Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Podobenstvo o lesnom požiari

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, obráť sa tvárou na juh, káž proti juhu, prorokuj proti lesu na Negevskom poli; 3 povedz Negevskému lesu: ‚Čuj slovo Hospodina! Takto vraví Pán, Hospodin: »Pozri, roznietim v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom i každý suchý strom, takže jeho plameň nebude možné uhasiť. Popália sa ním všetky tváre od juhu až po sever. 4 Všetci uvidia, že ja, Hospodin, som ho tak zapálil, že nezhasne.«‘“ 5 Potom som povedal: „Ach, Pane, Hospodin, oni o mne hovoria: ‚Či neprednáša stále podobenstvá?‘“

Meč proti Jeruzalemu

6 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
7 „Človeče, obráť sa tvárou k Jeruzalemu a káž proti svätyniam, prorokuj proti izraelskej pôde 8 a povedz jej: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Pozri, som proti tebe, vytiahnem svoj meč z pošvy a vyhubím z teba spravodlivého i bezbožného. 9 Keďže vyhubím spomedzi teba spravodlivého i bezbožného, vyjde môj meč z pošvy proti všetkým od juhu po sever. 10 Všetci spoznajú, že ja, Hospodin, som vytiahol svoj meč z pošvy. Späť sa už nevráti.‘ 11 Ty, človeče, vzdychaj, akoby si mal polámané bedrá! Trpko vzdychaj pred ich očami. 12 Keď ťa oslovia: ‚Prečo vzdycháš?‘, povedz: ‚Pre zvesť, čo má prísť.‘ Vtedy stratí odvahu každé srdce, ochabnú všetky ruky, každý duch zmalátnie a všetky kolená sa roztečú ako voda. Pozri, príde a splní sa,“ znie výrok Pána, Hospodina. 13 Potom mi zaznelo slovo Hospodina: 14 „Človeče, prorokuj a povedz: Takto vraví Pán: ‚Meč, meč je naostrený aj vyleštený, 15 naostrený, aby zabíjal; vyleštený, aby sa jagal ako blesk. Máme sa tešiť? Syn môj, pohrdol si palicou i každou radou. 16 Dal som ho vyleštiť, aby sa dal chytiť do ruky; meč je naostrený a vyleštený, aby ho dali katovi do rúk. 17 Krič a kvíľ, človeče, lebo meč bude proti môjmu ľudu, ten bude proti všetkým kniežatám Izraela. Prepadnú meču aj s mojím ľudom, preto udri sa po bedrách. 18 Veď skúška je tu; ak aj opovrhuješ palicou, prečo by sa to nestalo?‘“ znie výrok Pána, Hospodina. 19 „Ty však, človeče, prorokuj a tlieskaj rukami, nech príde meč dvakrát či trikrát. Je to meč na tých, čo budú pobití, veľký meč na tých, čo budú pobití. Bude krúžiť okolo nich, 20 aby si srdce zúfalo a padli mnohí. Pri všetkých bránach som nariadil vraždenie mečom. Ach, je pripravený, aby sa blýskal, vyleštený, aby zabíjal! 21 Švihaj napravo, rúbaj naľavo, kam je obrátené tvoje ostrie! 22 Ja tiež zatlieskam a utíšim svoju prchkosť. Ja, Hospodin, som to povedal.“

Meč babylonského kráľa

23 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
24 „Aj ty, človeče, nakresli si dve cesty, aby mohol prísť meč babylonského kráľa; obe nech vychádzajú z jednej krajiny. Ukazovateľ smeru postav na začiatok cesty k mestu; 25 nakresli cestu, aby meč mohol prísť proti Rabbe Ammónčanov a proti Judsku i opevnenému Jeruzalemu. 26 Babylonský kráľ totiž stojí na križovatke, rázcestí oboch ciest, aby si dal veštiť: vytriasa šípy, dopytuje sa domácich bôžikov, skúma pečeň. 27 V jeho pravici je veštecký lós pre Jeruzalem, aby umiestnil baranidlá, otvoril ústa k vražednému povelu, zdvihol hlas na vojnový pokrik; aby postavili baranidlá proti bránam, navŕšili násyp, vybudovali val. 28 V očiach tých, čo zložili sväté prísahy, to bude ako klamná veštba. On im však pripomenie vinu, aby mohli byť pochytaní.“ 29 Preto takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože mi pripomínate svoju vinu, vaše priestupky sú odhalené, vaše hriechy možno vidieť vo všetkých vašich skutkoch, pretože ste mi prišli na myseľ, budete pre ne pochytaní. 30 Tebe však, knieža v Izraeli, hanebný bezbožník, ktorého deň prichádza v čase konečného trestu, 31 takto vraví Pán, Hospodin: ‚Odlož turban! Zlož korunu! Nič neostane tak, ako je. Čo je nízke, bude vyvýšené, a čo je vysoké, bude znížené. 32 Na trosky, trosky, trosky zmením mesto! Ani to však nezostane, keď príde ten, ktorému patrí súd, lebo jemu ho odovzdám.‘“

Meč proti Ammónčanom

33 „Ty, človeče, prorokuj a povedz: Takto vraví Pán, Hospodin, o Ammónčanoch a o ich výsmechu. Povedz: ‚Meč, meč je vytasený, aby zabíjal. Je vyleštený na ničenie, aby sa blýskal,
34 aby ho vtedy, keď o tebe videli lož a veštili klam, položili na šiju hanebných bezbožníkov, ktorých deň prichádza, čas posledného trestu. 35 Schovaj ho do pošvy! Na mieste, kde si bola stvorená, ammónska dcéra, v krajine tvojho pôvodu ťa budem súdiť. 36 Vylejem na teba svoj hnev, zapálim proti tebe oheň svojej zlosti a vydám ťa do moci surových mužov, ktorí sú majstrami v ničení. 37 Budeš potravou ohňa, tvoja krv bude tiecť po krajine. Nespomenú si už na teba, lebo ja, Hospodin, som hovoril.‘“