4. kapitola

1 Mojžiš na to odpovedal: „Čo ak mi neuveria a nevypočujú ma, ale povedia: ‚Hospodin sa ti nezjavil?‘“4,1 Jer 1,6 2 Hospodin sa spýtal: „Čo to máš v ruke?“ On odpovedal: „Palicu.“ 3 Hospodin mu povedal: „Hoď ju na zem!“ Keď ju hodil na zem, bol z nej had, takže Mojžiš pred ním utekal.4,3 Ex 7,9-15 4 Hospodin rozkázal Mojžišovi: „Vystri ruku a chyť ho za chvost!“ On vystrel ruku, chytil ho a v ruke sa mu zmenil na palicu: 5 „To preto, aby uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba.“4,5 Ex 19,9; Iz 7,9 6 Hospodin mu potom povedal: „Vlož ruku pod plášť na hruď!“ Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vytiahol, bola malomocná, biela ako sneh.4,6 Nm 12,10; 2Krľ 5,27 7 Hospodin povedal: „Znova si ju zasuň pod plášť na hruď!“ On si ju ta zasunul, a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. 8 „Ak ti neuveria a neposlúchnu výstrahu prvého znamenia, uveria výstrahe druhého znamenia.4,8 Jn 12,37 9 Ak však neuveria ani týmto dvom znameniam a neposlúchnu tvoj hlas, naber trochu vody z Nílu a vylej ju na suchú zem. Voda, ktorú naberieš z Nílu, sa na suchej zemi zmení na krv.“4,9 Ex 7,17-25 10 Nato Mojžiš povedal Hospodinovi: „Prosím, Pane, ja nie som výrečný muž; nebol som ním predtým a nie som ani teraz, keď sa rozprávaš so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa i jazyk.“4,10 Ex 3,11; 6,12.30; 2Sam 7,18; Jer 1,6 11 Hospodin mu však odpovedal: „Kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým či hluchým, vidiacim alebo slepým? Nie som to azda ja, Hospodin?4,11 Ž 94,9; 146,8; Iz 35,5-6; Lk 1,20.64 12 Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať.“4,12 Iz 50,4; Jer 1,9; Mt 10,19-20; Lk 12,12 13 Mojžiš však opakoval: „Prosím, Pane, pošli niekoho iného.“4,13 Jon 1,1-3 14 Nato sa Hospodin rozhneval na Mojžiša a povedal: „Nie je azda tvoj brat Áron, ten Léviovec? Viem, že on je veľmi výrečný; veď ti už ide v ústrety a úprimne sa poteší, keď ťa uvidí.4,14 Nm 11,1.10.33 15 Budeš sa s ním rozprávať a do úst mu vložíš slová. Ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť.4,15 Nm 22,38; 23,5.12.16; Iz 51,16; Jer 1,9; Lk 21,15 16 On namiesto teba osloví ľud, on ti bude ústami a ty mu budeš zastupovať Boha.4,16 Ex 7,1-2; Ž 82,6; Jn 10,34-35 17 Do ruky si vezmi túto palicu, ktorou budeš robiť znamenia.“4,17 Ex 7,15; 17,9; 1Kor 1,27

Mojžišov návrat do Egypta

18 Mojžiš odišiel k svojmu tesťovi Jitrovi a povedal mu: „Rád by som sa vrátil k svojim bratom, ktorí sú v Egypte, a zistil, či ešte žijú.“ Jitro mu odpovedal: „Choď v pokoji!“4,18 Ex 3,1
19 Hospodin ešte v Midjánsku povedal Mojžišovi: „Choď, vráť sa do Egypta, lebo už pomreli všetci, ktorí striehli na tvoj život.“4,19 Ex 2,23; Mt 2,20 20 Mojžiš teda vzal svoju ženu a synov, posadil ich na osla a vracal sa do Egypta. Do ruky si vzal Božiu palicu.4,20 Ex 18,3; Nm 20,8-9; Sk 7,29 21 Hospodin mu ešte prikázal: „Keď sa vrátiš do Egypta, dbaj o to, aby si pred faraónom vykonal všetky zázraky, na ktoré som ťa splnomocnil. Ja však zatvrdím jeho srdce, takže ľud neprepustí.4,21 Ex 7,3; 9,12; 10,20; Dt 2,30-33; Jn 12,40; Rim 9,18; 11,8-10 22 Potom faraónovi povieš: Toto hovorí Hospodin: ‚Izrael je môj prvorodený syn.4,22 Oz 11,1; Múd 18,13; Rim 9,4; Heb 12,22 23 Odkázal som ti: Prepusť môjho syna, aby mi slúžil. Ty si však odmietol prepustiť ho; preto zabijem tvojho prvorodeného syna.‘“4,23 Ex 11,5; 12,29; Ž 78,51; 135,8 24 Keď ho cestou na mieste nočného odpočinku stretol Hospodin a chcel ho usmrtiť,4,24 Nm 22,22; Oz 13,8 25 Cippora vzala kamenný nôž, obrezala predkožku svojho syna, dotkla sa ňou Mojžiša medzi nohami a povedala: „Si mi ženíchom krvi.“4,25 Gn 17,14; Joz 5,2-3 26 Hospodin ho potom nechal. Na základe toho sa pri obriezke hovorilo: „Ženích krvi.“ 27 Hospodin povedal Áronovi: „Choď na púšť v ústrety Mojžišovi.“ Áron šiel, stretol sa s ním pri Božom vrchu a pobozkal ho.4,27 Ex 3,1 28 Potom Mojžiš oznámil Áronovi všetky Hospodinove slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu kázal urobiť. 29 Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých starších Izraela.4,29 Ex 3,16 30 Áron ich oboznámil so všetkým, čo Hospodin povedal Mojžišovi, ktorý pred očami ľudu robil znamenia,4,30 Ex 4,8 31 a ľud uveril. Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelitov a videl ich utrpenie, padli na kolená a klaňali sa.4,31 Ex 2,25; 12,27; Lk 1,68