Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

Hrozba Gógovi a prísľub Izraelu

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, obráť sa tvárou ku krajine Magóg proti Gógovi, veľkniežaťu Mešechu a Tubalu, prorokuj proti nemu38,2 Gn 10,2; Ž 120,5; Ez 27,13; 32,26; 39,6 3 a povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, som proti tebe, Góg, veľknieža Mešechu a Tubalu. 4 Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľustí a vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých úplne vystrojených, veľký oddiel s pavézami a štítmi, všetkých, ktorí narábajú mečmi. 5 Perzia, Kúš a Pút sú s nimi, všetci so štítom a prilbou. 6 Gomer a všetky jeho hordy, Bét-Togarma, najvzdialenejší sever i všetky jeho hordy, mnohé národy sú s tebou.38,6 Ez 27,14 7 Priprav sa a vystroj so všetkými oddielmi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou. 8 Po mnohých dňoch budeš vyzvaný, v posledné roky prídeš do krajiny, ktorá unikla meču, k ľudu zhromaždenému z mnohých národov — totiž na izraelské vrchy, ktoré boli stálym zbúraniskom —, a ktorý je teraz vyvedený z národov. Všetci bývajú bezpečne. 9 Vystúpiš ako búrka, prídeš ako oblak zakryť krajinu, ty i všetky tvoje hordy. Mnohé národy budú s tebou.‘ 10 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Toho dňa ti prídu na um myšlienky, vymyslíš zlomyseľný plán 11 a povieš: »Vystúpim proti otvorenej krajine a prídem na pokojných ľudí, ktorí bývajú bezpečne. Všetci žijú bez hradieb a závor a nemajú ani dvere.« 12 Chceš získať korisť, odňať lup a svoju ruku obrátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok, majetok a býva na vyvýšenom strede zeme.38,12 Sdc 9,37 13 Šeba a Dedán a ich kupci, Taršíš a všetci jeho kupci38,13 Dosl. mladé levy. ti povedia: »Prichádzaš získať korisť, ulúpiť lup? Zhromaždil si svoj húf, aby si poodnášal striebro i zlato, aby si pobral dobytok a majetok, a tak získal ohromnú korisť?«‘ 14 Preto, človeče, prorokuj a povedz Gógovi: Takto hovorí Pán, Hospodin: ‚Naozaj, v ten deň, keď môj ľud Izrael bude bývať bezpečne, pohneš sa 15 a prídeš zo svojho miesta na najvzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazdci na koňoch, mohutný húf a veľké vojsko.38,15 Iz 14,31; Joel 2,20 16 Prídeš na môj izraelský ľud ako oblak zakryť krajinu. Bude to v posledných dňoch. Privediem ťa preto na moju krajinu, aby ma národy poznali, keď sa na tebe, Góg, dokážem svätým pred ich očami.‘ 17 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Si to ty, o ktorom som hovorieval v predchádzajúcich dňoch prostredníctvom svojich služobníkov, izraelských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa privediem proti nim?‘ 18 ‚V ten deň, teda v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Izraela,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚moja prchkosť vzplanie v mojom hneve. 19 Vo svojej horlivosti a v ohni svojej prchkosti som povedal: Naozaj, v ten deň bude veľké zemetrasenie na pôde Izraela, 20 takže sa predo mnou zachvejú morské ryby, nebeské vtáky, poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všetci ľudia, ktorí sú na zemi. Vrchy sa zrútia a skalné svahy i všetky hradby padnú na zem. 21 Privolám proti nemu všetky druhy hrôzy,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚každý meč sa obráti proti vlastnému bratovi.38,21-23 Zj 20,8n 22 Morom a krviprelievaním sa budem s ním súdiť. Zaplavujúci dážď, krupobitie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hordy, i na mnohé národy, ktoré budú s ním. 23 Dokážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa poznať pred očami mnohých národov; potom spoznajú, že ja som Hospodin.‘
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk