Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Žalospev nad Týrom

1 V jedenástom roku prvého dňa prvého mesiaca mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, pretože sa Týrus posmešne vyjadruje o Jeruzaleme: ‚Zbúraná je brána národov, pripadne mne. Nech sa naplním tým, čo je v troskách!‘ 3 Preto takto vraví Pán, Hospodin: ‚Pozri, som proti tebe, Týrus. Privediem proti tebe mnohé národy tak, ako more vyhadzuje svoje vlny. 4 Zničia hradby Týru a zrúcajú jeho veže. Odmetiem z neho prach a zmením ho na holú skalu. 5 Bude miestom na sušenie sietí uprostred mora, lebo ja som to povedal,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚stane sa korisťou národom. 6 Aj jeho dcéry, ktoré sú na poli, budú vyvraždené mečom a potom spoznajú, že ja som Hospodin.‘“ 7 Takto totiž vraví Pán, Hospodin: „Hľa, privediem k Týru babylonského kráľa Nebukadnesara zo severu, kráľa kráľov, s koňmi, bojovými vozmi, jazdcami, veľkým nasadením síl a mnohým ľudom. 8 Tvoje dcéry na poli vyvraždí mečom, postaví proti tebe val, navŕši proti tebe násyp a zodvihne proti tebe štít. 9 Úder dobývacích baranov nasmeruje na tvoje hradby a tvoje veže zrúca svojimi železnými nástrojmi. 10 Pokryje ťa prach od záplavy jeho koní; od hrmotu jazdcov, kolies a vozov sa budú otriasať tvoje hradby, keď bude vchádzať do tvojich brán, ako sa vchádza do mesta po prerazení hradieb. 11 Kopytami svojich koní pošliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud vyvraždí mečom a tvoje mocné kamenné stĺpy zvrhne na zem. 12 Vyrabujú tvoje bohatstvo a vyplienia, čo si získal obchodom, zbúrajú tvoje hradby, zrúcajú aj tvoje vzácne domy, tvoje kamene, tvoje drevo a tvoj prach pohádžu do vody. 13 Zastavím hluk tvojich piesní a nebude už počuť zvuk tvojich citár. 14 Zmením ťa na holú skalu, budeš miestom na sušenie sietí, nebudeš už vybudovaný, lebo ja, Hospodin, som povedal,“ znie výrok Pána, Hospodina. 15 Takto vraví Týru Pán, Hospodin: „Či sa nezatrasú ostrovy od rachotu tvojho hlučného pádu, keď budú stonať tvoji smrteľne ranení? 16 Potom zostúpia zo svojich trónov všetky prímorské kniežatá, zložia si plášte a vyzlečú si aj pestré rúcha. Oblečú si hrôzu, sadnú na zem, budú sa vzrušením chvieť a desiť nad tebou. 17 Potom sa pustia do žalospevu nad tebou a povedia ti: ‚Ako si zmizlo z mora, preslávené mesto, ktoré bývalo mocné na mori, ono i jeho obyvatelia, ktorí šírili strach po celej pevnine. 18 Teraz sa trasú ostrovy pre deň tvojho pádu a zmätené sú ostrovy, ktoré sú na mori, pre tvoj zánik.‘“ 19 Takto totiž vraví Pán, Hospodin: „Keď ťa premením na spustnuté mesto, ako sú mestá, ktoré sú neobývané, keď vyvediem proti tebe prahlbinu, takže ťa pokryjú mnohé vody, 20 zavrhnem ťa spolu so zostupujúcimi do záhrobia k pravekému ľudu a umiestnim ťa v podzemnej krajine ako praveké zrúcaniny s tými, čo zostúpili do záhrobia, aby si už nemohlo bývať a zaujať miesto v krajine živých. 21 Pripravím ti hrozný koniec, aby ťa už nebolo. Budú ťa hľadať, ale už ťa nikdy nenájdu,“ znie výrok Pána, Hospodina.