Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

1 Becaleel, Oholiáb a všetci zruční muži, ktorým dal Hospodin múdrosť a dôvtip, aby vedeli zhotoviť všetko potrebné na službu vo svätyni, nech konajú celkom tak, ako prikázal Hospodin.36,1 Ex 31,1-6 2 Potom Mojžiš zavolal Becaleela, Oholiába a všetkých zručných mužov, ktorým dal Hospodin múdrosť a boli ochotní dať sa do práce na tom diele.36,2 Ex 35,21-35; Ezd 1,5; Heb 5,4 3 Od Mojžiša prevzali všetky obety pozdvihovania, ktoré doniesli Izraeliti na vykonanie prác potrebných na službu vo svätyni, a predsa mu prinášali každé ráno ďalšie dobrovoľné dary. 4 Všetci majstri, ktorí pracovali pri svätyni, prerušili prácu, prichádzali jeden po druhom k Mojžišovi 5 a hovorili mu: „Ľud prináša oveľa viac, než treba na dokončenie diela, ktoré Hospodin prikázal vykonať.“36,5 2Krn 31,5-10; 2Kor 8,2 6 Preto Mojžiš dal príkaz, ktorý oznámili v tábore: „Nech nikto, ani muž, ani žena, už nič nedonáša na obetu pozdvihovania pre svätyňu.“ Vtedy ľud prestal prinášať, 7 lebo toho, čo doniesli, bolo dosť na vykonanie všetkých prác, ba aj zvýšilo.

Zhotovenie svätostánku a jeho príslušenstva

8 Všetci zruční muži, ktorí pracovali na diele, urobili príbytok z desiatich závesov utkaných z plátna, z fialového a červeného purpuru, karmazínu s umelecky spodobenými cherubmi.36,8-13 Ex 26,1-6; 1Krľ 6,23
9 Každý záves bol dvadsaťosem lakťov dlhý a štyri lakte široký. Všetky závesy mali rovnakú mieru. 10 Päť závesov spojil dovedna a takisto spojil aj druhých päť. 11 Z fialového purpuru urobil očká na okraji závesu, ktorý bol na konci pripojeného kusa. Podobne to urobil aj na druhom okraji pripojeného kusa. 12 Päťdesiat očiek urobil na okraji jedného závesu a päťdesiat očiek na okraji druhého závesu, ktorý bol k druhému kusu pripojený tak, aby očká boli oproti sebe. 13 Zhotovil aj päťdesiat zlatých spôn a závesy spojil nimi tak, že príbytok tvoril jeden celok. 14 Zhotovil aj prikrývky z kozej srsti pre stan nad príbytkom; prikrývok zhotovil jedenásť.36,14-19 Ex 26,7-13 15 Každá prikrývka bola dlhá tridsať lakťov a široká štyri lakte. Tých jedenásť prikrývok malo rovnakú mieru. 16 Zvlášť spojil päť prikrývok a zvlášť šesť prikrývok. 17 Urobil päťdesiat očiek na spojenie na okraji poslednej prikrývky a päťdesiat očiek na okraji poslednej prikrývky druhého zväzku. 18 Urobil aj päťdesiat bronzových spôn, aby mohol spojiť stan do jedného celku. 19 Potom zhotovil pre stan prikrývku z červeno sfarbených baraních koží a navrch prikrývku z tachašových koží. 20 Pre príbytok zhotovil aj dosky z akáciového dreva, aby sa dali postaviť.36,20-30 Ex 26,15-25; 40,18-19 21 Každá doska bola dlhá desať lakťov a široká jeden a pol lakťa. 22 Každá doska mala dva čapy; dosky boli navzájom pospájané. Tak to urobil na všetkých doskách príbytku. 23 Na južnú, pravú stranu príbytku bolo zhotovených dvadsať dosák. 24 K tým dvadsiatim doskám pripravil štyridsať strieborných podstavcov, dva podstavce pod každú dosku k obom jej čapom. 25 Aj na druhú, severnú stranu príbytku urobil dvadsať dosák 26 a štyridsať strieborných podstavcov; dva podstavce pod každú dosku. 27 Na zadnú, západnú stranu príbytku urobil šesť dosák. 28 Zhotovil aj dve dosky na oba rohy príbytku pri zadnej strane. 29 Tie boli dvojdielne zdola až hore a navrchu boli spojené krúžkom. Tak urobil s oboma doskami na oboch rohoch. 30 Bolo tam osem dosák a šestnásť strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch na každú dosku. 31 Zhotovil aj žrde z akáciového dreva, a to päť pre dosky na jednej strane príbytku36,31-34 Ex 26,26-29; 30,5 32 päť pre dosky na jeho druhej strane a päť na zadnú, západnú stranu príbytku. 33 Prostrednú žrď urobil tak, aby prechádzala stredom dosák z jedného konca na druhý. 34 Dosky pozlátil, aj krúžky, cez ktoré prechádzali žrde, urobil zo zlata, ba pozlátil aj žrde. 35 Zhotovil aj oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna. Vyzdobil ju umelecky spodobenými cherubmi.36,35-38 Ex 26,31-35 36 Zhotovil aj štyri stĺpy z akáciového dreva a pozlátil ich. Háčiky na nich boli zo zlata. Odlial pre ne štyri strieborné podstavce. 37 Ku vchodu do stanu utkal pestrú záclonu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna, 38 a k nej päť stĺpov s háčikmi. Ich hlavice a priečne tyče boli zo zlata a päť podstavcov bolo z bronzu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk