Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

40. kapitola

Nový Jeruzalem

1 V dvadsiatom piatom roku nášho zajatia, na začiatku roka, desiateho dňa prvého mesiaca, v štrnástom roku po dobytí mesta40,1 T. j. Jeruzalema dobytého v r. 586 pred Kr., práve v ten deň bola nado mnou Hospodinova ruka. Zaviedol ma40,1 Ez 1,3; 3,22

Videnie nového chrámu

2 v božských videniach do Izraela a postavil na veľmi vysoký vrch. Bolo na ňom z južnej strany čosi ako stavba mesta.40,2 Ez 8,3; Zach 14,10
3 Zaviedol ma tam, a hľa, bol tam muž, ktorý vyzeral ako z bronzu. V ruke mal ľanovú šnúru a trstinu na meranie. Stál v bráne.40,3 Ez 47,3; Zach 2,5; Zj 11,1; 21,15 4 Ten muž mi povedal: „Človeče, dobre sa pozeraj, pozorne počúvaj a sústreď myseľ na všetko, čo ti ukážem, lebo kvôli tomu si musel sem prísť, aby som ti to ukázal. Všetko, čo uvidíš, oznám domu Izraela.“ 5 Hľa, z vonkajšej strany budovy bol múr všade dookola a muž mal v ruke šesťlakťovú trstinu na meranie. Každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. Hrúbku múru nameral jednu trstinu a výšku jednu trstinu.40,5–42,20 1Krľ 6,1-38 6 Potom ma zaviedol k bráne, ktorej priečelie smerovalo na východ, vystúpil po jej schodoch a zmeral prah brány: bol široký jednu trstinu a druhý prah bol široký jednu trstinu. 7 Strážnica bola jednu trstinu dlhá a jednu trstinu široká. Priestor medzi strážnicami meral päť lakťov. Prah brány smerujúci dovnútra k predsieni brány meral jednu trstinu. 8 Zmeral predsieň brány do vnútra: jedna trstina. 9 Zmeral predsieň brány: osem lakťov. Jej piliere boli dlhé dva lakte. Predsieň brány smerovala dovnútra. 10 Východná brána mala tri strážnice z jednej i z druhej strany. Všetky tri mali rovnaký rozmer, aj piliere mali rovnaký rozmer na oboch stranách. 11 Zmeral šírku otvoru brány: desať lakťov; dĺžku brány: trinásť lakťov. 12 Pred strážnicami bola ohrada, jeden lakeť na jednej strane a jeden lakeť na druhej strane. Strážnica bola šesť lakťov na jednej strane a šesť lakťov na druhej strane. 13 Zmeral bránu od zadnej steny strážnice na jednej strane po zadnú stranu strážnice na druhej strane: šírka bola dvadsaťpäť lakťov. Dvere boli naproti sebe. 14 Potom zmeral predsieň: šesťdesiat lakťov. Okolo predsiene brány bolo nádvorie. 15 Od priečelia vchodu do brány až po priečelie vnútri položenej predsiene bolo päťdesiat lakťov. 16 Na strážniciach dookola boli zamrežované okná, i na ich pilieroch dookola vnútri brány. Práve tak na jej predsieni zvnútra boli dookola okná. Na pilieroch boli palmy. 17 Potom ma zaviedol na vonkajšie nádvorie, a hľa, boli tam komory. Nádvorie všade dookola bolo vydláždené. Na dlažbe bolo tridsať siení. 18 Dlaždice sa pripájali na boky brány podľa dĺžky brán. To bola spodná dlažba. 19 Potom odmeral priestor od priečelia spodnej brány k priečeliu vnútornej brány: sto lakťov na východ a na sever. 20 Aj na vonkajšej nádvornej bráne, ktorá smerovala na sever, odmeral dĺžku i jej šírku. 21 Jej strážnice boli tri na jednej a tri na druhej strane i jej piliere. Predsieň mala rozmery ako v prvej bráne, teda päťdesiat lakťov bola jej dĺžka a dvadsaťpäť lakťov šírka. 22 Jej okná, predsieň i jej palmy mali rozmery ako pri bráne obrátenej na východ. Po siedmich schodoch sa vystupovalo hore k nej a jej predsieň ležala smerom dovnútra. 23 Brána vnútorného nádvoria ležala oproti severnej bráne, ako aj pri východnej bráne. Muž nameral od brány po bránu sto lakťov. 24 Potom ma viedol na juh, a hľa, bola tu brána obrátená na juh. Potom zmeral strážnice, jej piliere i jej predsieň. Mali tie isté rozmery ako predchádzajúce. 25 Okná na nej i na jej predsieni boli dookola ako predchádzajúce. Päťdesiat lakťov bola jej dĺžka a dvadsaťpäť lakťov šírka. 26 Sedem schodov tvorilo jej výstup, jej predsieň smerovala dovnútra. Mala palmy na svojich pilieroch na oboch stranách. 27 Brána vnútorného nádvoria bola obrátená na juh. Od brány po bránu nameral sto lakťov. 28 Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria cez južnú bránu a zmeral južnú bránu. Mala rozmery ako predchádzajúce. 29 Jej strážnice, piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery ako predchádzajúce. Aj na nej, aj na jej predsieni boli dookola okná. Päťdesiat lakťov bola jej dĺžka a dvadsaťpäť lakťov šírka. 30 Predsiene boli dookola. Mali dĺžku dvadsaťpäť lakťov a šírku päť lakťov. 31 Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu, na jej pilieroch boli palmy a osem schodov tvorilo jej výstup. 32 Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria smerom k východu. Keď zmeral bránu, nameral tie isté rozmery. 33 Jej strážnice, jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery ako predchádzajúce. Mala okná všade dookola, ako aj svoju predsieň. Bola päťdesiat lakťov dlhá a dvadsaťpäť lakťov široká. 34 Jej predsieň smerovala k vonkajšiemu nádvoriu. Na jej pilieroch boli palmy na oboch stranách a osem schodov tvorilo jej výstup. 35 Potom ma zaviedol k severnej bráne. Nameral tie isté rozmery ako na predchádzajúcich. 36 Jej strážnice, jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala okná dookola i predsieň na oboch stranách. Bola päťdesiat lakťov dlhá a dvadsaťpäť lakťov široká. 37 Jej predsieň smerovala k vonkajšiemu nádvoriu. Na jej pilieroch boli palmy na oboch stranách a osem schodov tvorilo jej výstup.

