Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

44. kapitola

Zatvorená východná brána

1 Potom ma priviedol naspäť k vonkajšej bráne svätyne, obrátenej na východ. Tá však bola zatvorená.44,1-2 Ž 24,7-10; Ez 43,1.4
2 Hospodin mi povedal: „Táto brána bude zatvorená. Nesmie sa otvárať a nikto ňou nesmie vchádzať, lebo Hospodin, Boh Izraela, ňou vošiel; teda bude zatvorená. 3 Iba knieža, pretože je kniežaťom, sa smie usadiť v nej, aby jedol pokrm pred Hospodinom; predsieňou pri bráne smie vojsť a po tej istej ceste smie vyjsť.“44,3 Ez 46,2

Poučenie o službe v chráme

4 Potom ma viedol severnou bránou k priečeliu chrámu. A videl som, že Hospodinova sláva napĺňala Hospodinov dom. Vtedy som padol na tvár.
5 I povedal mi Hospodin: „Človeče, dávaj pozor, očami hľaď a ušami počúvaj všetko, čo ti hovorím o všetkých ustanoveniach o Hospodinovom dome, o všetkých jeho zákonoch. Dávaj pozor na vchody do domu a na všetky východy zo svätyne. 6 Povedz vzdorovitému domu Izraela: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Dosť bolo už všetkých vašich ohavností, dom Izraela! 7 Voviedli ste cudzincov, ľudí neobrezaného srdca i tela do mojej svätyne, aby znesvätili môj dom, keď ste mi obetovali chlieb, tuk i krv a všetkými svojimi ohavnosťami ste zrušili moju zmluvu.44,7 Iz 52,1; Jer 9,25 8 Nekonali ste službu v mojej svätyni, ale iným ste zverili službu v mojej svätyni.‘ 9 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Nijaký cudzinec neobrezaného srdca a tela nesmie vstúpiť do mojej svätyne; nijaký cudzinec, ktorý žije medzi Izraelitmi. 10 Ale leviti, ktorí sa vzdialili odo mňa, keď blúdil Izrael, a aj oni zablúdili odo mňa za svojimi modlami, budú znášať trest za svoje previnenie: 11 budú konať službu v mojej svätyni ako strážnici pri bránach chrámu a ako chrámoví služobníci. Oni budú pre ľud zabíjať spaľovanú obetu i obetu s hostinou a budú mu stáť k službe. 12 Pretože im slúžili pred ich modlami a domu Izraela dali popud k vine, zdvihol som svoju ruku k prísahe proti nim,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚budú znášať trest za svoju vinu. 13 Nesmú sa priblížiť ku mne, aby mi konali kňazskú službu, nesmú sa priblížiť ani k tomu, čo mi je sväté, ani k najsvätejším darom; ponesú svoju potupu za svoje ohavnosti, ktoré páchali.44,13 1Krn 23,13 14 Určím ich na to, aby vykonávali službu v chráme pri všetkej práci a pri všetkom, čo sa v ňom koná. 15 Avšak levitskí kňazi z potomstva Cadóka, ktorí konali službu v mojej svätyni, keď Izraeliti zablúdili odo mňa, tí smú ku mne pristúpiť, aby mi slúžili, a budú stáť v službe predo mnou, obetovať mi tuk i krv,‘ znie výrok Pána, Hospodina.44,15 Ez 40,46 16 ‚Oni môžu vstúpiť do mojej svätyne a priblížiť sa k môjmu stolu, aby mi slúžili, a tak konali moju službu. 17 Keď však vstúpia do brány na vnútornom nádvorí, musia si obliecť ľanové rúcho; nesmú mať na sebe nič vlnené pri konaní služby v bránach na vnútornom nádvorí v chráme.44,17 Lv 16,4 18 Ľanové turbany budú mať na hlavách a ľanové spodky budú mať na bedrách. Nesmú sa opásať ničím, čo vyvoláva potenie. 19 Keď budú vychádzať do vonkajšieho nádvoria k ľudu, musia si vyzliecť rúcha, v ktorých konajú službu, a uložiť ich do komôr pri svätyni. Musia sa preobliecť do iných šiat, aby svojimi rúchami nepreniesli svätosť na ľud.44,19 Ez 42,14

Nariadenie pre kňazov

20 Hlavu si nesmú oholiť ani nesmú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pristrihnú.44,20 Lv 19,27
21 Nijaký kňaz nesmie piť víno pri vstupe do vnútorného nádvoria.44,21 Lv 10,9 22 Ani vdovu, ani zahnanú si nesmú vziať za ženu, ale len panny z potomstva domu Izraela; ale vdovu, ktorá je vdovou po kňazovi, si smú vziať.44,22 Lv 21,13n 23 Budú učiť ľud rozlišovať medzi svätým a obyčajným a rozoznávať medzi nečistým a čistým.44,23 Lv 10,10; Ez 22,26 24 V sporných prípadoch majú súdiť; podľa mojich právnych nariadení majú súdiť. Musia zachovávať moje zákony i moje nariadenia na všetky moje sviatky, moje soboty majú pokladať za sväté.44,24 Dt 17,8n; Ez 45,18-25 25 Nesmú vstúpiť k mŕtvemu človeku, aby sa nepoškvrnili; iba kvôli otcovi alebo kvôli matke, alebo kvôli synovi alebo kvôli dcére, kvôli bratovi a kvôli sestre, ak nebola vydatá za muža, sa smú poškvrniť.44,25 Lv 21,1-4; Nm 19,11 26 Po svojom očistení majú si pripočítať sedem dní 27 a v deň, keď znova vojdú do svätyne, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, musia priniesť obetu za svoj hriech,‘ znie výrok Pána, Hospodina. 28 ‚Budú mať dedičné vlastníctvo, ja budem ich dedičným vlastníctvom. Nedajte im vlastníctvo v Izraeli, lebo ja som ich vlastníctvom.44,28 Nm 18,20 29 Pokrmovú obetu, obetu za hriech i obetu za vinu budú oni jedávať, ako aj všetko, čo prepadlo kliatbe v Izraeli, má patriť im.44,29 Nm 7,6-10; 18,14 30 Aj najlepšie prvotiny zo všetkého a všetky dávky zo všetkého, čo dávate, majú patriť kňazom. I prvotiny svojho zarobeného cesta dajte kňazovi, aby spočinulo požehnanie na vašom dome.44,30 Ex 25,2; Lv 7,14; Nm 15,20; Neh 10,38 31 Kňazi nesmú jesť nijakú zdochlinu ani roztrhané z vtáctva, ani z dobytka.‘44,31 Lv 22,8