34. kapitola

Obnova zmluvy

1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vykreš dve kamenné tabule, ako boli predchádzajúce. Ja na ne napíšem slová, čo boli na predchádzajúcich tabuliach, ktoré si rozbil:34,1 Ex 32,19; Dt 10,1-4
2 Buď pripravený! Ráno vystúpiš na vrch Sinaj a na jeho končiari sa postavíš ku mne. 3 Nikto však nesmie vystúpiť s tebou a nikto nech sa neukazuje na celom vrchu. Ba ani ovce, ani dobytok sa nesmú pásť oproti tomuto vrchu.“34,3 Ex 19,12-13; Heb 12,20 4 Mojžiš teda vykresal dve kamenné tabule, ako tie predchádzajúce. Včasráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Hospodin a vzal do rúk obe kamenné tabule. 5 Keď Hospodin zostúpil v oblaku, Mojžiš sa tam k nemu postavil a vzýval meno Hospodina. 6 Hospodin prechádzal pred ním a volal: „Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh!34,6 Ex 33,19-23; Nm 14,17-19; Nah 1,3; Múd 15,1; Sir 51,3; 1Jn 4,16 7 Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Trestá vinu otcov na synoch a vnukoch do tretieho a štvrtého pokolenia.“34,7 Ex 20,5-6; Mich 7,18; Rim 4,7-8 8 Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa 9 a hovoril: „Pane, ak som získal tvoju priazeň, prosím, Pane, poď medzi nás! Je to síce tvrdošijný ľud, ale odpusť nám viny a hriechy a prijmi nás ako svoje vlastníctvo.“34,9 Ex 33,3-5; Dt 32,9; Ž 28,9; Mt 28,20 10 Vtedy Hospodin povedal: „Ja s vami uzavriem zmluvu. Pred všetkým tvojím ľudom budem robiť divy, aké sa nestali na celej zemi ani v nijakom národe. Všetok ľud, uprostred ktorého si, uvidí Hospodinovo dielo. To, čo s tebou urobím, vyvolá úžas.34,10 Ex 3,20; Jer 32,21 11 Zapamätaj si, čo ti dnes prikazujem: Vyženiem pred tebou Amorejčanov, Kanaánčanov, Chetitov, Perizzejcov, Chivvijov a Jebúsejov. 12 Daj si pozor, aby si neuzatváral zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vojdeš, aby pre teba neboli osídlom.34,12 Ex 23,32-33; Dt 7,2; Sdc 2,2; 1Mak 1,36 13 Preto zrúcaš ich oltáre, rozlámeš ich posvätné stĺpy a povytínaš ich ašery34,13 T. j. posvätné koly, symboly bohyne Ašery..34,13 Gn 35,2; Ex 23,24; Joz 24,14-15 14 Nebudeš sa klaňať inému bohu, lebo Hospodin, ktorý sa volá Žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh.34,14 Ex 20,3-5; Dt 4,24; 5,7.24 15 Neuzavrieš zmluvu s obyvateľmi tej krajiny, lebo keď budú smilniť so svojimi bohmi a prinášať im obety, pozvú ťa a musel by si jesť z ich obetnej hostiny.34,15 Nm 25,1-2; 1Kor 10,27 16 Bral by si si z ich dcér ženy pre svojich synov a tie by smilnili so svojimi bohmi a zvádzali by na to aj tvojich synov.34,16 Dt 7,3-4; Sdc 3,6; 14,3; 1Krľ 11,1-2; 16,31 17 Nebudeš si robiť liatych bohov.34,17 Ex 20,4.23; 32,8 18 Budeš zachovávať slávnosť Nekvasených chlebov. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby v určený čas v mesiaci abíb, ako som ti to prikázal, lebo v mesiaci abíb si vyšiel z Egypta.34,18-26 Ex 23,14-1934,18 Ex 12,15; 13,4.6-7; Dt 16,1-4 19 Všetko, čo otvára materské lono, patrí mne; všetko samčie prvorodené z tvojho stáda, tak z dobytka ako aj z oviec.34,19 Ex 13,2.12; Lk 2,23 20 Prvorodeného osla vykúpiš ovcou. Ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väzy. Vykúpiš každého svojho prvorodeného syna. Nech sa nikto neukáže predo mnou s prázdnymi rukami.34,20 Ex 13,13.15 21 Šesť dní budeš pracovať, ale v siedmy deň budeš odpočívať. Odpočívať budeš aj počas orby a žatvy.34,21 Ex 20,9-11; 23,12; 35,2; Dt 5,12-15 22 Zachovávaj slávnosť Týždňov, slávnosť prvotín pšeničnej žatvy a slávnosť zberu úrody na konci roka.34,22 Ex 23,16; Lv 23,10-17; Dt 16,9-15; 2Mak 12,31 23 Nech sa každý muž ukáže trikrát v roku pred Pánom, Hospodinom, Bohom Izraela. 34,23 Ex 23,14.17; Dt 16,16; Ž 84,8 24 Vyženiem totiž pred tebou národy a rozšírim tvoje územie; nikto nebude bažiť po tvojej krajine, keď sa trikrát do roka pôjdeš ukázať pred Hospodina, svojho Boha.34,24 Dt 7,1; Jób 1,10 25 Nebudeš obetovať krv mojej obety s kvaseným chlebom a nič z obety slávnosti veľkonočného baránka nenecháš cez noc do rána.34,25 Ex 12,10; 23,18; Dt 16,3; 1Kor 5,7-8 26 Prvotiny raných plodov svojej pôdy prinesieš do domu Hospodina, svojho Boha. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.“34,26 Ex 23,19; Dt 14,21

Mojžišova žiariaca tvár

27 Potom Hospodin Mojžišovi povedal: „Napíš si tieto slová, lebo podľa nich som uzavrel zmluvu s tebou a s Izraelom!“ 34,27 Ex 24,4.7; Dt 5,3; 31,9
28 Bol tam s Hospodinom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb ani nepil vodu. Na tabule napísal slová zmluvy, desať slov.34,28 Ex 24,18; 31,18; Dt 4,13; 10,2-4 29 Keď Mojžiš schádzal z vrchu Sinaj, mal pri zostupe v rukách dve tabule svedectva. Mojžiš nevedel, že mu po rozhovore s Hospodinom pokožka tváre žiarila.34,29 Ex 32,15; 2Kor 3,7-9 30 Keď Áron a všetci Izraeliti videli, že Mojžišovi žiari pokožka na tvári, báli sa k nemu priblížiť.34,30 Nm 12,8; 2Kor 3,13 31 Keď ich Mojžiš zavolal, prišli k nemu Áron a všetci vodcovia pospolitosti. Keď sa s nimi rozprával,34,31 Ex 24,1-3 32 priblížili sa k nemu aj ostatní Izraeliti. Rozpovedal im všetko, čo mu Hospodin na vrchu Sinaj prikázal.34,32 Ex 35,1; Mt 28,20 33 Keď Mojžiš prestal hovoriť, dal si na tvár závoj.34,33 2Kor 3,13-18 34 Kedykoľvek predstupoval Mojžiš pred Hospodina, aby sa s ním rozprával, odkladal si závoj, kým sa nevrátil späť. Keď vyšiel, oznamoval Izraelitom, čo mu bolo prikázané.34,34 Ex 33,8-11; Heb 10,19-22 35 Keď Izraeliti pozreli na Mojžišovu tvár, videli, že mu pokožka na tvári žiari. Mojžiš si na tvár dával závoj, kým sa nešiel rozprávať s Hospodinom.34,35 Dan 12,3; Mt 13,43