Obetné stoly a komory pre kňazov

38 Bola tam komora, ktorej vchod bol v predsieni brány. Tam umývali spaľovanú obetu.
39 V predsieni brány boli dva stoly z jednej strany a dva stoly z druhej strany, aby sa na nich dali zabíjať spaľované obety, obeta za hriech a obeta za vinu. 40 Na vonkajšej strane pri výstupe, pri vchode severnou bránou boli dva stoly, na druhej strane predsiene brány boli dva stoly: 41 štyri stoly tu a štyri stoly tam po stranách pri vchode brány, spolu osem stolov, na ktorých zabíjali. 42 Štyri stoly na spaľované obety boli z kamenných kvádrov, poldruha lakťa dlhé, poldruha lakťa široké a lakeť vysoké. Na ne kládli náčinie, ktorým zabíjali spaľovanú obetu i obetu s hostinou. 43 Okraje na dlaň široké boli dookola upevnené a dovnútra zahnuté. Prinesené mäso na obetu sa kládlo na stoly. 44 Na vonkajšej strane vnútornej brány boli dve komory vo vnútornom nádvorí: jedna na boku severnej brány — s priečelím smerujúcim na juh, a druhá na boku južnej40,44 Alt. východnej. brány — s priečelím smerujúcim na sever. 45 Povedal mi: „Táto komora, ktorej priečelie smeruje na juh, je určená pre kňazov vykonávajúcich službu v chráme. 46 Komora, ktorej priečelie smeruje na sever, je určená kňazom vykonávajúcim službu pri oltári. To sú potomkovia Cadókovi, ktorí spomedzi Léviovcov smú predstúpiť pred Hospodina, aby mu slúžili.“40,46 1Krľ 1,8.39; 1Krn 5,34-41; Ez 43,19; 44,15; 48,11 47 Potom zmeral nádvorie. Bolo sto lakťov dlhé a sto lakťov široké, teda bol to štvorec. Oltár stál pred chrámovou budovou.40,47 Ez 43,13

Chrám a vonkajšie budovy

48 Potom ma zaviedol do predsiene chrámu a zmeral piliere v predsieni: päť lakťov na každej strane. Šírka brány bola štrnásť lakťov, bočné steny brány boli na tri lakte na oboch stranách.
49 Dĺžka predsiene bola dvadsať lakťov a šírka dvanásť lakťov. Hore sa vystupovalo po desiatich schodoch. Pri pilieroch boli stĺpy, jeden z jednej a druhý z druhej strany.40,49 1Krľ 7,15-22