Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Predpoveď o páde Egypta

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, prorokuj a povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Kvíľte! Beda tomu dňu! 3 Veď blízko je deň, blízko je deň Hospodina, bude to zamračený deň, bude to čas pre národy. 4 Príde meč na Egypt a chvenie zachváti Kúš, keď v Egypte budú padať zabití, poberú jeho bohatstvo a jeho základy budú zrúcané. 5 Kúš, Pút, Lúd, všetky cudzie národy, Kúb i ľudia spojeneckej krajiny spolu s ním padnú mečom.‘“ 6 Takto vraví Hospodin: „Vtedy Egyptu padnú jeho podopieratelia a jeho mocná pýcha klesne. Od Migdólu až po Sevéne budú v ňom padať mečom,“ znie výrok Pána, Hospodina. 7 „Spustne uprostred spustošených krajín a jeho mestá budú uprostred rozrúcaných miest. 8 Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď založím oheň v Egypte a dolámu sa všetci jeho pomocníci. 9 Toho dňa vyjdú na loďkách poslovia spredo mňa, aby prestrašili bezstarostný Kúš. V deň skazy Egypta ich zachváti chvenie, lebo, hľa, prichádza!“ 10 Takto vraví Pán, Hospodin: „Prostredníctvom babylonského kráľa Nebukadnesara skoncujem s prepychom Egypta. 11 On a jeho ľud s ním, najkrutejší z národov, budú privedení zničiť krajinu. Vytasia svoje meče proti Egyptu a krajinu naplnia pobitými. 12 Potom vysuším nílske ramená a predám krajinu do ruky zlých ľudí, spustoším krajinu i čo je v nej prostredníctvom cudzincov. Ja, Hospodin, som to povedal.“ 13 Takto vraví Pán, Hospodin: „Potom zničím modly a urobím koniec bôžikom z Memfisu. Nebude viac kniežat v Egypte a privodím strach na Egypt. 14 Spustoším Patrós, založím oheň v Coane a vykonám súd v Tébach. 15 Vylejem si zlosť na Sín, pevnosť Egypta, a zničím tébsky dav. 16 Založím oheň v Egypte, v kŕčoch sa bude zvíjať Sín, v Tébach prerazia hradby a Memfis budú sužovať za jasného dňa. 17 Mladíci z Ónu a Pi-Besetu padnú mečom a devy pôjdu do zajatia. 18 V Tachpanchése sa zatmie deň, keď tam zlámem žezlo Egypta. Potom tam prestane jeho mocná pýcha, pokryje ho mrak a jeho dcéry pôjdu do zajatia. 19 Keď vykonám súd v Egypte, spoznajú, že ja som Hospodin.“ 20 V jedenástom roku, v prvom mesiaci, siedmeho dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodina: 21 „Človeče, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa. Pozri, nebolo obviazané, aby sa uzdravilo. Nebol naň priložený obväz na zosilnenie, aby vládal uchopiť meč. 22 Preto takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, ja som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, a polámem jeho ramená, mocné i nalomené, a vyrazím mu meč z ruky. 23 Rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. 24 Posilním však ramená babylonského kráľa, vložím mu svoj meč do ruky a zlámem ramená faraónove, takže bude pred ním stenať, ako stená na smrť ranený. 25 Posilním ramená babylonského kráľa, ale ramená faraóna klesnú. Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď vložím svoj meč do ruky babylonského kráľa a keď ho vytasí proti Egyptu. 26 Vtedy rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. Potom spoznajú, že ja som Hospodin.‘“