Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Predpoveď o páde Egypta

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, prorokuj a povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Kvíľte! Beda tomu dňu!30,2-3 Joel 4,14-16; Sof 1,14 3 Veď blízko je deň, blízko je deň Hospodina, bude to zamračený deň, bude to čas pre národy. 4 Príde meč na Egypt a chvenie zachváti Kúš, keď v Egypte budú padať zabití, poberú jeho bohatstvo a jeho základy budú zrúcané. 5 Kúš, Pút, Lúd, všetky cudzie národy, Kúb i ľudia spojeneckej krajiny spolu s ním padnú mečom.‘“30,5 Jer 46,9 6 Takto vraví Hospodin: „Vtedy Egyptu padnú jeho podopieratelia a jeho mocná pýcha klesne. Od Migdólu až po Sevéne budú v ňom padať mečom,“ znie výrok Pána, Hospodina.30,6 Ez 29,10 7 „Spustne uprostred spustošených krajín a jeho mestá budú uprostred rozrúcaných miest. 8 Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď založím oheň v Egypte a dolámu sa všetci jeho pomocníci.30,8 Ex 14,4 9 Toho dňa vyjdú na loďkách poslovia spredo mňa, aby prestrašili bezstarostný Kúš. V deň skazy Egypta ich zachváti chvenie, lebo, hľa, prichádza!“30,9 Iz 20,3n 10 Takto vraví Pán, Hospodin: „Prostredníctvom babylonského kráľa Nebukadnesara skoncujem s prepychom Egypta. 11 On a jeho ľud s ním, najkrutejší z národov, budú privedení zničiť krajinu. Vytasia svoje meče proti Egyptu a krajinu naplnia pobitými.30,11 Ez 28,7 12 Potom vysuším nílske ramená a predám krajinu do ruky zlých ľudí, spustoším krajinu i čo je v nej prostredníctvom cudzincov. Ja, Hospodin, som to povedal.“30,12 Iz 19,5 13 Takto vraví Pán, Hospodin: „Potom zničím modly a urobím koniec bôžikom z Memfisu30,13 Hebr. Nóf. . Nebude viac kniežat v Egypte a privodím strach na Egypt. 14 Spustoším Patrós, založím oheň v Coane a vykonám súd v Tébach30,14 Hebr. No. .30,14 Nah 3,8n 15 Vylejem si zlosť na Sín, pevnosť Egypta, a zničím tébsky dav. 16 Založím oheň v Egypte, v kŕčoch sa bude zvíjať Sín, v Tébach prerazia hradby a Memfis budú sužovať za jasného dňa. 17 Mladíci z Ónu a Pi-Besetu padnú mečom a devy pôjdu do zajatia. 18 V Tachpanchése sa zatmie deň, keď tam zlámem žezlo30,18 Var. jarmo. Egypta. Potom tam prestane jeho mocná pýcha, pokryje ho mrak a jeho dcéry pôjdu do zajatia.30,18 Jer 43,8n 19 Keď vykonám súd v Egypte, spoznajú, že ja som Hospodin.“ 20 V jedenástom roku, v prvom mesiaci, siedmeho dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodina: 21 „Človeče, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa. Pozri, nebolo obviazané, aby sa uzdravilo. Nebol naň priložený obväz na zosilnenie, aby vládal uchopiť meč.30,21 2Krľ 24,7 22 Preto takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, ja som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, a polámem jeho ramená, mocné i nalomené, a vyrazím mu meč z ruky. 23 Rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. 24 Posilním však ramená babylonského kráľa, vložím mu svoj meč do ruky a zlámem ramená faraónove, takže bude pred ním stenať, ako stená na smrť ranený.30,24-25 Ez 29,19-20 25 Posilním ramená babylonského kráľa, ale ramená faraóna klesnú. Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď vložím svoj meč do ruky babylonského kráľa a keď ho vytasí proti Egyptu. 26 Vtedy rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. Potom spoznajú, že ja som Hospodin.‘“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk