8. kapitola

1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Prikáž Áronovi: ‚Vystri ruku, v ktorej máš palicu, nad rieky, kanály i jazerá a priveď na Egypt žaby.‘“8,1 Ex 7,19 2 Áron vystrel ruku nad egyptské vody a žaby povyliezali a pokryli Egypt.8,2 Ž 78,45; Zj 16,13 3 To isté však urobili svojimi čarami aj veštci a priviedli žaby na Egypt.8,3 Ex 7,11.22; Mt 24,24; 2Tim 3,8 4 Faraón dal zavolať Mojžiša a Árona a žiadal: „Proste Hospodina, aby mňa i môj ľud zbavil žiab. Potom prepustím ľud, aby mohol obetovať Hospodinovi.“8,4 Ex 8,24; 9,28; 10,17; 1Krľ 13,6; Sir 45,3 5 Mojžiš odpovedal faraónovi: „Urči čas, kedy mám prosiť za teba, za tvojich služobníkov i za tvoj ľud, aby teba i tvoj dom zbavil žiab a žeby zostali iba v Níle.“ 6 Faraón povedal: „Zajtra.“ Mojžiš odpovedal: „Nech sa stane podľa tvojho slova, ale potom poznáš, že nieto nikoho takého, ako je Hospodin, náš Boh.8,6 Ex 9,14.29; 15,11; Dt 33,26; 2Sam 7,22; Ž 86,8; 89,6-8; Iz 46,9 7 Žaby odídu od teba, z tvojich domov, od tvojich služobníkov i od tvojho ľudu a zostanú len v Níle.“ 8 Nato odišiel Mojžiš s Áronom od faraóna a Mojžiš úpenlivo prosil Hospodina, aby faraóna zbavil žiab, ktoré naňho poslal.8,8 Ex 8,4.26; 9,33; 10,18; 32,11; Mt 5,44 9 Hospodin Mojžišovu prosbu vypočul. Žaby pohynuli v domoch, vo dvoroch i na poliach. 10 Pozhŕňali ich na veľké hromady a zápach z nich naplnil krajinu.8,10 Ex 7,21; 8,20 11 Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce a neposlúchol ich, ako to predpovedal Hospodin.8,11 Ex 9,34; 10,1; Koh 8,11; Heb 3,8

Tretia rana: komáre

12 Hospodin povedal Mojžišovi: „Prikáž Áronovi: ‚Vystri palicu, udri do prachu na zemi a v celom Egypte budú z neho komáre.‘“8,12 Ž 105,31
13 Oni to urobili. Áron vystrel ruku, palicou udrel prach na zemi a komáre prileteli na ľudí i na dobytok. V celom Egypte sa všetok zemský prach zmenil na komáre.8,13 Iz 23,9 14 Keď to chceli urobiť svojimi čarami veštci, nemohli privolať komáre. Tie ďalej trápili ľudí i dobytok.8,14 Ex 7,11; 9,11; 2Tim 3,8-9 15 Vtedy veštci povedali faraónovi: „To je Boží prst!“ Faraónovo srdce sa však zatvrdilo a neposlúchol ich, ako to predpovedal Hospodin. 8,15 1Sam 6,3.9; Lk 11,20

Štvrtá rana: muchy

16 Hospodin povedal Mojžišovi: „Keď faraón pôjde včasráno k vode, predstúpiš pred neho a povieš mu: ‚Toto hovorí Hospodin: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!8,16 Ex 5,1; 7,15; 9,13; Múd 16,9
17 Ak môj ľud neprepustíš, pošlem na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy muchy. Domy Egypťanov, ako aj pôda, na ktorej stoja, budú plné múch. 18 Len v kraji Gošen, kde býva môj ľud, urobím v ten deň výnimku. Tam muchy nebudú, aby si vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny.8,18 Ex 9,4; 11,6-7; Ž 4,4; 74,12; 110,2 19 Urobím rozdiel medzi ľudom svojím a tvojím. Toto znamenie sa prejaví zajtra.‘“ 20 Hospodin to aj urobil. Roj bodavých múch vnikol do faraónovho domu, do domu jeho služobníkov a naplnil celý Egypt. Muchy sužovali krajinu. 21 Vtedy faraón povolal Mojžiša a Árona a povedal: „Choďte a obetujte svojmu Bohu v tejto krajine!“8,21 Ex 9,27; 10,16; 12,31 22 Mojžiš však odpovedal: „To by nebolo správne. To, čo máme obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu, Egypťania pokladajú za ohavnosť. Či by nás neukameňovali, keby sme pred nimi obetovali to, čo im je ohavnosťou?8,22 Gn 43,32; 46,34 23 Odídeme na vzdialenosť troch dní cesty na púšť a tam budeme obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, ako nám prikázal.“8,23 Ex 3,12.18; 5,1; 10,26 24 Faraón povedal: „Prepustím vás teda, aby ste obetovali Hospodinovi, svojmu Bohu, na púšti. Len neodchádzajte príliš ďaleko a proste za mňa!“8,24 Ex 8,4 25 Mojžiš odpovedal: „Keď od teba odídem, budem za teba prosiť Hospodina a zajtra odletia muchy od faraóna, od jeho služobníkov i od jeho ľudu. Len nech nás faraón zase neoklame, že by nechcel prepustiť ľud, aby obetoval Hospodinovi.“8,25 Ž 78,34-37; Jer 42,20-21; Ga 6,7 26 Potom Mojžiš odišiel od faraóna a prosil Hospodina.8,26 Ex 8,8 27 Hospodin vypočul Mojžišovu prosbu. Muchy odleteli od faraóna, od jeho služobníkov i od jeho ľudu, takže nezostala ani jediná. 28 Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté a ľud neprepustil.8,28 Ex 4,21; 8,11; Rim 2,5; 9,18; Jk 1,13-14