Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Súd nad predákmi ľudu

1 Duch ma zdvihol a doniesol k Východnej bráne Hospodinovho chrámu. Hľa, vo vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazanju, Azzúrovho syna, a Pelatju, Benajovho syna, kniežatá ľudu.
2 Povedal mi: „Človeče, toto sú muži, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste. 3 Hovoria: ‚Čoskoro sa nebudú stavať domy. Mesto je hrncom a my sme mäsom.‘ 4 Preto prorokuj proti nim, prorokuj, človeče!“ 5 Vtedy sa ma zmocnil Hospodinov duch a povedal mi: „Hovor: Takto vraví Hospodin: ‚Tak ste hovorievali, dom Izraela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ. 6 Zväčšili ste počet svojich zabitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice zabitými.‘ 7 Preto takto vraví Pán, Hospodin: ‚Vaši zabití, ktorých telá ste naukladali v meste, sú mäsom a mesto je hrncom. Vás však vyvediem z jeho stredu. 8 Obávate sa meča, a predsa privodím na vás meč,‘ znie výrok Pána, Hospodina. 9 ‚Vyvediem vás z neho, vydám vás do ruky cudzincov a vykonám na vás rozsudky: 10 padnete mečom. Budem vás súdiť na hranici Izraela. Potom spoznáte, že ja som Hospodin. 11 Mesto vám nebude hrncom ani vy v ňom nebudete mäsom. Budem vás súdiť na hranici Izraela. 12 Potom spoznáte, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste neplnili moje nariadenia, ale konali ste podľa predpisov národov, ktoré sú okolo vás.‘“ 13 Kým som prorokoval, zomrel Pelatja, Benajov syn. Vtedy som padol na tvár a zvolal som mocným hlasom: „Ach, Pane, Hospodin, chceš úplne zničiť zvyšok Izraela?“

Prisľúbenie obnovenia

14 Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina:
15 „Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuzných a o celom dome Izraela hovoria obyvatelia Jeruzalema: ‚Sú ďaleko od Hospodina, táto krajina je daná do vlastníctva nám.‘ 16 Preto povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Vskutku, ja som ich vyhnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou na krátky čas v krajinách, do ktorých prišli.‘ 17 Preto povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Potom vás zhromaždím spomedzi národov a pozbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení; dám vám pôdu Izraela.‘ 18 Keď tam prídu, odstránia z nej všetky jej mrzké a ohavné modly. 19 Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mäsa, 20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, 21 avšak na hlavu tých, ktorých srdce sa pridŕža mrzkých a ohavných modiel, uvalím trest za ich cesty,“ znie výrok Pána, Hospodina.

Odchod Hospodinovej slávy

22 Cherubi zdvihli svoje krídla a kolesá sa pohli zároveň s nimi, kým sláva Boha Izraela bola nad nimi.
23 Potom Hospodinova sláva odišla z mesta nahor a zastala na vrchu východne od mesta. 24 Potom ma duch zdvihol a prostredníctvom Božieho ducha ma zaniesol vo videní do Chaldejska k zajatým. Potom odišlo odo mňa videnie, ktoré som mal. 25 Vyrozprával som zajatým všetko, čo mi Hospodin dal prežiť vo videní.