Predchádzajúca kapitola

36. kapitola

1 Becaleel, Oholiáb a všetci zruční muži, ktorým dal Hospodin múdrosť a dôvtip, aby vedeli zhotoviť všetko potrebné na službu vo svätyni, nech konajú celkom tak, ako prikázal Hospodin. 2 Potom Mojžiš zavolal Becaleela, Oholiába a všetkých zručných mužov, ktorým dal Hospodin múdrosť a boli ochotní dať sa do práce na tom diele. 3 Od Mojžiša prevzali všetky obety pozdvihovania, ktoré doniesli Izraeliti na vykonanie prác potrebných na službu vo svätyni, a predsa mu prinášali každé ráno ďalšie dobrovoľné dary. 4 Všetci majstri, ktorí pracovali pri svätyni, prerušili prácu, prichádzali jeden po druhom k Mojžišovi 5 a hovorili mu: „Ľud prináša oveľa viac, než treba na dokončenie diela, ktoré Hospodin prikázal vykonať.“ 6 Preto Mojžiš dal príkaz, ktorý oznámili v tábore: „Nech nikto, ani muž, ani žena, už nič nedonáša na obetu pozdvihovania pre svätyňu.“ Vtedy ľud prestal prinášať, 7 lebo toho, čo doniesli, bolo dosť na vykonanie všetkých prác, ba aj zvýšilo.

Zhotovenie svätostánku a jeho príslušenstva

8 Všetci zruční muži, ktorí pracovali na diele, urobili príbytok z desiatich závesov utkaných z plátna, z fialového a červeného purpuru, karmazínu s umelecky spodobenými cherubmi.
9 Každý záves bol dvadsaťosem lakťov dlhý a štyri lakte široký. Všetky závesy mali rovnakú mieru. 10 Päť závesov spojil dovedna a takisto spojil aj druhých päť. 11 Z fialového purpuru urobil očká na okraji závesu, ktorý bol na konci pripojeného kusa. Podobne to urobil aj na druhom okraji pripojeného kusa. 12 Päťdesiat očiek urobil na okraji jedného závesu a päťdesiat očiek na okraji druhého závesu, ktorý bol k druhému kusu pripojený tak, aby očká boli oproti sebe. 13 Zhotovil aj päťdesiat zlatých spôn a závesy spojil nimi tak, že príbytok tvoril jeden celok. 14 Zhotovil aj prikrývky z kozej srsti pre stan nad príbytkom; prikrývok zhotovil jedenásť. 15 Každá prikrývka bola dlhá tridsať lakťov a široká štyri lakte. Tých jedenásť prikrývok malo rovnakú mieru. 16 Zvlášť spojil päť prikrývok a zvlášť šesť prikrývok. 17 Urobil päťdesiat očiek na spojenie na okraji poslednej prikrývky a päťdesiat očiek na okraji poslednej prikrývky druhého zväzku. 18 Urobil aj päťdesiat bronzových spôn, aby mohol spojiť stan do jedného celku. 19 Potom zhotovil pre stan prikrývku z červeno sfarbených baraních koží a navrch prikrývku z tachašových koží. 20 Pre príbytok zhotovil aj dosky z akáciového dreva, aby sa dali postaviť. 21 Každá doska bola dlhá desať lakťov a široká jeden a pol lakťa. 22 Každá doska mala dva čapy; dosky boli navzájom pospájané. Tak to urobil na všetkých doskách príbytku. 23 Na južnú, pravú stranu príbytku bolo zhotovených dvadsať dosák. 24 K tým dvadsiatim doskám pripravil štyridsať strieborných podstavcov, dva podstavce pod každú dosku k obom jej čapom. 25 Aj na druhú, severnú stranu príbytku urobil dvadsať dosák 26 a štyridsať strieborných podstavcov; dva podstavce pod každú dosku. 27 Na zadnú, západnú stranu príbytku urobil šesť dosák. 28 Zhotovil aj dve dosky na oba rohy príbytku pri zadnej strane. 29 Tie boli dvojdielne zdola až hore a navrchu boli spojené krúžkom. Tak urobil s oboma doskami na oboch rohoch. 30 Bolo tam osem dosák a šestnásť strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch na každú dosku. 31 Zhotovil aj žrde z akáciového dreva, a to päť pre dosky na jednej strane príbytku 32 päť pre dosky na jeho druhej strane a päť na zadnú, západnú stranu príbytku. 33 Prostrednú žrď urobil tak, aby prechádzala stredom dosák z jedného konca na druhý. 34 Dosky pozlátil, aj krúžky, cez ktoré prechádzali žrde, urobil zo zlata, ba pozlátil aj žrde. 35 Zhotovil aj oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna. Vyzdobil ju umelecky spodobenými cherubmi. 36 Zhotovil aj štyri stĺpy z akáciového dreva a pozlátil ich. Háčiky na nich boli zo zlata. Odlial pre ne štyri strieborné podstavce. 37 Ku vchodu do stanu utkal pestrú záclonu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna, 38 a k nej päť stĺpov s háčikmi. Ich hlavice a priečne tyče boli zo zlata a päť podstavcov bolo z bronzu.