7. kapitola

1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom:7,1 Ex 4,15-16; Múd 10,16; Sk 14,12 2 Ty mu povieš všetko, čo ti prikážem a tvoj brat Áron bude hovoriť s faraónom, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. 3 Ja však zatvrdím faraónovo srdce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zázrakov.7,3 Ex 4,21; Sk 7,36; Rim 9,18 4 Faraón vás neposlúchne, ale ja položím ruku na Egypt a pomocou tvrdých trestov vyvediem z Egypta svoje oddiely, svoj ľud, Izraelitov.7,4 Ex 6,6; 8,11; 9,12 5 Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov, vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin.“7,5 Ex 8,18; 9,29; 1Sam 17,46; 1Krľ 20,28; Ž 138,7; Ez 29,6 6 Mojžiš a Áron urobili všetko tak, ako im prikázal Hospodin, tak to urobili.7,6 Gn 6,22; Jn 15,10 7 Mojžiš mal osemdesiat rokov a Áron osemdesiattri, keď hovorili s faraónom.7,7 Dt 29,4; Ž 90,10; Sk 7,23.30 8 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi:7,8 Múd 11,14-20; 16,18 9 „Keď vás faraón vyzve: ‚Preukážte sa nejakým zázrakom!‘ — povieš Áronovi: ‚Vezmi si palicu a hoď ju pred faraóna!‘ A ona sa premení na veľkého hada.“7,9 Ex 4,2; Iz 7,11; Mt 12,38-39; Jn 2,18; 6,30 10 Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a urobili tak, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a tá sa premenila na veľkého hada. 11 Faraón zavolal mudrcov a čarodejníkov a egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté.7,11 Gn 41,8; Ex 7,22; 8,3; Dan 2,2; 2Tim 3,8; Zj 19,20 12 Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady; no Áronova palica pohltila ich palice.7,12 Sk 8,9-13 13 Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.7,13 Ex 4,21; 8,11; Rim 1,28; 2,5

Prvá rana: krv

14 Hospodin povedal Mojžišovi: „Faraónovo srdce je neoblomné. Nechce ľud prepustiť.7,14 Múd 11,6-8; 12,24; Heb 12,25
15 K faraónovi choď ráno, keď pôjde k vode, postav sa pred neho na brehu Nílu a vezmi si do ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada.7,15 Ex 4,2-4 16 Povieš mu: ‚Hospodin, Boh Hebrejov, ma posiela k tebe s odkazom: Prepusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho dosiaľ neposlúchol.7,16 Ex 5,1-3; Jer 50,33 17 Preto Hospodin hovorí: Podľa tohto poznáš, že ja som Hospodin: Pozri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, udriem vodu v Níle a tá sa zmení na krv.7,17 Ex 4,9; Ž 78,44; Múd 11,6; Zj 8,8 18 Aj ryby, čo sú v Níle, pohynú. Níl bude páchnuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu.‘“7,18 Nm 11,20 19 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Povedz Áronovi: ‚Vezmi si palicu a vystri ruky nad egyptské vody, nad ich potoky, nílske kanály, jazerá a nad všetky vodné nádrže. Zmenia sa na krv. V celom Egypte, ešte aj v drevených a kamenných nádobách bude krv.‘“7,19 Ex 8,1-2; Zj 11,6 20 Mojžiš a Áron splnili Hospodinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel vodu Nílu a všetka voda v ňom sa zmenila na krv.7,20 Ex 17,5-6; Ž 105,29 21 Ryby v Níle zahynuli a Níl začal páchnuť, takže Egypťania nemohli z neho piť vodu. Krv bola v celom Egypte.7,21 Zj 8,9 22 To isté však urobili aj egyptskí veštci svojimi čarami. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.7,22 Ex 7,11; 8,3-4 23 Faraón sa obrátil a odišiel do svojho domu. Ani toto si nepripustil k srdcu.7,23 Prís 22,17; 28,14; Jer 5,3; 36,24 24 Všetci Egypťania kopali studne na okolí Nílu, aby získali pitnú vodu, pretože vodu z Nílu nemohli piť.7,24 Jer 14,3 25 Odvtedy uplynulo plných sedem dní, čo Hospodin zasiahol Níl.

Druhá rana: žaby

26 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi a povedz mu: ‚Toto hovorí Hospodin: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!7,26 Ex 3,12; Jer 1,17-18
27 Ak sa však budeš zdráhať prepustiť ho, napadnem celé tvoje územie žabami.7,27 Ž 78,45 28 Níl sa bude hmýriť žabami; vylezú a vniknú aj do tvojho domu, do tvojej spálne, na tvoju posteľ, do domu tvojich služobníkov a medzi tvoj ľud, do tvojich pecí a do korýt na chlieb. 29 Aj po tebe, po tvojom ľude a po všetkých tvojich služobníkoch budú liezť žaby.‘“7,29 Iz 19,11