Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

30. kapitola

Predpoveď o páde Egypta

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, prorokuj a povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Kvíľte! Beda tomu dňu!30,2-3 Joel 4,14-16; Sof 1,14 3 Veď blízko je deň, blízko je deň Hospodina, bude to zamračený deň, bude to čas pre národy. 4 Príde meč na Egypt a chvenie zachváti Kúš, keď v Egypte budú padať zabití, poberú jeho bohatstvo a jeho základy budú zrúcané. 5 Kúš, Pút, Lúd, všetky cudzie národy, Kúb i ľudia spojeneckej krajiny spolu s ním padnú mečom.‘“30,5 Jer 46,9 6 Takto vraví Hospodin: „Vtedy Egyptu padnú jeho podopieratelia a jeho mocná pýcha klesne. Od Migdólu až po Sevéne budú v ňom padať mečom,“ znie výrok Pána, Hospodina.30,6 Ez 29,10 7 „Spustne uprostred spustošených krajín a jeho mestá budú uprostred rozrúcaných miest. 8 Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď založím oheň v Egypte a dolámu sa všetci jeho pomocníci.30,8 Ex 14,4 9 Toho dňa vyjdú na loďkách poslovia spredo mňa, aby prestrašili bezstarostný Kúš. V deň skazy Egypta ich zachváti chvenie, lebo, hľa, prichádza!“30,9 Iz 20,3n 10 Takto vraví Pán, Hospodin: „Prostredníctvom babylonského kráľa Nebukadnesara skoncujem s prepychom Egypta. 11 On a jeho ľud s ním, najkrutejší z národov, budú privedení zničiť krajinu. Vytasia svoje meče proti Egyptu a krajinu naplnia pobitými.30,11 Ez 28,7 12 Potom vysuším nílske ramená a predám krajinu do ruky zlých ľudí, spustoším krajinu i čo je v nej prostredníctvom cudzincov. Ja, Hospodin, som to povedal.“30,12 Iz 19,5 13 Takto vraví Pán, Hospodin: „Potom zničím modly a urobím koniec bôžikom z Memfisu30,13 Hebr. Nóf. . Nebude viac kniežat v Egypte a privodím strach na Egypt. 14 Spustoším Patrós, založím oheň v Coane a vykonám súd v Tébach30,14 Hebr. No. .30,14 Nah 3,8n 15 Vylejem si zlosť na Sín, pevnosť Egypta, a zničím tébsky dav. 16 Založím oheň v Egypte, v kŕčoch sa bude zvíjať Sín, v Tébach prerazia hradby a Memfis budú sužovať za jasného dňa. 17 Mladíci z Ónu a Pi-Besetu padnú mečom a devy pôjdu do zajatia. 18 V Tachpanchése sa zatmie deň, keď tam zlámem žezlo30,18 Var. jarmo. Egypta. Potom tam prestane jeho mocná pýcha, pokryje ho mrak a jeho dcéry pôjdu do zajatia.30,18 Jer 43,8n 19 Keď vykonám súd v Egypte, spoznajú, že ja som Hospodin.“ 20 V jedenástom roku, v prvom mesiaci, siedmeho dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodina: 21 „Človeče, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa. Pozri, nebolo obviazané, aby sa uzdravilo. Nebol naň priložený obväz na zosilnenie, aby vládal uchopiť meč.30,21 2Krľ 24,7 22 Preto takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, ja som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, a polámem jeho ramená, mocné i nalomené, a vyrazím mu meč z ruky. 23 Rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. 24 Posilním však ramená babylonského kráľa, vložím mu svoj meč do ruky a zlámem ramená faraónove, takže bude pred ním stenať, ako stená na smrť ranený.30,24-25 Ez 29,19-20 25 Posilním ramená babylonského kráľa, ale ramená faraóna klesnú. Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď vložím svoj meč do ruky babylonského kráľa a keď ho vytasí proti Egyptu. 26 Vtedy rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. Potom spoznajú, že ja som Hospodin.‘“