Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Zhotovenie svätostánku

1 Mojžiš zhromaždil celú pospolitosť Izraelitov a povedal im: „Hospodin prikázal, aby ste dodržiavali toto:35,1-8 Ex 31,1-17
2 ‚Šesť dní budete vykonávať svoje práce a v siedmy deň budete mať svätú sobotu sviatočného odpočinku pre Hospodina. Každý, kto by vtedy konal nejakú prácu, musí zomrieť. 3 V sobotný deň nebude nikto zakladať oheň v nijakom príbytku.‘“35,3 Nm 15,32-36; Iz 58,13 4 Mojžiš celej pospolitosti Izraelitov vyhlásil: „Hospodin prikázal toto: ‚Vyberte z toho, čo máte, pre Hospodina na obetu pozdvihovania.35,4 Ex 25,1-9; 31,7-11 5 Nech každý ochotne prinesie obetu pozdvihovania pre Hospodina: zlato, striebro, bronz, 35,5 Ex 25,2-7; 1Krn 29,5.9; Mk 12,41-44; 2Kor 9,7 6 fialový a červený purpur, karmazín, jemné plátno, koziu srsť, 7 červeno sfarbené baranie a tachašové kože, akáciové drevo, 8 olej na svietenie, balzamy do oleja na pomazanie, voňavé kadidlo, 9 ónyxové kamene a iné drahokamy na výzdobu efódu a náprsníka. 10 Každý z vás, kto má dar zručnosti, nech príde a urobí všetko, čo Hospodin prikázal:35,10 Ex 36,1-4 11 príbytok, jeho stan, prikrývku, spony, dosky, žrde, stĺpy, podstavce, 12 archu a jej žrde, vrchnák a vnútornú oponu, 13 stôl a jeho žrde, aj všetko náradie i s predkladanými chlebmi, 14 svietnik na svietenie s náradím, lampy a oleje na svietenie, 15 kadidlový oltár a jeho žrde, olej na pomazanie, voňavé kadidlo, záclonu ku vchodu do príbytku, 16 oltár na spaľované obety a k nemu bronzové rošty, jeho žrde, všetko príslušné náradie a umývadlo s podstavcom, 17 plachty pre nádvorie, jeho stĺpy s podstavcami a záclonu na bránu do nádvoria, 18 kolíky pre príbytok, kolíky pre nádvorie a príslušné povrazy, 19 utkané rúcha na službu vo svätyni, sväté rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov, na kňazskú službu.‘“ 20 Potom celá pospolitosť Izraelitov odišla od Mojžiša. 21 Každý, kto bol ochotný a koho pobádala myseľ, prišiel s obetou pozdvihovania pre Hospodina na zhotovenie stanu stretávania, na všetku jeho službu a na posvätné rúcha.35,21 2Kor 8,12 22 Prichádzali muži i ženy s ochotným srdcom a prinášali náramky, krúžky, prstene, prívesky a všelijaké zlaté predmety. Každý, kto chcel obetovať Hospodinovi zlato, priniesol ho ako podávanú obetu. 23 Každý kto mal fialový a červený purpur, karmazín, jemné plátno, koziu srsť, červeno sfarbené baranie a tachašové kože, priniesol ich. 24 Kto chcel priniesť obetu pozdvihovania v striebre a bronze, priniesol to ako obetu pozdvihovania Hospodinovi. Každý, kto mal akáciové drevo, súce na zhotovenie bohoslužobného diela, priniesol ho. 25 Aj všetky zručné ženy vlastnoručne priadli a prinášali hotovú priadzu, fialový a červený purpur, karmazín a jemné plátno. 26 Všetky ženy, ktoré mali ochotné srdce a vrodenú zručnosť, priadli koziu srsť. 27 Vodcovia prinášali ónyxové kamene a iné drahokamy na výzdobu efódu a náprsníka, 28 balzam a olej na svietenie i olej na pomazanie a voňavé kadidlo. 29 Izraeliti, každý muž a žena, ktorých nabádalo srdce priniesť dar Hospodinovi na zhotovenie celého diela, ktoré prostredníctvom Mojžiša rozkázal vykonať Hospodin, prinášali dobrovoľné dary Hospodinovi.35,29 1Krn 29,17 30 Mojžiš povedal Izraelitom: „Pozrite, Hospodin povolal po mene Becaleela, Uriho syna, Chúrovho syna z Júdovho kmeňa.35,30 Ex 31,1-6 31 Naplnil ho Božím duchom, dal mu múdrosť, chápavosť, zručnosť pre každú prácu, 32 aby mohol zhotovovať návrhy a uskutočňovať ich v zlate, striebre a bronze, 33 okresávať kamene na osádzanie, opracúvať drevo, aby mohol zhotovovať všetky umelecké práce. 34 Dal mu aj schopnosť poúčať iných, jemu aj Oholiábovi, Achisamáchovmu synovi z Dánovho kmeňa. 35 Naplnil ich múdrosťou, aby mohli zhotovovať akékoľvek práce: remeselnícke, umelecké, výšivkárske z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemného plátna, ako aj tkáčske práce. Oni budú vykonávať všetky práce a navrhovať plány.“35,35 1Krľ 3,12; 2Krn 2,13
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk