6. kapitola

1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Donútený mocnou rukou ich prepustí, donútený mocnou rukou ich vyženie zo svojej krajiny.“6,1 Ex 3,19-20; 11,1; Dt 5,15

Prísľub vyslobodenia

2 Boh oslovil Mojžiša a ubezpečil ho: „Ja som Hospodin.6,2 Ex 3,14-15; 16,12; Joel 2,27
3 Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Všemohúci Boh. Svoje meno Hospodin som im však nedal poznať.6,3 Gn 17,1; Iz 52,6 4 Uzavrel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, kde bývali ako cudzinci.6,4 Gn 12,7; Heb 11,8-10 5 Počul som však aj nárek Izraelitov, ktorých zotročili Egypťania, a rozpamätal som sa na svoju zmluvu.6,5 Ex 2,23-24; 3,7; Iz 63,9 6 Preto povedz Izraelitom: ‚Ja som Hospodin. Ja vás vyvediem spod egyptského jarma, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a tvrdými trestami.6,6 Ex 3,8.17; Jer 32,21; Oz 13,4; Sk 13,17 7 Prijmem vás za svoj ľud a budem vaším Bohom. Poznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyvedie spod egyptského jarma.6,7 Gn 17,7; Ex 19,5; Ž 100,3; Rim 9,4 8 Privediem vás do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ju dám do vlastníctva. Ja som Hospodin.‘“6,8 Ž 136,21-22; Ez 20,5-6; 47,14 9 Mojžiš to oznámil Izraelitom, no oni pre malomyseľnosť a tvrdú robotu ho ani nepočúvali. 10 Hospodin ďalej povedal Mojžišovi: 11 „Predstúp pred faraóna, egyptského kráľa, a povedz mu, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny!“ 12 Mojžiš však povedal Hospodinovi: „Ak ma nepočúvajú Izraeliti, ako ma poslúchne faraón?! Okrem toho nie som výrečný.“6,12 Ex 3,18; 4,10; Jer 1,6 13 Hospodin prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Dal im pokyny pre Izraelitov a pre faraóna, egyptského kráľa, ktoré mali umožniť odchod Izraelitov z Egypta.6,13 Ex 3,10

Mojžišov a Áronov rodokmeň

14 Toto sú predstavitelia ich rodín: synovia Rúbena, potomkovia Izraelovho prvorodeného: Chanóch a Pallu, Checrón a Karmi; to sú Rúbenove rody.6,14 Gn 46,8-9; Nm 26,5-6; 1Krn 5,3
15 Synovia Šimeóna: Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaúl, syn Kanaánčanky; to sú Šimeónove rody.6,15 Gn 46,10; Nm 26,12-13; 1Krn 4,24 16 Toto sú mená synov Léviho podľa ich rodokmeňov: Geršón, Kohát a Merari. Lévi žil stotridsaťsedem rokov.6,16 Gn 46,11; Nm 3,17; 26,57; 1Krn 5,27; 6,1 17 Synovia Geršóna: Libni a Šimei podľa ich rodov.6,17 Nm 3,18; 1Krn 6,2 18 Synovia Koháta: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíel. Kohát žil stotridsaťtri rokov.6,18 Nm 3,19; 1Krn 6,3 19 Synovia Merariho: Machli a Muši. To sú Léviho rody podľa ich rodokmeňov.6,19 Nm 3,20; 1Krn 6,4 20 Amrám si vzal za ženu Jochebed, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil stotridsaťsedem rokov.6,20 Ex 2,1-2; Nm 26,59; 1Krn 23,13 21 Synovia Jishára: Korach, Nefeg a Zichri.6,21 Nm 16,1.32; 1Krn 6,22-23 22 Synovia Uzzíela: Míšael, Elcafán a Sitri.6,22 Lv 10,4; Nm 3,30 23 Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Amminadába, sestru Nachšóna. Tá mu porodila Nadába, Abihua, Eleazára a Itamára.6,23 Ex 24,1; 28,1; Nm 1,7; 2,3; Rút 4,19-20 24 Synovia Koracha: Assír, Elkana a Abíasaf. To sú rody Koracha. 25 Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jednu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pinchása. To sú náčelníci Léviovcov podľa ich rodov.6,25 Nm 25,7; Joz 24,33; Ž 106,30-31 26 To je ten Áron a Mojžiš, ktorých Hospodin oslovil: Vyveďte Izraelitov z Egypta zoradených podľa zástupov.6,26 Ex 3,10-11; 6,13; 7,4 27 Boli to oni, čo sa rozprávali s faraónom, egyptským kráľom, že majú vyviesť Izraelitov z Egypta. Bol to Mojžiš a Áron.6,27 Ex 5,1-3; Ž 77,21

Rokovanie s faraónom

28 Bolo to vtedy, keď Hospodin oslovil Mojžiša v Egypte.
29 Hospodin mu povedal: „Ja som Hospodin. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti hovorím.“6,29 Ex 7,2 30 Mojžiš však povedal Hospodinovi: „Nie som výrečný. Ako ma faraón poslúchne?“6,30 Ex 3,11; 6,12