Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

36. kapitola

Útecha vrchom Izraela

1 Ty však, človeče, prorokuj o izraelských vrchoch a povedz: Izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodina:
2 Takto hovorí Pán, Hospodin: ‚Pretože nepriateľ hovorí o vás: »Haha, večné výšiny sa stali naším vlastníctvom,«‘36,2 Ez 25,3; 35,15 3 preto prorokuj a povedz: Takto hovorí Pán, Hospodin: ‚Pretože túžili a dychtili po vás zo všetkých strán, aby ste sa stali vlastníctvom ostatných národov, keďže ste sa dostali na klebetné a ohováračské pery ľudí,‘ 4 preto, izraelské vrchy, počujte slovo Pána, Hospodina: Takto hovorí Pán, Hospodin vrchom, pahorkom, riečiskám i údoliam, spustnutým zrúcaninám a opusteným mestám, ktoré sa stali okolitým národom korisťou a predmetom výsmechu. 5 Toto hovorí Pán, Hospodin: ‚Naozaj, s ohňom svojej žiarlivosti som hovoril proti ostatným národom i proti celému Edómu, lebo si vzali moju krajinu do vlastníctva s radosťou celého srdca a s hlbokým opovrhnutím, aby ju mohli vlastniť a lúpiť.‘ 6 Preto prorokuj o pôde Izraela a povedz vrchom, pahorkom, riečiskám, údoliam: Takto hovorí Pán, Hospodin: ‚Hľa, ja prehovorím vo svojej žiarlivosti a vo svojom hneve, pretože znášate od národov potupu.‘ 7 Preto takto hovorí Pán, Hospodin: ‚Ja dvíham ruku k prísahe: Naozaj, národy, ktoré sú okolo vás, ponesú svoju potupu. 8 Avšak vy, izraelské vrchy, vyženiete svoje vetvy a budete donášať ovocie môjmu izraelskému ľudu, lebo čoskoro príde domov. 9 Hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrobené a obsiate; 10 na vás rozmnožím ľudí, celý dom Izraela; mestá budú obývané a čo je zrúcané, bude nanovo vystavané.36,10-11 Gn 1,28; Lv 26,9; Jer 30,19 11 Na vás rozmnožím ľudí i zvieratá, takže sa budú množiť a plodiť, a osadím vás ako za vašich starých čias, naložím s vami lepšie ako kedykoľvek predtým a spoznáte, že ja som Hospodin. 12 Spôsobím, aby kráčali po vás ľudia, teda môj izraelský ľud. Vezmú vás do vlastníctva, vtedy budete ich dedičným vlastníctvom a nebudete ich nikdy pripravovať o deti.‘ 13 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Pretože vám hovoria: »Ty požieraš ľudí a pripravuješ svoje národy o deti,« 14 preto nebudeš nikdy požierať ľudí a nebudeš pripravovať svoj národ o deti,‘ znie výrok Pána, Hospodina. 15 ‚Nedovolím už, aby zaznievalo o tebe potupovanie od pohanov, ani nebudeš viac znášať hanobenie národov, ani svoj národ nebudeš viac pripravovať o deti,‘ znie výrok Pána, Hospodina.“

Obnovenie Izraela

16 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:36,16 Nm 13,32
17 „Človeče, kým býval Izrael na svojej pôde, znečisťoval ju svojím spôsobom života a svojimi skutkami, takže predo mnou bol jeho spôsob života ako nečistota mesačného krvácania.36,17 Lv 18,24n 18 Vtedy som si vylial na vás svoj pálčivý hnev pre krv, ktorú preliali v krajine, pretože ju modlami znečistili.36,18 Jer 16,18 19 Rozptýlil som ich medzi národy a boli roztrúsení po krajinách; súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov. 20 Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvätili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo: ‚Títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z jeho krajiny.‘36,20 Iz 52,5; Rim 2,24 21 Vtedy ma pojal súcit s nimi pre moje sväté meno, ktoré dom Izraela znesvätil medzi národmi, ku ktorým prišli.36,21 Ez 20,9 22 Preto povedz domu Izraela: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli.36,22 Iz 48,11; Jer 14,7 23 Posvätím svoje veľké meno, znesvätené medzi národmi, ktoré ste znesvätili medzi nimi, a pohanské národy spoznajú, že ja som Hospodin,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som Svätý.36,23 Ez 37,28; Mt 6,9 24 Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. 25 Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvŕn, i od všetkých modiel vás očistím.36,25 Zach 13,1; Heb 10,22n 26 Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.36,26 Jer 31,33; Ez 11,19 27 Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.36,27 Iz 44,3; Ez 11,20; 37,24; 39,29 28 Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 29 Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvŕn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad.36,29-30 Ez 34,29; Joel 2,19 30 Rozmnožím ovocie stromov i výnos poľa, aby ste nikdy nemuseli znášať hanobenie pre hladovanie medzi národmi. 31 Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a budete sa hnusiť sami sebe pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti.36,31 Ez 20,43 32 Nie kvôli vám konám,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚to nech je vám známe. Hanbite sa a červenajte za svoje spôsoby života, dom Izraela!‘ 33 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚V ten deň, keď vás očistím od všetkých previnení, osídlim mestá a nanovo vystavím, čo je zrúcané. 34 Spustnutá krajina bude obrábaná miesto toho, že bývala púšťou pred očami okoloidúcich. 35 Budú hovoriť: »Táto spustošená krajina je ako záhrada Eden — zrúcané, spustošené a zbúrané mestá sú opevnené a obývané.« 36 Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal a splním to.‘36,36 Jer 1,10; 18,7-10; Ez 17,24 37 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil: ľud pri nich rozmnožím ako ovce.36,37 Mich 2,12 38 Ako posvätné ovce, ako ovce v Jeruzaleme počas slávností, tak zástupy ľudí zaplnia zrúcané mestá. Potom poznajú, že ja som Hospodin.‘“