9. kapitola

Piata rana: mor dobytka

1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi a povedz mu: ‚Toto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.9,1 Ex 5,1; 8,1; 10,3
2 Ak sa budeš zdráhať prepustiť ho a budeš ho neustále zdržiavať,9,2 Ex 7,26-27; Ž 68,22; Iz 1,20; Rim 2,8 3 potom Hospodinova ruka veľmi ťažko v podobe moru doľahne na tvoj dobytok, čo je na poli, na kone, osly, ťavy, býky i na ovce.9,3 Ex 3,20; 1Sam 5,6-11 4 Hospodin však urobí rozdiel medzi izraelským a egyptským dobytkom, takže nič nezhynie z toho, čo patrí Izraelitom.‘“9,4 Ex 8,18; 11,7; Mal 3,18 5 Hospodin určil aj čas, keď povedal: „Zajtra to Hospodin urobí v krajine.“9,5 Koh 3,1-11 6 Hospodin to nasledujúceho dňa aj urobil. Všetky stáda Egypťanov uhynuli, ale z izraelského stáda neuhynul ani jediný kus.9,6 Ex 9,25 7 Faraón si to dal zistiť a naozaj, z izraelských stád neuhynul ani jediný kus. Faraónovo srdce aj napriek tomu zostalo zatvrdnuté a ľud neprepustil.9,7 Ex 4,21; 7,14; Rim 9,18

Šiesta rana: vredy

8 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: „Naberte si plné priehrštia sadzí z pece a nech ich Mojžiš pred očami faraóna rozhodí smerom k nebu.9,8 Gn 19,28; Ex 8,12; 19,18
9 Po celom Egypte sa sadze rozletia ako jemný prášok a v celom Egypte sa na ľuďoch i na dobytku vyhodia pľuzgierovité vredy.“9,9 Dt 28,27; Jób 2,7 10 Nabrali teda sadzí z pece, postavili sa pred faraóna a Mojžiš ich rozhodil smerom k nebu. Na ľuďoch i na dobytku sa potom objavili pľuzgierovité vredy.9,10 Zj 16,2 11 Pre vredy sa ani veštci nemohli postaviť pred Mojžiša, lebo vredy boli na nich i na všetkých Egypťanoch.9,11 Ex 8,14 12 Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce. Faraón ich neposlúchol, ako to Mojžišovi predpovedal Hospodin.9,12 Ex 4,21; Jób 12,16

Siedma rana: krupobitie

13 Hospodin povedal Mojžišovi: „Včasráno predstúp pred faraóna a povedz mu: ‚Toto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil,9,13 Ex 7,15; 8,16
14 lebo teraz zošlem na teba, na tvojich služobníkov i na tvoj ľud všetky pohromy, aby si poznal, že na celej zemi niet nikoho, ako som ja.9,14 Ex 8,6; Zj 18,8 15 Už vtedy, keď som vystrel svoju ruku, aby som teba i tvoj ľud trestal morom, mohol som ťa odstrániť zo zeme.9,15 Ex 11,4-6 16 Zachoval som ťa však len preto, aby som na tebe mohol ukázať svoju moc a aby sa po celej zemi rozprávalo o mojom mene.9,16 Ex 14,4; Rim 9,17.22 17 Ty sa ďalej voči môjmu ľudu správaš povýšenecky a nechceš ho prepustiť.9,17 Jób 9,4 18 Preto zajtra o tomto čase zošlem také prudké krupobitie, aké nebolo v Egypte odvtedy, čo trvá, až dodnes.9,18 Ž 83,16 19 Rýchlo daj teda odviesť do bezpečia stáda a všetko, čo máš na poli. Všetci ľudia a zvieratá, čo budú na poli a nie pod strechou, zasiahne krupobitie a zahynú.‘“ 20 Tí z faraónových služobníkov, ktorí sa zľakli Hospodinových slov, doviedli svojich otrokov i stáda do prístrešia.9,20 Prís 16,16 21 Tí, čo si Hospodinovo slovo nevzali k srdcu, nechali otrokov i stáda na poli. 22 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vystri ruku k nebu. Na celý Egypt príde krupobitie, ktoré postihne ľudí, dobytok i všetko poľné rastlinstvo v krajine.“9,22 Zj 16,21 23 Keď Mojžiš zodvihol palicu k nebu, Hospodin zoslal hromobitie i ľadovec. Na zem padal oheň. Takto Hospodin zoslal na Egypt krupobitie.9,23 Ž 18,14; Zj 8,7 24 Počas krupobitia šľahal oheň. Niečo také strašné nebolo v celom Egypte, odkedy sa stal národom.9,24 Múd 16,16 25 Ľadovec zbil v celom Egypte všetko, čo bolo na poli, od ľudí po dobytok. Krupobitie zničilo všetko poľné rastlinstvo a polámalo všetky stromy na poli.9,25 Ž 78,47; 105,33 26 Len v kraji Gošen, kde bývali Izraeliti, ľadovec nebol.9,26 Ex 8,18; 9,4; Iz 32,18-19 27 Vtedy si dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: „Zase som zhrešil. Hospodin je spravodlivý, ja a môj ľud sme však bezbožní.9,27 Ex 10,16; 1Sam 15,24.30; Sir 18,2; Mt 27,4 28 Proste Hospodina! Božieho hromobitia a ľadovca je už dosť. Prepustím vás, nemusíte tu zostať!“9,28 Ex 8,4; 1Sam 12,19; Sk 8,24 29 Mojžiš mu odpovedal: „Len čo vyjdem z mesta, vystriem ruky k Hospodinovi. Prestane hromobitie i ľadovec, aby si poznal, že zem je Hospodinova.9,29 Ex 19,5; Jób 11,13; Ž 24,1-2; 141,2 30 Viem však, že ani ty, ani tvoji služobníci sa ešte stále nebudete báť Hospodina, Boha.“ 31 Ľan a jačmeň boli zbité, lebo jačmeň bol už v klasoch a ľan práve kvitol.9,31 Am 4,9 32 Pšenica a špalda zbité neboli, lebo dozrievajú neskôr. 33 Mojžiš odišiel z mesta od faraóna a zdvihol ruky k Hospodinovi. Hromobitie i ľadovec prestali a dážď sa už nelial na zem.9,33 1Krľ 8,22 34 Keď faraón videl, že dážď, ľadovec a hromobitie prestali, hrešil ďalej. Faraón i jeho služobníci si zatvrdili srdce. 35 Faraónovo srdce zostávalo naďalej zatvrdnuté a Izraelitov neprepustil, ako to predpovedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.9,35 Ex 4,21; 8,11