Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Súd nad týrskym kráľom

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, povedz týrskemu kniežaťu: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Pretože je tvoje srdce namyslené, hovoríš: »Som Boh, obývam sídlo bohov uprostred mora.« Si však človek, a nie Boh. Len vo svojej mysli si sa pokladal za Boha. 3 Hľa, múdrejší si ako Daniel, nič tajné ti nie je skryté. 4 Svojou múdrosťou a rozvahou si si nadobudol bohatstvo, nadobudol si zlato a striebro do svojich pokladníc. 5 Vďaka mnohej múdrosti vo svojom obchodovaní rozmnožil si svoje bohatstvo a tvoje srdce sa vystatovalo svojím bohatstvom.‘“ 6 Preto takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože si sa vo svojej mysli pokladal za rovného Bohu, 7 privediem proti tebe cudzie násilnícke národy. Tie vytasia svoje meče proti kráse tvojej múdrosti a znesvätia tvoj lesk. 8 Zvrhnú ťa do jamy a zomrieš, ako zomierajú tí, čo sú prebodnutí uprostred mora. 9 Či potom povieš pred svojimi vrahmi: ‚Som Boh?‘ Veď ty si človek — a nie Boh —, v rukách tých, ktorí ťa smrteľne rania. 10 Zomrieš smrťou neobrezancov, rukou cudzincov, lebo ja som to povedal,“ znie výrok Pána, Hospodina.

Žalospev nad týrskym kráľom

11 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
12 „Človeče, zaspievaj žalospev o týrskom kráľovi a povedz o ňom: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. 13 Bol si v Božej záhrade, v Edene. Bol si odetý rozličnými drahokamami: rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, ónyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Tie boli rukou umelca vsadené do zlata a boli pripravené v deň tvojho stvorenia. 14 Urobil som ťa jagavým cherubom — strážcom. Bol si na svätom Božom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. 15 Bezchybne si si počínal odo dňa svojho stvorenia až dovtedy, kým sa nezistila zvrátenosť pri tebe. 16 Pri mnohorakom obchodovaní si sa naplnil násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti vyhnal z Božieho vrchu a cherub — strážca ťa odstránil spomedzi ohnivých kameňov. 17 Srdce ti spyšnelo pre tvoju krásu, prišiel si o múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, postavil som ťa pred kráľov, aby mali potešenie z pohľadu na teba. 18 Množstvom svojich vín, svojím nepoctivým obchodovaním znesvätil si svoje svätyne. Vyviedol som z teba oheň a ten ťa strávil. Zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa videli. 19 Všetci, čo ťa poznali medzi národmi, zdesili sa nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol, a už ťa viac nebude.‘“

Súd nad Sidonom

20 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
21 „Človeče, obráť sa tvárou k Sidonu, prorokuj proti nemu 22 a povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, ja som proti tebe, Sidon, a oslávim sa uprostred teba.‘ Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď na ňom vykonám súd a ukážem na ňom svoju svätosť. 23 Zošlem na neho mor, krv bude na jeho uliciach a padnú pobití uprostred neho, a to mečom proti nemu zo všetkých strán. Potom spoznajú, že ja som Hospodin. 24 Pre dom Izraela už nebude zhubným tŕňom ani bolesť spôsobujúcim bodľačím nik z tých, ktorí bývajú okolo neho a pohŕdajú ním. Tak spoznajú, že ja som Pán, Hospodin.“

Návrat a blaho Izraela

25 Takto vraví Pán, Hospodin: „Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem pred zrakmi pohanov, že som Svätý, budú bývať na svojej pôde, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi.
26 Budú na nej bezpečne bývať, budú stavať domy a vysádzať vinice, a budú bývať bezpečne, keď vykonám súd nad všetkými, ktorí nimi zo všetkých strán pohŕdajú. Potom spoznajú, že ja som Hospodin, ich Boh.“