Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

Oltár na spaľované obety

1 Z akáciového dreva urobil päť lakťov dlhý, päť lakťov široký a tri lakte vysoký štvorhranný oltár na spaľované obety.38,1-7 Ex 27,1-8; Ez 43,13-17
2 Na jeho štyroch rohoch zhotovil výčnelky, ktoré s ním tvorili jeden celok a pokryl ho bronzom. 3 Urobil aj všetko oltárne náradie: nádoby na popol, lopatky, kropeničky, vidlice a panvice na uhlie. Všetko náradie vyrobil z bronzu. 4 Pre oltár zhotovil bronzový mrežový rošt a vložil ho pod obrubu oltára do jeho polovice odspodu. 5 Potom ulial štyri krúžky pre štyri rohy bronzového roštu na zastrčenie žrdí. 6 Žrde urobil z akáciového dreva a obtiahol ich bronzom. 7 Prestrčil ich cez krúžky na oboch stranách oltára, aby sa mohol prenášať. Urobil ho z dosák, zvnútra prázdny. 8 Z bronzu urobil aj umývadlo s podstavcom zo zrkadiel žien, ktoré posluhovali pri vchode do stanu stretávania.38,8 Ex 30,18-21

Nádvorie

9 Urobil aj nádvorie. Na južnej strane nádvoria boli plachty z jemne utkaného plátna, sto lakťov dlhé.38,9-20 Ex 27,9-19
10 Bolo tam dvadsať stĺpov na dvadsiatich bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče boli zo striebra. 11 Takisto aj na severnej strane v dĺžke sto lakťov bolo dvadsať stĺpov na dvadsiatich bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče boli zo striebra. 12 Smerom na západ boli plachty dlhé päťdesiat lakťov a desať stĺpov bolo na desiatich podstavcoch. Háčiky k stĺpom a ich priečne tyče boli zo striebra. 13 Predná strana smerom na východ bola široká päťdesiat lakťov. 14 Na jednej strane bolo pätnásť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch podstavcoch. 15 Takisto z jednej i z druhej strany brány bolo pätnásť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch podstavcoch. 16 Všetky plachty okolo nádvoria boli z jemne utkaného plátna. 17 Podstavce pod stĺpy boli z bronzu, háčiky k stĺpom a priečne tyče boli zo striebra, aj obloženie ich hlavíc bolo strieborné. Všetky stĺpy na nádvorí boli pospájané striebornými priečnymi tyčami. 18 Záves na bráne nádvoria bol pestro povyšívaný z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z jemne utkaného plátna. Bol dvadsať lakťov dlhý, päť lakťov vysoký, päť lakťov široký, tak ako plachty na nádvorí. 19 Štyri stĺpy na záves so štyrmi podstavcami boli z bronzu; ich háčiky boli zo striebra, obloženie ich hlavíc a priečnych tyčí bolo strieborné. 20 Všetky kolíky na príbytok a na nádvorie dookola boli z bronzu.

Množstvo použitých kovov

21 Toto je zoznam vecí príbytku, príbytku svedectva, ktorý na Mojžišov rozkaz zhotovili leviti pod vedením Itamára, syna kňaza Árona.38,21 Nm 4,28-33; Zj 21,3
22 Becaleel, Uriho syn a vnuk Chúra z Júdovho kmeňa urobil všetko, čo Hospodin rozkázal Mojžišovi.38,22 Ex 31,1-6; 36,1-3 23 Bol s ním Oholiáb, syn Achisamácha z Dánovho kmeňa ako remeselník, umelec, tkáč z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemného plátna. 24 Všetkého zlata, ktoré použili pri práci, pri celej práci na svätyni — zlata z obiet — bolo dvadsaťdeväť talentov a sedemstotridsať šeklov podľa váhy šekla svätyne. 25 Striebra od účastníkov sčítania pospolitosti bolo sto talentov a tisícsedemstosedemdesiatpäť šeklov podľa váhy šekla svätyne. 26 Pol šekla pripadlo na hlavu — pol šekla podľa váhy šekla svätyne — od každého účastníka sčítania od dvadsiatich rokov a viac. Bolo ich šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.38,26 Ex 30,12-16; Nm 1,46 27 Sto talentov sa použilo na uliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony. Sto podstavcov zo sto talentov, teda talent na podstavec. 28 Z tisícsedemstosedemdesiatpäť šeklov zhotovili háčiky na stĺpy, obtiahli ich hlavice a pospájali ich. 29 Zo všetkých obetovaných darov bolo sedemdesiat talentov a dvetisícštyristo šeklov bronzu. 30 Z toho urobili podstavce do vchodu stanu stretávania, bronzový oltár, k nemu bronzový rošt a všetko príslušenstvo k oltáru: 31 podstavce okolo nádvoria, podstavce k bráne do nádvoria, všetky kolíky na príbytok a všetky kolíky okolo nádvoria.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk