Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom: 2 Ty mu povieš všetko, čo ti prikážem a tvoj brat Áron bude hovoriť s faraónom, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. 3 Ja však zatvrdím faraónovo srdce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zázrakov. 4 Faraón vás neposlúchne, ale ja položím ruku na Egypt a pomocou tvrdých trestov vyvediem z Egypta svoje oddiely, svoj ľud, Izraelitov. 5 Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov, vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin.“ 6 Mojžiš a Áron urobili všetko tak, ako im prikázal Hospodin, tak to urobili. 7 Mojžiš mal osemdesiat rokov a Áron osemdesiattri, keď hovorili s faraónom. 8 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 9 „Keď vás faraón vyzve: ‚Preukážte sa nejakým zázrakom!‘ — povieš Áronovi: ‚Vezmi si palicu a hoď ju pred faraóna!‘ A ona sa premení na veľkého hada.“ 10 Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a urobili tak, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a tá sa premenila na veľkého hada. 11 Faraón zavolal mudrcov a čarodejníkov a egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté. 12 Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady; no Áronova palica pohltila ich palice. 13 Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.

Prvá rana: krv

14 Hospodin povedal Mojžišovi: „Faraónovo srdce je neoblomné. Nechce ľud prepustiť.
15 K faraónovi choď ráno, keď pôjde k vode, postav sa pred neho na brehu Nílu a vezmi si do ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada. 16 Povieš mu: ‚Hospodin, Boh Hebrejov, ma posiela k tebe s odkazom: Prepusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho dosiaľ neposlúchol. 17 Preto Hospodin hovorí: Podľa tohto poznáš, že ja som Hospodin: Pozri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, udriem vodu v Níle a tá sa zmení na krv. 18 Aj ryby, čo sú v Níle, pohynú. Níl bude páchnuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu.‘“ 19 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Povedz Áronovi: ‚Vezmi si palicu a vystri ruky nad egyptské vody, nad ich potoky, nílske kanály, jazerá a nad všetky vodné nádrže. Zmenia sa na krv. V celom Egypte, ešte aj v drevených a kamenných nádobách bude krv.‘“ 20 Mojžiš a Áron splnili Hospodinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel vodu Nílu a všetka voda v ňom sa zmenila na krv. 21 Ryby v Níle zahynuli a Níl začal páchnuť, takže Egypťania nemohli z neho piť vodu. Krv bola v celom Egypte. 22 To isté však urobili aj egyptskí veštci svojimi čarami. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. 23 Faraón sa obrátil a odišiel do svojho domu. Ani toto si nepripustil k srdcu. 24 Všetci Egypťania kopali studne na okolí Nílu, aby získali pitnú vodu, pretože vodu z Nílu nemohli piť. 25 Odvtedy uplynulo plných sedem dní, čo Hospodin zasiahol Níl.

Druhá rana: žaby

26 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi a povedz mu: ‚Toto hovorí Hospodin: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!
27 Ak sa však budeš zdráhať prepustiť ho, napadnem celé tvoje územie žabami. 28 Níl sa bude hmýriť žabami; vylezú a vniknú aj do tvojho domu, do tvojej spálne, na tvoju posteľ, do domu tvojich služobníkov a medzi tvoj ľud, do tvojich pecí a do korýt na chlieb. 29 Aj po tebe, po tvojom ľude a po všetkých tvojich služobníkoch budú liezť žaby.‘“