Predchádzajúca kapitola

38. kapitola

Hrozba Gógovi a prísľub Izraelu

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, obráť sa tvárou ku krajine Magóg proti Gógovi, veľkniežaťu Mešechu a Tubalu, prorokuj proti nemu 3 a povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, som proti tebe, Góg, veľknieža Mešechu a Tubalu. 4 Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľustí a vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých úplne vystrojených, veľký oddiel s pavézami a štítmi, všetkých, ktorí narábajú mečmi. 5 Perzia, Kúš a Pút sú s nimi, všetci so štítom a prilbou. 6 Gomer a všetky jeho hordy, Bét-Togarma, najvzdialenejší sever i všetky jeho hordy, mnohé národy sú s tebou. 7 Priprav sa a vystroj so všetkými oddielmi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou. 8 Po mnohých dňoch budeš vyzvaný, v posledné roky prídeš do krajiny, ktorá unikla meču, k ľudu zhromaždenému z mnohých národov — totiž na izraelské vrchy, ktoré boli stálym zbúraniskom —, a ktorý je teraz vyvedený z národov. Všetci bývajú bezpečne. 9 Vystúpiš ako búrka, prídeš ako oblak zakryť krajinu, ty i všetky tvoje hordy. Mnohé národy budú s tebou.‘ 10 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Toho dňa ti prídu na um myšlienky, vymyslíš zlomyseľný plán 11 a povieš: »Vystúpim proti otvorenej krajine a prídem na pokojných ľudí, ktorí bývajú bezpečne. Všetci žijú bez hradieb a závor a nemajú ani dvere.« 12 Chceš získať korisť, odňať lup a svoju ruku obrátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok, majetok a býva na vyvýšenom strede zeme. 13 Šeba a Dedán a ich kupci, Taršíš a všetci jeho kupci ti povedia: »Prichádzaš získať korisť, ulúpiť lup? Zhromaždil si svoj húf, aby si poodnášal striebro i zlato, aby si pobral dobytok a majetok, a tak získal ohromnú korisť?«‘ 14 Preto, človeče, prorokuj a povedz Gógovi: Takto hovorí Pán, Hospodin: ‚Naozaj, v ten deň, keď môj ľud Izrael bude bývať bezpečne, pohneš sa 15 a prídeš zo svojho miesta na najvzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazdci na koňoch, mohutný húf a veľké vojsko. 16 Prídeš na môj izraelský ľud ako oblak zakryť krajinu. Bude to v posledných dňoch. Privediem ťa preto na moju krajinu, aby ma národy poznali, keď sa na tebe, Góg, dokážem svätým pred ich očami.‘ 17 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Si to ty, o ktorom som hovorieval v predchádzajúcich dňoch prostredníctvom svojich služobníkov, izraelských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa privediem proti nim?‘ 18 ‚V ten deň, teda v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Izraela,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚moja prchkosť vzplanie v mojom hneve. 19 Vo svojej horlivosti a v ohni svojej prchkosti som povedal: Naozaj, v ten deň bude veľké zemetrasenie na pôde Izraela, 20 takže sa predo mnou zachvejú morské ryby, nebeské vtáky, poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všetci ľudia, ktorí sú na zemi. Vrchy sa zrútia a skalné svahy i všetky hradby padnú na zem. 21 Privolám proti nemu všetky druhy hrôzy,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚každý meč sa obráti proti vlastnému bratovi. 22 Morom a krviprelievaním sa budem s ním súdiť. Zaplavujúci dážď, krupobitie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hordy, i na mnohé národy, ktoré budú s ním. 23 Dokážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa poznať pred očami mnohých národov; potom spoznajú, že ja som Hospodin.‘