za sväté.44,24 Dt 17,8n; Ez 45,18-25 25 Nesmú vstúpiť k mŕtvemu človeku, aby sa nepoškvrnili; iba kvôli otcovi alebo kvôli matke, alebo kvôli synovi alebo kvôli dcére, kvôli bratovi a kvôli sestre, ak nebola vydatá za muža, sa smú poškvrniť.44,25 Lv 21,1-4; Nm 19,11 26 Po svojom očistení majú si pripočítať sedem dní 27 a v deň, keď znova vojdú do svätyne, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, musia priniesť obetu za svoj hriech,‘ znie výrok Pána, Hospodina. 28 ‚Budú mať dedičné vlastníctvo, ja budem ich dedičným vlastníctvom. Nedajte im vlastníctvo v Izraeli, lebo ja som ich vlastníctvom.44,28 Nm 18,20 29 Pokrmovú obetu, obetu za hriech i obetu za vinu budú oni jedávať, ako aj všetko, čo prepadlo kliatbe v Izraeli, má patriť im.44,29 Nm 7,6-10; 18,14 30 Aj najlepšie prvotiny zo všetkého a všetky dávky zo všetkého, čo dávate, majú patriť kňazom. I prvotiny svojho zarobeného cesta dajte kňazovi, aby spočinulo požehnanie na vašom dome.44,30 Ex 25,2; Lv 7,14; Nm 15,20; Neh 10,38 31 Kňazi nesmú jesť nijakú zdochlinu ani roztrhané z vtáctva, ani z dobytka.‘44,31 Lv 22,8
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk