Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Výroky proti národom

Hrozba Ammónčanom

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, obráť sa tvárou k Ammónčanom, prorokuj proti nim 3 a povedz im: Počujte slovo Pána, Hospodina! Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Pretože posmešne hovoríš o mojej svätyni, že je znesvätená, o pôde Izraela, že spustla, a o Júdovom dome, že odišiel do zajatia, 4 vydám ťa do vlastníctva ľuďom Východu. Rozložia u teba svoje stanové tábory, postavia si u teba svoje príbytky, pojedia tvoje ovocie a vypijú ti mlieko. 5 Rabbu vydám za pastvinu ťavám a sídla Ammónčanov za ležisko ovciam. Potom spoznáte, že ja som Hospodin.‘“ 6 Veď takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože si rukami tlieskal a nohami dupotal a zo srdca si sa radoval a úplne si pohŕdal pôdou Izraela, 7 vystriem ruku proti tebe, vydám ťa ako lup národom, vykynožím ťa spomedzi národov, vykynožím ťa z krajín a vyhubím. Potom spoznáš, že ja som Hospodin.“

Hrozba Moábčanom a Edómčanom

8 Takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože Moáb a Seír hovorí: ‚Hľa, Júdov dom je ako ostatné národy,‘
9 otvorím obranný val Moábska a bude bez miest, bez všetkých jeho miest, bez ozdoby krajiny od Bét-Ješimótu a Baal-Meónu po Kirjatajim. 10 Dám to ľuďom Východu aj s Ammónčanmi do vlastníctva, aby sa nespomínali Ammónčania medzi národmi. 11 Na Moábčanoch vykonám súd, a potom spoznajú, že ja som Hospodin.“ 12 Takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože sa Edóm kruto pomstil Júdovmu domu, veľmi sa previnil, keď sa pomstil na nich, 13 takto vraví Pán, Hospodin: ‚Vystriem ruku proti Edómu a vykynožím z neho človeka i dobytok, zmením ho na zrúcaniny od Temánu po Dedán, takže padnú mečom. 14 Svoju pomstu proti Edómu vykonám prostredníctvom svojho ľudu Izraela, ktorý naloží s Edómom podľa svojho hnevu a svojej prchkosti. Vtedy spoznajú moju pomstu,‘“ znie výrok Pána, Hospodina.

Hrozba Filištíncom

15 Takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože Filištínci konali z pomsty a kruto sa pomstili s opovrhnutím v srdci, s odvekým nepriateľstvom,“
16 takto vraví Pán, Hospodin: „Vystriem ruku proti Filištíncom, vykynožím Kereťanov a zničím ostatok obyvateľov morského pobrežia. 17 Vykonám na nich veľké skutky pomsty s trestami z prchkosti. Vtedy spoznajú, že ja som Hospodin, keď uvalím na nich svoju pomstu.“