Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Postavenie a posvätenie svätostánku

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „V prvý deň v prvom mesiaci postav príbytok, stan stretávania.40,2 Ex 12,1-2; 13,4; Nm 9,1 3 Tam umiestniš archu svedectva a zastrieš ju oponou.40,3 Ex 26,31-34 4 Prinesieš i stôl a usporiadaš na ňom, čo treba. Prinesieš aj svietnik a pokladieš naň lampy. 40,4 Ex 25,23-30; 26,35-36 5 Zlatý kadidlový oltár položíš pred archu svedectva a do vchodu príbytku zavesíš oponu.40,5 Ex 26,36; 30,1-5 6 Oltár na spaľované obety postavíš pred vchod do príbytku, stanu stretávania.40,6 Ex 27,1-8 7 Medzi stan stretávania a oltár postavíš umývadlo a naleješ doň vodu.40,7 Ex 30,18-21; Ž 26,6 8 Okolo nádvoria urobíš ohradu a do brány nádvoria zavesíš oponu. 9 Potom vezmeš olej na pomazanie, pomažeš príbytok a všetko, čo je v ňom, posvätíš ho so všetkým jeho príslušenstvom, a bude svätý.40,9 Ex 30,23-33; Lv 8,10; 1Jn 2,20 10 Pomažeš aj oltár na spaľované obety so všetkým príslušenstvom. Posvätíš ho a bude svätosvätý. 11 Pomažeš aj umývadlo s podstavcom a posvätíš ho. 12 Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umyješ ich vodou.40,12 Ex 29,4; Lv 8,6 13 Potom oblečieš Árona do posvätného rúcha, pomažeš ho, posvätíš a bude mi slúžiť ako kňaz.40,13 Ex 39,1-31 14 Privedieš aj jeho synov a oblečieš ich do spodného rúcha, 15 pomažeš ich, ako si pomazal ich otca, a budú mi slúžiť ako kňazi. Týmto pomazaním získajú trvalé kňazstvo z pokolenia na pokolenie.“40,15 Ex 12,14; 30,30-33; Ž 110,4; Heb 5,1; 7,3.7.17-24 16 Mojžiš urobil všetko presne tak, ako mu prikázal Hospodin.40,16 Ex 23,21-22; Heb 3,5 17 Príbytok postavili v prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku.40,17 Nm 7,1-2 18 Mojžiš postavil príbytok: uložil podstavce, na ne položil dosky, povsúval žrde a rozostavil stĺpy. 19 Ponad príbytok rozprestrel stanovinu a na ňu položil prikrývku podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 20 Potom vzal Svedectvo, vložil ho do archy, povsúval žrde a na archu položil vrchnák.40,20 Ex 25,16-21; Heb 10,19-21 21 Potom zaniesol archu do príbytku, zavesil vnútornú oponu a tým zakryl archu svedectva podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 22 Stôl postavil do stanu stretávania na severnú stranu príbytku pred oponu.40,22 Ex 26,35 23 Naň poukladal chleby pred Hospodinom podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.40,23 Ex 25,30; Lv 24,5-9; Heb 9,2 24 Svietnik postavil do stanu stretávania oproti stolu na južnú stranu príbytku.40,24 Ex 25,31-35 25 Naň poukladal lampy pred Hospodinom podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.40,25 Ex 25,37 26 Zlatý oltár postavil v stane stretávania pred oponu. 27 Zapálil na ňom voňavé kadidlo podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.40,27 Ex 30,7 28 Potom zavesil oponu do vchodu príbytku. 29 Oltár na spaľované obety postavil pri vchode do príbytku stanu stretávania. Na ňom obetoval spaľovanú a pokrmovú obetu podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.40,29 Ex 27,1 30 Medzi stan stretávania a oltár umiestnil umývadlo a nalial doň vodu na umývanie.40,30 Ex 30,18 31 Mojžiš, Áron a jeho synovia si ňou umývali ruky a nohy. 32 Keď vchádzali do stanu stretávania alebo keď pristupovali k oltáru, umývali sa podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 33 Okolo príbytku a oltára postavil nádvorie a do brány nádvoria dal záves. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. 34 Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok.40,34 Nm 9,15-23; 2Krn 5,13; Iz 4,5; Ag 2,7; Zj 15,8; 21,3 35 Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva napĺňala príbytok.40,35 1Krľ 8,11; 2Krn 5,14; 7,2; Iz 6,4 36 Kedykoľvek sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok.40,36 Nm 9,15-23; 1Kor 10,1 37 Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania.40,38 Ex 13,21n; Ž 78,14; 105,39
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk