38. kapitola

Oltár na spaľované obety

1 Z akáciového dreva urobil päť lakťov dlhý, päť lakťov široký a tri lakte vysoký štvorhranný oltár na spaľované obety.38,1-7 Ex 27,1-8; Ez 43,13-17
2 Na jeho štyroch rohoch zhotovil výčnelky, ktoré s ním tvorili jeden celok a pokryl ho bronzom. 3 Urobil aj všetko oltárne náradie: nádoby na popol, lopatky, kropeničky, vidlice a panvice na uhlie. Všetko náradie vyrobil z bronzu. 4 Pre oltár zhotovil bronzový mrežový rošt a vložil ho pod obrubu oltára do jeho polovice odspodu. 5 Potom ulial štyri krúžky pre štyri rohy bronzového roštu na zastrčenie žrdí. 6 Žrde urobil z akáciového dreva a obtiahol ich bronzom. 7 Prestrčil ich cez krúžky na oboch stranách oltára, aby sa mohol prenášať. Urobil ho z dosák, zvnútra prázdny. 8 Z bronzu urobil aj umývadlo s podstavcom zo zrkadiel žien, ktoré posluhovali pri vchode do stanu stretávania.38,8 Ex 30,18-21

Nádvorie

9 Urobil aj nádvorie. Na južnej strane nádvoria boli plachty z jemne utkaného plátna, sto lakťov dlhé.38,9-20 Ex 27,9-19
10 Bolo tam dvadsať stĺpov na dvadsiatich bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče boli zo striebra. 11 Takisto aj na severnej strane v dĺžke sto lakťov bolo dvadsať stĺpov na dvadsiatich bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče boli zo striebra. 12 Smerom na západ boli plachty dlhé päťdesiat lakťov a desať stĺpov bolo na desiatich podstavcoch. Háčiky k stĺpom a ich priečne tyče boli zo striebra. 13 Predná strana smerom na východ bola široká päťdesiat lakťov. 14 Na jednej strane bolo pätnásť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch podstavcoch. 15 Takisto z jednej i z druhej strany brány bolo pätnásť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch podstavcoch. 16 Všetky plachty okolo nádvoria boli z jemne utkaného plátna. 17 Podstavce pod stĺpy boli z bronzu, háčiky k stĺpom a priečne tyče boli zo striebra, aj obloženie ich hlavíc bolo strieborné. Všetky stĺpy na nádvorí boli pospájané striebornými priečnymi tyčami. 18 Záves na bráne nádvoria bol pestro povyšívaný z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z jemne utkaného plátna. Bol dvadsať lakťov dlhý, päť lakťov vysoký, päť lakťov široký, tak ako plachty na nádvorí. 19 Štyri stĺpy na záves so štyrmi podstavcami boli z bronzu; ich háčiky boli zo striebra, obloženie ich hlavíc a priečnych tyčí bolo strieborné. 20 Všetky kolíky na príbytok a na nádvorie dookola boli z bronzu.

Množstvo použitých kovov

21 Toto je zoznam vecí príbytku, príbytku svedectva, ktorý na Mojžišov rozkaz zhotovili leviti pod vedením Itamára, syna kňaza Árona.38,21 Nm 4,28-33; Zj 21,3
22 Becaleel, Uriho syn a vnuk Chúra z Júdovho kmeňa urobil všetko, čo Hospodin rozkázal Mojžišovi.38,22 Ex 31,1-6; 36,1-3 23 Bol s ním Oholiáb, syn Achisamácha z Dánovho kmeňa ako remeselník, umelec, tkáč z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemného plátna. 24 Všetkého zlata, ktoré použili pri práci, pri celej práci na svätyni — zlata z obiet — bolo dvadsaťdeväť talentov a sedemstotridsať šeklov podľa váhy šekla svätyne. 25 Striebra od účastníkov sčítania pospolitosti bolo sto talentov a tisícsedemstosedemdesiatpäť šeklov podľa váhy šekla svätyne. 26 Pol šekla pripadlo na hlavu — pol šekla podľa váhy šekla svätyne — od každého účastníka sčítania od dvadsiatich rokov a viac. Bolo ich šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.38,26 Ex 30,12-16; Nm 1,46 27 Sto talentov sa použilo na uliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony. Sto podstavcov zo sto talentov, teda talent na podstavec. 28 Z tisícsedemstosedemdesiatpäť šeklov zhotovili háčiky na stĺpy, obtiahli ich hlavice a pospájali ich. 29 Zo všetkých obetovaných darov bolo sedemdesiat talentov a dvetisícštyristo šeklov bronzu. 30 Z toho urobili podstavce do vchodu stanu stretávania, bronzový oltár, k nemu bronzový rošt a všetko príslušenstvo k oltáru: 31 podstavce okolo nádvoria, podstavce k bráne do nádvoria, všetky kolíky na príbytok a všetky kolíky okolo nádvoria.