Predchádzajúca kapitola

40. kapitola

Postavenie a posvätenie svätostánku

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „V prvý deň v prvom mesiaci postav príbytok, stan stretávania. 3 Tam umiestniš archu svedectva a zastrieš ju oponou. 4 Prinesieš i stôl a usporiadaš na ňom, čo treba. Prinesieš aj svietnik a pokladieš naň lampy. 5 Zlatý kadidlový oltár položíš pred archu svedectva a do vchodu príbytku zavesíš oponu. 6 Oltár na spaľované obety postavíš pred vchod do príbytku, stanu stretávania. 7 Medzi stan stretávania a oltár postavíš umývadlo a naleješ doň vodu. 8 Okolo nádvoria urobíš ohradu a do brány nádvoria zavesíš oponu. 9 Potom vezmeš olej na pomazanie, pomažeš príbytok a všetko, čo je v ňom, posvätíš ho so všetkým jeho príslušenstvom, a bude svätý. 10 Pomažeš aj oltár na spaľované obety so všetkým príslušenstvom. Posvätíš ho a bude svätosvätý. 11 Pomažeš aj umývadlo s podstavcom a posvätíš ho. 12 Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umyješ ich vodou. 13 Potom oblečieš Árona do posvätného rúcha, pomažeš ho, posvätíš a bude mi slúžiť ako kňaz. 14 Privedieš aj jeho synov a oblečieš ich do spodného rúcha, 15 pomažeš ich, ako si pomazal ich otca, a budú mi slúžiť ako kňazi. Týmto pomazaním získajú trvalé kňazstvo z pokolenia na pokolenie.“ 16 Mojžiš urobil všetko presne tak, ako mu prikázal Hospodin. 17 Príbytok postavili v prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. 18 Mojžiš postavil príbytok: uložil podstavce, na ne položil dosky, povsúval žrde a rozostavil stĺpy. 19 Ponad príbytok rozprestrel stanovinu a na ňu položil prikrývku podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 20 Potom vzal Svedectvo, vložil ho do archy, povsúval žrde a na archu položil vrchnák. 21 Potom zaniesol archu do príbytku, zavesil vnútornú oponu a tým zakryl archu svedectva podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 22 Stôl postavil do stanu stretávania na severnú stranu príbytku pred oponu. 23 Naň poukladal chleby pred Hospodinom podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 24 Svietnik postavil do stanu stretávania oproti stolu na južnú stranu príbytku. 25 Naň poukladal lampy pred Hospodinom podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 26 Zlatý oltár postavil v stane stretávania pred oponu. 27 Zapálil na ňom voňavé kadidlo podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 28 Potom zavesil oponu do vchodu príbytku. 29 Oltár na spaľované obety postavil pri vchode do príbytku stanu stretávania. Na ňom obetoval spaľovanú a pokrmovú obetu podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 30 Medzi stan stretávania a oltár umiestnil umývadlo a nalial doň vodu na umývanie. 31 Mojžiš, Áron a jeho synovia si ňou umývali ruky a nohy. 32 Keď vchádzali do stanu stretávania alebo keď pristupovali k oltáru, umývali sa podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 33 Okolo príbytku a oltára postavil nádvorie a do brány nádvoria dal záves. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. 34 Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. 35 Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva napĺňala príbytok. 36 Kedykoľvek sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok. 37 Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania.