Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

Výroky proti národom

Hrozba Ammónčanom

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, obráť sa tvárou k Ammónčanom, prorokuj proti nim25,2-7 Jer 49,1-6; Ez 21,33-37; Am 1,13-15 3 a povedz im: Počujte slovo Pána, Hospodina! Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Pretože posmešne hovoríš o mojej svätyni, že je znesvätená, o pôde Izraela, že spustla, a o Júdovom dome, že odišiel do zajatia,25,3 Nár 2,16; Ez 36,2 4 vydám ťa do vlastníctva ľuďom Východu. Rozložia u teba svoje stanové tábory, postavia si u teba svoje príbytky, pojedia tvoje ovocie a vypijú ti mlieko. 5 Rabbu vydám za pastvinu ťavám a sídla Ammónčanov za ležisko ovciam. Potom spoznáte, že ja som Hospodin.‘“ 6 Veď takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože si rukami tlieskal a nohami dupotal a zo srdca si sa radoval a úplne si pohŕdal pôdou Izraela, 7 vystriem ruku proti tebe, vydám ťa ako lup národom, vykynožím ťa spomedzi národov, vykynožím ťa z krajín a vyhubím. Potom spoznáš, že ja som Hospodin.“

Hrozba Moábčanom a Edómčanom

8 Takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože Moáb a Seír hovorí: ‚Hľa, Júdov dom je ako ostatné národy,‘25,8-11 Iz 15,1–16,14; Jer 48; Am 2,1-3
9 otvorím obranný val Moábska a bude bez miest, bez všetkých jeho miest, bez ozdoby krajiny od Bét-Ješimótu a Baal-Meónu po Kirjatajim. 10 Dám to ľuďom Východu aj s Ammónčanmi do vlastníctva, aby sa nespomínali Ammónčania medzi národmi. 11 Na Moábčanoch vykonám súd, a potom spoznajú, že ja som Hospodin.“ 12 Takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože sa Edóm kruto pomstil Júdovmu domu, veľmi sa previnil, keď sa pomstil na nich,25,12-14 Ez 35; Jer 49,7-22; Am 1,11n; Abd 1; Ž 137,7 13 takto vraví Pán, Hospodin: ‚Vystriem ruku proti Edómu a vykynožím z neho človeka i dobytok, zmením ho na zrúcaniny od Temánu po Dedán, takže padnú mečom. 14 Svoju pomstu proti Edómu vykonám prostredníctvom svojho ľudu Izraela, ktorý naloží s Edómom podľa svojho hnevu a svojej prchkosti. Vtedy spoznajú moju pomstu,‘“ znie výrok Pána, Hospodina.

Hrozba Filištíncom

15 Takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože Filištínci konali z pomsty a kruto sa pomstili s opovrhnutím v srdci, s odvekým nepriateľstvom,“25,15-17 Iz 14,28-32; Jer 47; Am 1,6-8; Sof 2,4-7
16 takto vraví Pán, Hospodin: „Vystriem ruku proti Filištíncom, vykynožím Kereťanov a zničím ostatok obyvateľov morského pobrežia. 17 Vykonám na nich veľké skutky pomsty s trestami z prchkosti. Vtedy spoznajú, že ja som Hospodin, keď uvalím na nich svoju pomstu.“