Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

42. kapitola

Stavby v nádvoriach

1 Potom ma vyviedol do vonkajšieho nádvoria, po ceste smerujúcej na sever, a priviedol ma ku komore, ktorá bola pred ohradeným priestorom a oproti stavbe smerujúcej na sever.42,1-8 Ez 40,17
2 Spredu bola dlhá sto lakťov na severnej strane a široká päťdesiat lakťov. 3 Naproti dvadsiatim lakťom vnútorného nádvoria a naproti dlažbe vonkajšieho nádvoria boli galérie, jedna oproti druhej v troch poschodiach. 4 Pred komorou dovnútra bola chodba desať lakťov široká a sto lakťov dlhá, ale jej vchody boli na severnej strane. 5 Vrchné komory stavby boli užšie ako spodné a prostredné, lebo galérie uberali z nich priestor. 6 Boli totiž trojposchodové a nemali stĺpy ako stĺpy na nádvoriach. Preto sa zužovali v pomere k spodným a stredným, od prízemia počnúc. 7 Múr, ktorý sa vonku tiahol rovnobežne s komorami smerom k vonkajšiemu nádvoriu a naproti komorám, bol dlhý päťdesiat lakťov, 8 lebo dĺžka komôr, ktoré boli na vonkajšom nádvorí, bola päťdesiat lakťov, kým komory naproti chrámu boli sto lakťov dlhé. 9 Pod tými komorami bol vchod od východu, ak chcel niekto vojsť k nim z vonkajšieho nádvoria. 10 Po šírke múru nádvoria aj od juhu42,10 Alt. od východu. pred ohradeným priestorom a pred zadnou stavbou boli tiež komory. 11 Pred nimi bola chodba a vyzerali ako severne položené komory. Boli také dlhé a také široké ako ony a rovnaké boli aj ich východy, rovnaké bolo ich usporiadanie a rovnaké boli ich vchody. 12 Tak ako dvere komôr ležali na južnej strane, boli aj dvere na začiatku chodby, totiž chodby pozdĺž stavby, kadiaľ sa prichádza od východu. 13 Povedal mi: „Severné komory a južné komory naproti ohradenému priestoru sú sväté siene, kde kňazi, ktorí sa približujú k Hospodinovi, majú jedávať najsvätejšie dary. Tam majú ukladať najsvätejšie dary, a to pokrmovú obetu, obetu za hriech a obetu za vinu, lebo toto miesto je sväté.42,13 Nm 18,8-10 14 Ak kňazi prichádzajú do svätyne, nesmú odtiaľ vychádzať do vonkajšieho nádvoria, ale tam si musia zložiť rúcha, v ktorých konajú službu, lebo tie sú sväté. Majú si najprv obliecť iné šaty, aby potom mohli vyjsť na miesto, ktoré je určené pre ľud.“42,14 Ez 44,19

Chrámový obvod

15 Keď domeral vnútro chrámu, vyviedol ma k východnej bráne a premeriaval celý obvod chrámu.
16 Meracou trstinou premeral východnú stranu. Trstinou nameral päťsto lakťov. Potom sa obrátil 17 a meracou trstinou zmeral severnú stranu: päťsto lakťov. Potom sa obrátil 18 a meracou trstinou premeral južnú stranu: päťsto lakťov. 19 Obrátil sa na západ a meracou trstinou nameral päťsto lakťov. 20 Meral na všetkých štyroch stranách: Múr dookola bol dlhý päťsto lakťov a päťsto lakťov široký, aby oddeľoval svätý priestor od obyčajného.