Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

29. kapitola

Predpoveď o skaze Egypta

1 V desiatom roku, v desiatom mesiaci, dvanásteho dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, obráť sa tvárou k faraónovi, egyptskému kráľovi, prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu. 3 Povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, ja som proti tebe, faraón, egyptský kráľ, veľký krokodíl, ktorý vylihuje uprostred svojich nílskych ramien a ktorý hovorí: »Níl je môj, urobil som si ho pre seba.«29,3 Ez 32,2 4 Dám háky do tvojich čeľustí, prilepím ryby tvojich nílskych ramien na tvoje šupiny a vytiahnem ťa z tvojich nílskych ramien spolu so všetkými rybami tvojich nílskych ramien, ktoré sa prilepili na tvoje šupiny. 5 Vyhodím na púšť teba i všetky ryby tvojich nílskych ramien. Padneš na šíre pole, nepozbierajú ťa a nepochovajú. Dám ťa za pokrm poľnej zveri a nebeskému vtáctvu. 6 Potom spoznajú všetci obyvatelia Egypta, že ja som Hospodin, pretože bývali trstinovou oporou domu Izraela.29,6 2Krľ 18,21 7 Keď ťa chytia do ruky, zlomíš sa a roztrháš im celé plece. Keď sa oprú o teba, polámeš sa a roztrasieš im celé bedrá.‘“ 8 Preto takto vraví Pán, Hospodin: „Hľa, privediem proti tebe meč a vykynožím z teba ľudí i dobytok. 9 Potom sa Egypt stane púšťou a zbúraniskom. Vtedy spoznajú, že ja som Hospodin. Faraón, keďže hovoríš: ‚Níl je môj, urobil som si ho pre seba,‘ 10 ja som proti tebe a proti tvojim nílskym ramenám. Zmením Egypt na rumovisko, na púšť od Migdólu po Sevéne29,10 Gr. Syéne., ba až po hranicu Kúšu.29,10 Ez 30,6 11 Neprejde ňou ani ľudská noha, ani zvieracia noha neprejde ňou a nebude obývaná štyridsať rokov.29,11 Nm 14,33n 12 Egypt zmením na púšť uprostred spustošených krajín, jeho mestá uprostred zrúcaných miest budú púšťou štyridsať rokov. Egypťanov rozprášim medzi národy a roztrúsim ich po krajinách.“ 13 Takto totiž vraví Pán, Hospodin: „Po štyridsiatich rokoch zhromaždím Egypťanov spomedzi národov, medzi ktoré boli zahnaní. 14 Zmením údel Egypťanov a privediem ich naspäť do krajiny Patrós, do krajiny ich pôvodu, a budú podradným kráľovstvom. 15 Bude podradnejšie ako iné kráľovstvá a nebude sa viac vyvyšovať nad národy. Zmenším ich tak, že nebudú môcť ovládať iné národy. 16 Nebudú už znamenať pre dom Izraela predmet dôvery, ktorý by pripomínal ich vinu, že sa kedysi obracali k nim. Potom spoznajú, že ja som Pán, Hospodin.“

Odmena pre babylonského kráľa

17 V dvadsiatom siedmom roku, v prvom mesiaci, prvého dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodina:
18 „Človeče, babylonský kráľ Nebukadnesar donúti svoje vojsko vynaložiť veľkú námahu proti Týru. Každá hlava oplešivela a každé plece je odreté, ale odmenu nemá ani on, ani jeho vojsko od Týru za námahu, ktorú vynaložil proti nemu. 19 Preto takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, Egypt vydám napospas babylonskému kráľovi Nebukadnesarovi. Poodnáša jeho bohatstvo, poberie jeho korisť, ulúpi jeho lup a to bude odmena pre jeho vojsko.29,19-20 Ez 30,24 20 Ako odmenu za námahu vynaloženú proti Týru som mu dal Egypt, pretože konal pre mňa,‘ znie výrok Pána, Hospodina. 21 ‚Toho dňa spôsobím, aby vyrástol roh domu Izraela a tebe dovolím otvoriť ústa medzi nimi. Potom spoznajú, že ja som Hospodin.‘“