Predchádzajúca kapitola

43. kapitola

Návrat Hospodinovej slávy

1 Potom ma zaviedol k bráne, ktorá smeruje na východ.
2 Hľa, sláva Boha Izraela prichádzala z východu a jej hukot bol ako hukot mnohých vôd. Zem žiarila jeho slávou. 3 Zjav, ktorý som videl, vyzeral ako ten, ktorý som videl, keď prichádzal zničiť mesto, a podobal sa zjavu, ktorý som videl pri rieke Kebár. Vtedy som padol na tvár, 4 ale Hospodinova sláva prichádzala do chrámu cez bránu, ktorá smerovala na východ. 5 Duch ma zdvihol a preniesol do vnútorného nádvoria. Chrám sa naplnil Hospodinovou slávou. 6 Kým muž stál vedľa mňa, počul som niekoho hovoriť ku mne z chrámu. 7 Povedal mi: „Človeče, toto je miesto môjho trónu a miesto mojich nôh, kde chcem bývať naveky uprostred Izraela. Ale dom Izraela viac nesmie poškvrňovať moje sväté meno, ani oni, ani ich králi svojím smilným modlárstvom, ani mŕtvolami svojich kráľov, keď zomrú; 8 pretože svoje prahy položili vedľa môjho prahu a svoje veraje položili vedľa mojich verají, takže len múr bol medzi mnou a medzi nimi, a tým moje sväté meno poškvrňovali svojimi ohavnosťami, ktoré páchali; preto som ich vo svojom hneve vyhubil. 9 Teraz nech odstránia odo mňa svoje smilné modlárstvo i mŕtvoly svojich kráľov a ja budem bývať medzi nimi naveky. 10 Ty však, človeče, opíš domu Izraela tento chrám, jeho vzhľad a podobu, aby sa zahanbili pre svoje previnenia. 11 Ak sa zahanbia za všetko, čo popáchali, ukáž im nákres chrámu, jeho zariadenia, východy i vchody, a tak celý jeho nákres i všetky jeho poriadky a zákony, a opíš ich pred ich očami; nech zachovávajú všetky jeho úpravy a všetky poriadky a nech ich plnia. 12 Toto je zákon o chráme: Na temene vrchu celé ohraničené územie zôkol-vôkol je svätosväté. To je zákon o chráme.“

Oltár

13 Toto sú rozmery oltára v lakťoch, pričom sa počíta lakeť dlhší o šírku dlane, ako je obyčajný lakeť: jeho podstavec je jeden lakeť vysoký a jeden lakeť široký a jeho obruba zôkol-vôkol je na jednu piaď. Toto je výška oltára:
14 Od podstavca na zemi až po spodný výstupok budú dva lakte a šírka jeden lakeť. A od malého výstupku k veľkému výstupku sú štyri lakte a šírka lakeť. 15 Ohnisko je štyri lakte a od ohniska nahor sú štyri rohy. 16 Ohnisko je dvanásť lakťov dlhé, dvanásť lakťov široké do štvorca. 17 Veľký výstupok má štrnásť lakťov dĺžky, štrnásť lakťov šírky do štvorca a obruba okolo neho je pol lakťa. Podstavec je na lakeť dookola a jeho schody sú obrátené na východ. 18 Povedal mi: „Človeče, takto hovorí Pán, Hospodin: ‚Toto sú úpravy o oltári na deň, keď sa bude zhotovovať, aby sa na ňom mohla obetovať spaľovaná obeta a kropiť naň krv. 19 Odovzdaj levitským kňazom, ktorí pochádzajú z potomstva Cadókovho a ktorí pristupujú ku mne,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚aby mi slúžili, odovzdaj býčka za hriech. 20 Vezmi z jeho krvi a vylej na štyri rohy oltára a na štyri uhly výstupku i na okrajovú obrubu; tak ho očisti a získaš mu zmierenie. 21 Potom vezmi býčka na obetu za hriech a spáľ ho na určenom mieste chrámu mimo svätyne. 22 Na druhý deň prines bezchybného capa ako obetu za hriech; oltár očisti tak, ako bol očistený býčkom. 23 Keď skončíš očisťovanie, prines bezchybného býčka a bezchybného barana zo stáda. 24 Predlož ich Hospodinovi; kňazi nech ich posypú soľou a obetujú Hospodinovi ako spaľovanú obetu. 25 Sedem dní každodenne priprav capa ako obetu za hriech i býčka a barana zo stáda; priprav bezchybné zvieratá. 26 Sedem dní budú získavať zmierenie oltára, očisťovať ho a posväcovať. 27 Keď sa skončia tie dni, teda ôsmeho dňa a neskôr, budú môcť kňazi prinášať na oltár svoje spaľované obety a obety spoločenstva: obľúbim si vás,‘ znie výrok Pána, Hospodina.“